Regelverk

Batterier som omsettes i Norge må oppfylle kravene i Produktkontrolloven, El-tilsynsloven og Forskrift om elektrisk utstyr for at de skal være sikre og trygge å bruke.

Du finner mer informasjon om kravene til batterier her:

Du finner også relevant informasjon om brannsikkerhet her, og om elektriske anlegg og utstyr her.

Unntak fra regelverket

Det er ikke krav til at batterier følger batteridirektivet hvis de er:

  • til militære formål eller nasjonale sikkerhetsinteresser
  • designet for å sendes ut i verdensrommet

Nytt regelverk

Dagens batteridirektiv (2006/66/EC) er under revisjon, og vil bli erstattet med en ny forordning i EU. Den nye forordningen vil bli gjennomført i EØS-avtalen, og vil omfatte krav for å regulere håndtering, ombruk og gjenbruk av brukte, oppladbare batterier (inkludert litium-ion).