Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder som tilbyr dykking og dykkeropplæring har ansvaret for sikkerheten. De skal ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko. Dette gjelder også for bruk av produkter som inngår i tjenesten, som dykkerutstyr og personlig verneutstyr.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomheten som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Krav til risikovurderinger

Leder eller eier av virksomheten skal være kjent med risikoen forbundet med sitt tilbud. Dette kan omfatte vurdering av deltagernes kompetanse og forutsetninger, i tillegg til vær, vind og tidevannsforskjeller, sikkerheten ved produkter som inngår i tjenesten, samt andre forhold som må vurderes løpende.

Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer. Dette kan være personskader, værforhold, eller andre årsaksforhold som kan påvirke sikkerheten.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

 • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
 • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
 • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter.

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også informasjon om internkontroll her.

Krav til nødvendig utstyr

For forbrukertjenesten sportsdykking er bruk av personlig verneutstyr, som dykkerdrakt, dykkemaske og hansker, viktig for å kunne ivareta sikkerheten. Den som tilbyr sportsdykking, har et ansvar for:

 • å tilby nødvendig utstyr
 • å kontrollere utstyr som forbruker har blitt pålagt å ta med
 • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret[BN10]

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.

Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

 • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
 • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
 • fast oppfølging etter hendelser
 • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
 • rutiner for tilbakekall av farlige produkter

Krav til opplæring og informasjon

Tilbyder av forbrukertjenesten skal gi tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyr, samt ha utarbeidet varslingsrutiner ved uhell eller andre hendelser.

Opplæringen skal bidra til at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte i de farvann tjenesten skal foregå. Opplæringen skal sette en deltager i stand til å utføre sportsdykking uten fare for helseskade på seg selv eller meddykker. Som en del av opplæringen er det blant annet krav til:

 • kunnskapsnivå og ferdigheter
 • legeattest
 • undervisningssted og instruktørens kvalifikasjoner
 • kursinnhold og beredskap