Krav til risikovurderinger

Leder eller eier av virksomheten skal være kjent med risikoen forbundet med sitt tilbud. Dette kan omfatte vurdering av deltagernes kompetanse og forutsetninger, i tillegg til vær, vannføring, kjente farer, sikkerheten ved produkter som inngår i tjenesten, samt andre forhold som må vurderes løpende. Aktiviteten skal kun foregå når det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig.

Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer. Dette kan være personskader, værforhold, eller andre årsaksforhold som kan påvirke sikkerheten.

Les mer om risikovurderinger i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester