Krav til opplæring og informasjon

Den som tilbyr rafting, skal gi tilstrekkelig opplæring og informasjon om bruk av flåte og utstyr, samt ha utarbeidet varslingsrutiner ved uhell eller andre hendelser.

Den som er ansvarlig for virksomheten plikter å se til at deltakerne er skikket for å delta i rafting. Deltakernes alder, vannfølelse, fysikk, helse og praktiske ferdigheter skal vurderes i forhold til den strekningen som skal raftes. Opplæringen skal bidra til at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte i de farvann tjenesten skal foregå.

Opplæringen skal sette en deltager i stand til å utføre rafting uten fare for helseskade på seg selv eller andre deltagere.