Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder for virksomheten er ansvarlig for sikkerheten ved aktiviteten. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Les mer om sikkerhet ved fisketurisme her. 

Krav til risikovurderinger

Leder eller eier av virksomheten skal være kjent med risikoen forbundet med sitt tilbud. Dette kan omfatte vurdering av deltagernes kompetanse og forutsetninger, i tillegg til vær, vind og tidevannsforskjeller, sikkerheten ved produkter som inngår i tjenesten, samt andre forhold som må vurderes løpende.

Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer. Dette kan være personskader, værforhold, eller andre årsaksforhold som kan påvirke sikkerheten.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

 • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
 • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
 • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter. 

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også mer informasjon om internkontroll her

Krav til nødvendig utstyr

For båtutleie kan bruk av personlig verneutstyr, som redningsvest eller flytevest, være viktig for å ivareta sikkerheten. Den som tilbyr båtutleie, har et ansvar for:

 • å tilby nødvendig utstyr
 • å kontrollere utstyr som forbruker har blitt pålagt å ta med
 • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.

Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

 • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
 • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
 • fast oppfølging etter hendelser
 • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
 • rutiner for tilbakekall av farlige produkter

Krav til opplæring og informasjon

Den som tilbyr båtutleie, skal gi tilstrekkelig opplæring og informasjon om bruk av båt og utstyret, samt ha utarbeidet varslingsrutiner ved uhell eller andre hendelser. Opplæringen skal bidra til at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte i de farvann tjenesten skal foregå.

DSB har utviklet informasjon til turister som skal ferdes på sjøen i Veilederen Safe at Sea in Norway. Turister som skal leie båt må fylle ut en sjekkliste før de kan ta båten i bruk. Du finner informasjon om sikkerhet tilknyttet fisketurisme i Norge på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider.