Tilsyn med trykkpåkjent utstyr i kulde- og varmepumpebransjen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sammen med Petroleumstilsynet tilsynsmyndighet etter forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU).

DSB har i perioden 2017 til 2019 ført tilsyn med produsenter av større kuldeanlegg med ammoniakk og CO2 som kuldemedium. Vi fant en rekke alvorlige avvik hos flere av disse og besluttet å utvide tilsyn mot produsenter av mindre kulde- og varmepumpeanlegg. Vi fant ut at det er lite kompetanse rundt kravene gitt i forskriften og vil belyse dette mot kulde- og varmepumpebransjen.

Tilsynsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er sammen med Petroleumstilsynet tilsynsmyndighet etter forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU). Forskriften implementerer EU-direktivet 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive, PED) i norsk rett og inneholder samme krav som direktivet.

Forskriften har som formål å sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Forskriften er ukjent for mange

Etter en rekke tilsyn med entreprenører i bransjen ble det klart for oss at FTPU i stor grad er ukjent og at man tror at anleggene som produseres i sin helhet ikke er omfattet av forskriften. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at flere av disse produsentene har produsert anlegg som er i kategori II og/eller III uten å ha fulgt kravene som følger av FTPU.

Kategorier i forskriften

Forskrift om trykkpåkjent utstyr deler utstyr inn i flere kategorier, kategori I til IV samt utstyr som er under kategori I (§ 11), hvor kategorien øker med økende risiko. Kriteriene for hvilken kategori et utstyr kommer inn under er bestemt av blant annet trykk, volum/diameter og valg av kuldemedium.

Hvis utstyr ikke er klassifisert høyere enn kategori I og tillegg er omfattet av minst 1 av 5 andre forskrifter (bl.a. maskinforskriften), gjelder ikke FTPU. Men for kategori II og høyere må kravene i FTPU følges.

Krav til sammenstillinger

Når man setter flere trykkpåkjente komponenter sammen blir dette definert som en sammenstilling og alle kulde- og varmepumpeanlegg er i praksis sammenstillinger. Entreprenører som kobler sammen en kondenseringsenhet og en fordamper med rør mellom har produsert et kulde- eller varmepumpeanlegg og blir etter forskriften definert som produsent av dette (selv om man "bare" har montert rørene mellom dem).

Kategorien til sammenstillingen blir bestemt av kategorien til den komponenten i sammenstillingen som har høyest kategori. Ofte er dette væskebeholderen i kondenseringsenheten, og kategorien kan finnes ved å gå gjennom samsvarserklæring eller øvrig dokumentasjon. Hvis man f.eks. har et brannfarlig kuldemedium skal det ikke en større beholder enn 2,5 liter ved et trykk på 20 bar før man er i kategori II.

Samsvarsvurdering, samsvarserklæring og CE-merking

Hvis sammenstillinger (kulde- og varmepumpeanlegg) blir klassifisert som kategori II eller høyere utløser dette krav til både samsvarsvurdering og CE-merking av anlegget (selv om kondenseringsenhet og fordamper allerede er CE-merket). Dette medfører krav om bruk av teknisk kontrollorgan.

Samsvarserklæring er produsentens bekreftelse på at anlegget tilfredsstiller de grunnleggende sikkerhetskravene i forskriften (vedlegg I i FTPU). Produsenten kan velge mellom forskjellige fremgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler) avhengig av anleggets kategori og andre forhold.

Bruk av teknisk kontrollorgan

Det finnes i dag flere tekniske kontrollorganer i Norge som er utpekt av DSB. Man kan også benytte seg av andre tekniske kontrollorganer (Notified Body, NB) i EU/EØS. Oversikt over alle tekniske kontrollorganer finnes i EU-kommisjonens database NANDO.

Hva må gjøres?

Produsenter (entreprenører) av kulde- og varmepumpeanlegg må ha prosedyrer som sikrer at kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr oppfylles og at teknisk kontrollorgan benyttes der det er krav til det. Produsenten er ansvarlig for at tidligere produserte anlegg er i samsvar med forskriften. Et teknisk kontrollorgan kan hjelpe med å vurdere i hvilket omfang allerede installerte anlegg skal etterkontrolleres.

Hvor finner vi informasjon?

I tillegg til selve forskriften som ligger på Lovdata har vi utarbeidet en veiledning til forskriften som ligger på DSBs nettsider.

NS-EN 378-2 er en harmonisert standard mot FTPU/PED som betyr at om man følger kravene i denne, så vil man også følge kravene i forskriften (se tillegg ZA i standarden). Forskriften er også beskrevet i Norsk Kulde- og Varmepumpenorm (kap. 3.3.4 i 2018-utgaven).

Vi har allerede bred kontakt med bransjeforeninger for å informere om regelverket og stiller med innlegg på relevante seminarer.

DSB har en veiledningsplikt overfor regelverket vi forvalter, men virksomheter må også ha oversikt over de krav i HMS-lovgivningen som er av særlig viktighet for dem (internkontrollforskriftens §5).

Kontaktpersoner i DSB:

Axel Proet-Høst
Axel.Proet-Host@dsb.no