Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Sist oppdatert 27. desember 2023.

Smittefarlig biologisk materiale omfatter:

 • Kulturer av mikroorganismer
 • Biologiske giftstoffer/toksiner
 • Alle prøver som tas fra mennesker og dyr
 • Biologiske produkter fremstilt av levende organismer
 • Avfall relatert til behandling av pasienter (mennesker eller dyr)
 • Avfall relatert til aktiviteter ved medisinske laboratorier

Slikt materiale skal klassifiseres som farlig gods, klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer. Landtransport av farlig gods i Norge er regulert i forskrift om landtransport av farlig gods. ADR/RID er en del av forskriften. 

Nedenstående veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale er oppdatert etter gjeldende regelverk. Denne er utarbeidet i samarbeid med Luftfartstilsynet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Veterinærinstituttet og Posten Norge AS.

>> Du finner DSB-veilederen her

I ADR/RID 2021 ble det innført et nytt UN nummer, UN3549 "Medisinsk avfall, kategori A, rammer mennesker" eller "Medisinsk avfall, kategori A, bare dyr".

Fast medisinsk avfall som inneholder infeksjonsfremmende stoffer av kategori A som stammer fra medisinsk behandling av mennesker eller veterinærbehandling av dyr, kan tilordnes UN 3549.

I veilederen finnes god informasjon om klassifisering, emballering, merking og dokumentasjon som kreves ved forsendelse av smittefarlig biologisk materiale. Den dekker både transport av kategori A materialer (UN 2814 og UN 2900), kategori B materialer (UN 3373) og "fritatt prøve fra menneske og dyr". Den sistnevnte er prøver fra mennesker eller dyr (pasientprøver) hvor det er minimal sjanse for at det er sykdomsfremkallende organismer tilstede. Disse kan på visse vilkår unntas fra bestemmelsene for klasse 6.2, se ADR/RID avsnitt 2.2.62.1.5

WHO (World Health Organization) har en tilsvarende veileder på engelsk vedrørende bestemmelsene som gjelder ved transport av smittefarlig biologisk materiale, hovedsakelig for lufttransport og krav for vei/jernbane. Siste versjon gjelder fra 1. januar 2021.

Veilederen fra WHO, er oppdatert etter ADR/RID 2021.Den inkluderer både forsendelse av kolli med klinisk medisinsk avfall, UN 3291 og UN 3549.

>> Se WHO-veilederen her

Selv om klasse 6.2 i utgangspunktet ikke skal pakkes sammen med annet farlig gods fra andre klasser, er det likevel enkelte ganger nødvendig å anvende kjølemiddel eller stabilisator (klasse 3, 8 eller 9) i en forsendelse for å opprettholde levedyktigheten, stabilisere, hindre degradering eller nøytralisere farene til det smittefarlige materialet. Tørris er et eksempel på kjølemiddel som er klassifisert som farlig gods (UN 1845) og som dermed omfattes av bestemmelser i transportregelverket. Bestemmelsene som gjelder for bruk av kjølemiddel og stabilisator er også inkludert i veilederne.

Når det gjelder postforsendelser er det IKKE tillatt å sende Kategori A i posten (UN 2814, UN 2900). Kategori B (UN 3373) og fritatt prøve er mulig å sende med posten, men da skal forsendelsen følge Postens regelverk og innleveres postkontor eller Post i butikk, ikke legges i postkasse. Der det gjelder spesifikke krav til postforsendelse som avviker fra kravene i landtransport er disse også inkludert i veiledningen gitt nedenfor.

De generelle kravene til emballering gjelder for alle typer smittefarlig materiale, inkludert fritatte prøver fra mennesker og dyr. Emballasjen skal alltid bestå av minst tre deler:

a. En eller flere lekkasjesikre primærbeholdere (f.eks. glass- eller plastrør med tettsluttende gummipropp eller skrulokk) som inneholder materialet.

b. En lekkasjesikker sekundæremballasje.

c. En tilstrekkelig sterk ytteremballasje som kan motstå støt og belastninger som normalt forekommer under transport, med en side med størrelse på minst 10 x 10 cm. For postsendinger er minstemålene som kreves 10 x 14 cm for brev, og 21 x 13 x 1 cm for pakker.

Primærbeholdere skal emballeres i sekundæremballasjen på en slik måte at de under normale transportforhold ikke kan knuses. Mellom primærbeholder og sekundæremballasje, eventuelt mellom sekundær- og ytteremballasje skal det være tilstrekkelig støtdempende materiale. Dersom flere primærbeholdere skal sendes i pakken, skal de pakkes slik at de ikke berører hverandre.

Dersom materialet er i væskeform, skal det være tilstrekkelig absorpsjonsmateriale mellom primærbeholder og sekundæremballasjen til at all væske kan suges opp ved lekkasje.

Videre er det spesielle krav ut fra hvilke materialer som skal transporteres. Nedenfor er emballeringskravene og dokumentasjonskravene satt opp for UN 2814, UN2900, UN 3373 og «fritatt prøve». For mer detaljert informasjon som størrelse på merking, de ulike faresedlene m.m. vises det til veilederne.

Ved transport av nedkjølte eller frosne materialer vises til de spesifikke emballeringsbestemmelsene for kategori A, kategori B samt ADR/RID 5.5.3 i tillegg til veilederne. Nedkjølte, frosne materialer er ikke mulig å sende som postforsendelse.

Klinisk og medisinsk avfall

Klinisk og medisinsk avfall som inneholder kategori A infeksjonsfremmende materiale er enten klassifisert som UN 2814, UN 2900 eller UN 3549. Klinisk eller medisinsk avfall som inneholder kategori B infeksjonsfremmende materiale, er klassifisert som UN 3291.

Tilordning til UN 3549 "MEDISINSK AVFALL, KATEGORI A, RAMMER MENNESKER, i fast form" eller "MEDISINSK AVFALL, KATEGORI A, RAMMER bare DYR, i fast form" kan benyttes for fast medisinsk avfall som inneholder infeksjonsfremmende stoffer av kategori A som stammer fra medisinsk behandling av mennesker eller veterinærbehandling av dyr.

UN 3549 skal ikke benyttes for avfall fra bioforskning eller flytende avfall. For klinisk og medisinsk avfall kategori A, UN 3549, vises til emballeringsbestemmelse P622 samt ADR/RID 2.2.62.1.11 og WHO-veilederen

For klinisk og medisinsk avfall som inneholder kategori B infeksjonsfremmende materiale, UN 3291, vises til emballeringsbestemmelse P621 samt ADR/RID 2.2.62.1.11 og WHO-veilederen. 

WHO-veilederen dekker ikke transport av avfall i bulk.

Bestemmelsene for medisinsk avfall som inneholder kategori A infeksjonsfremmende stoffer tilordnet UN 3549, stiller ikke like strenge krav til konstruksjon og prøving av emballasje sammenliknet med UN 2814 og UN 2900 (som tidligere ble benyttet for alt avfall fra kategori A materiale). Imidlertid er det viktig å merke seg bestemmelsene som gjelder for transport av UN 3549. Eksempelvis anses UN 3549 som farlig gods med høy risiko, og bestemmelsene i ADR/RID 1.10.3 gjelder. Det er ikke tillatt å transportere UN 3549 etter ADR/RID 1.1.3.6 (Unntak i henhold til mengder transportert per transportenhet) og krav om utpeking av sikkerhetsrådgiver gjelder. Det er ikke tillatt å transportere i bulk, som er tillatt for klinisk eller medisinsk avfall som inneholder kategori B infeksjonsfremmende stoffer.

ADR/RID åpner i tillegg for særskilte nasjonale ordninger med tilpasset materiell for landtransport i bulk, dette fremkommer av ADR/RID 7.3.1.1 b) og 7.3.3.1 VC3. Dette gjelder ikke UN 3549.

Kategori A materiale

For transport av materiale i kategori A er det krav om utpeking av sikkerhetsrådgiver hos avsender, transportør og mottaker. Bestemmelsene om sikring i ADR-kapittel 1.10 skal følges ved transport av materiale i kategori A.

For landtransport gjelder emballeringsbestemmelse P620. Emballasjen skal være testet og UN-godkjent for klasse 6.2 kategori A i henhold til regelverket (ADR/RID 6.3), samt påført UN-merket med kode for beskrivelse av godkjent emballasjetype (ADR/RID 6.1.2).

For landtransport er det ingen begrensninger med hensyn til mengde av kategori A materiale per kolli, med unntak av forsendelse som ekspressgods på jernbane (RID). Da gjelder en mengdebegrensning på 50 ml kategori A materiale per kolli for væsker og 50 g kategori A materiale per kolli for faste stoffer.

Merking:

Ved landtransport merkes ytteremballasjen medfølgende:

 • UN-nummer: UN 2814 eller UN 2900
 • Fareseddel for klasse 6.2
 • Avsenders og mottakers navn og adresse (ikke et regelverkskrav)
 • Orienteringspiler på to motstående sider, dersom ytteremballasjen inneholder primærbeholdere som inneholder mer enn 50 ml væske

Dersom overpakning benyttes skal påkrevd merking på ytteremballasjen, med unntak av merket og koden for UN godkjent emballasje, gjentas på overpakningen sammen med ordet «OVERPAKNING» så sant påført merking ikke er klart synlig gjennom overpakningen. Ved internasjonal transport må «OVERPAKNING» i tillegg angis på engelsk, fransk eller tysk.

Dokumentasjon:

Det er krav om at en spesifisert liste over innholdet i kolliet skal pakkes mellom sekundæremballasjen og ytteremballasjen.

Transportdokument skal følge forsendelsen med opplysninger om:

 • avsenders og mottakers navn og adresser
 • navn og telefonnummer til ansvarlig kontaktperson som skal ha kunnskap om forsendelsen
 • UN-nummer og varenavn (eventuelt med ordet «avfall» foran dersom det er avfall som transporteres) med teknisk navn på den aktuelle mikroorganismen angitt i parentes
  Dersom mikroorganismen er ukjent skal det istedenfor det tekniske navnet påføres «Mistenkt stoff av kategori A» i parentes etter varenavnet
 • nummer på fareklassen, emballasjetype (for eksempel kasse), antall og samlet volum eller vekt

Skriftlige instruksjoner skal følge forsendelsen.

Ved forsendelse til utlandet kan det være nødvendig med importtillatelse fra mottakerlandet. Mottaker kan avklare om importtillatelse er nødvendig.

Kategori B materiale

Emballering:

For kategori B materiale (UN 3373) skal emballeringsbestemmelse P650 følges. Sekundæremballasjen eller ytteremballasjen skal være stiv. Materiale som emballeres og merkes i henhold til P650 er ikke underlagt andre bestemmelser i ADR/RID.

For landtransport er det ingen begrensning med hensyn til mengde kategori B materiale per kolli. For postforsendelser gjelder en mengdebegrensning på 4 liter / kg kategori B materiale per kolli, samt en mengdebegrensning per primærbeholder på 1 liter/kilo.

Merking:

Ytteremballasjen påføres minimum følgende informasjon:

     

 • UN 3373-symbolet
 • Varenavnet «BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B» plasseres nær merket. Ved internasjonal transport må varenavnet oppgis på engelsk «BIOLOGICAL SUBSTANCE CATEGORY B».
 • Avsenders og mottakers og navn og adresse (ikke et regelverkskrav)

Dersom overpakning benyttes skal påkrevd merking på ytteremballasjen gjentas på overpakningen sammen med ordet «OVERPAKNING» så sant påført merking ikke er klart synlig gjennom overpakningen. Ved internasjonal transport må «OVERPAKNING» i tillegg angis på engelsk, fransk eller tysk, der dette er aktuelt.

Ved postforsendelse til utlandet må brevsendingen i tillegg påsettes grønn tolletikett CN22, og på pakker benyttes tolldeklarasjon CN23. Ved kommersielle postforsendelser skal handelsfaktura følge med.

Transportdokumentasjon:

Det er ikke krav om transportdokument ved transport av materialer i kategori B.

Ved transport til utlandet kan det enkelte land ha spesielle bestemmelser. Kontakt mottaker i det aktuelle landet.

«Fritatt prøve fra menneske eller dyr»

Emballering:
Pakkes i henhold til generelle krav angitt for smittefarlig biologisk materiale (primær-, sekundær- og ytteremballasje).

I praksis vil det ofte være fornuftig å benytte emballasje som oppfyller kravet til kategori B. Dette vil begrense utvalget av emballasje og således redusere sannsynligheten for feilemballering.

Merking:

«FRITATT PRØVE FRA MENNESKE» eventuelt «FRITATT PRØVE FRA DYR».

Det anbefales å merke tydelig med avsenders og mottakers navn og adresse (ikke et regelverkskrav).