Innledning

Veg- og jernbanetransport av farlig gods er regulert av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Denne forskriften inkorporerer vedleggene til den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) og det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane (RID).

ADR/RID gjelder derfor som forskrift i Norge ved transport av farlig gods. Først og fremst har ADR/RID blitt utarbeidet for å regulere varetransport, så i en del situasjoner vil transport av farlig gods være unntatt ADR og RID, enten helt eller delvis.

Disse unntakene er i hovedsak beskrevet i avsnitt 1.1.3 i ADR/RID. Innenlands i Norge er i tillegg transporter som er beskrevet i § 2, 12, 13 og 18 i forskriften unntatt helt eller delvis fra ADR/RID-bestemmelsene. I tillegg vil spesielle bestemmelser i ADR/RID gjøre transport av spesifikke stoffer eller gjenstander helt eller delvis unntatt bestemmelsene. Det vises til ADR/RID for disse bestemmelsene for hvert enkelt stoff.

Selv om en transport er helt eller delvis unntatt ADR/RID-bestemmelsene, er den alltid underlagt bestemmelsene i landtransportforskriften (§§ 1-36). Se særlig de generelle kravene til sikker gjennomføring av transporten i § 4, kravene til virksomhet i § 5 og varsling og rapportering av uhell i § 6. Merk at forskriften kun regulerer transport, slik at oppbevaring av det farlige godset i et parkert kjøretøy også kan være regulert av forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Dette vil avhenge av oppbevaringens karakter.

1. Transport som foretas av virksomheter som ledd i deres hovedvirksomhet

Transport som utføres av foretak som ledd i deres hovedvirksomhet er unntatt ADR/RID-bestemmelsene under gitte betingelser.

Eksempelvis gjelder dette transport av farlig gods i forbindelse med utkjøring til eller retur fra bygg- og anleggsområder eller transport i forbindelse med undersøkelser, reparasjoner og vedlikehold. Unntaket gjelder ikke for tilførsel til eget lager, eller for distribusjon til andre. Unntaket gjelder ikke klasse 7.

For å avgjøre om man kan benytte seg av dette unntaket fra ADR, kan man stille seg det hypotetiske spørsmålet om denne transporten kunne vært gjennomført som varetransport av eksterne. Dersom svaret er nei er transporten unntatt. Det er krav til at mengden per emballasje ikke overstiger 450 liter og at den samlede mengden ikke overstiger «1000» per transportenhet, ifølge beregningsmetoden som angis i ADR 1.1.3.6.4.

Dersom det er snakk om transport av et farlig stoff så vil det ikke være nødvendig å foreta beregninger da tabellen i 1.1.3.6.3 oppgir mengde ut fra type stoff, som kan transporteres per transportenhet. For diesel, fyringsolje og paraffin (som vil falle inn under transportkategori 3) vil dette eksempelvis være 1000 liter, mens det for bensin (transportkategori 2) vil være 333 liter.

«Transportenhet» er en motorvogn uten tilkoblet tilhenger, eller en kombinasjon som består av en motorvogn og en tilkoblet tilhenger.

Unntaket er beskrevet i ADR 1.1.3.1 (c).

Eksempel 1: Transport av drivstoff Maskinentreprenørenes transport av diesel, fyringsolje, parafin og bensin (i mindre og mindre grad) foregår ofte på fat eller i mellomstore bulkcontainere (IBC). IBCene kan ha et volum på opptil 3000 liter, men er som oftest på 450 - 1000 liter. Dersom transporten er unntatt, som beskrevet overfor, kan det transporteres opptil 1000 liter diesel, fyringsolje eller parafin på en transportenhet, men med en mengdebegrensning på 450 liter per beholder.

For bensin får det maksimalt transporteres 333 liter tilsammen på en transportenhet. Dersom det transporteres flere typer drivstoff skal samlet mengde ikke overstiger «1000» ifølge beregningsmetoden som angis i ADR 1.1.3.6.4.  

Hvilke hensyn bør tas for sikker transport?
For å sikre at transporten gjennomføres tilstrekkelig sikkert og at landtransportforskriften etterleves, bør man som minimum sørge for følgende ved transport av drivstoff:

 • Alle som er involvert må opptre aktsomt for å forhindre ulykker og at IBCer, fat eller annen emballasje med drivstoff kommer på avveie (§4).
 • De involverte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om farene ved det brannfarlige stoffet, stoffets egenskaper, og hvordan de skal opptre ved uhell/ulykker (§4, §5).
 • Fat, IBCer eller annen emballasje skal være merket slik at de farlige egenskapene fremkommer (§4). Fat og IBCer på markedet beregnet for bensin, diesel og fyringsolje vil ofte være merket med fareseddel nr. 3 og bokstavene «UN» etterfulgt av UN-nummeret. - diesel: UN 1202 - fyringsolje: UN 1202 - bensin: UN 1203
 • Fat, IBCer eller annen emballasje som benyttes skal være i god stand. Fat og IBCer på markedet beregnet for bensin, diesel, fyringsolje og parafin er typegodkjent og påført en spesiell godkjenningskode, som består av UN-merket eller bokstavene UN etterfulgt av tall og bokstaver, jf. ADR/RID 6.1.3.1. Selv om ADR/RID ikke gjelder anbefaler DSB at typegodkjent emballasje benyttes og at emballasjen følger et kontrollprogram for å sikre at emballasjen er i en god tilstand (§4). For IBCer krever ADR/RID periodiske kontroller som beskrevet i ADR/RID 6.5.4. Mange entreprenørfirmaer velger å følge dette kontrollregimet for å sikre at emballasjen er i god stand.
 • Diesel, fyringsolje og parafin omfattes ikke av forbudet mot å fylle eller tømme brannfarlig væske klasse 3 i eller fra IBC som står på et kjøretøy (§ 15). Fylling og tømming skal likevel foregå under kontinuerlig tilsyn (§ 4). Bensin omfattes av forbudet.
 • Fat, IBCer eller annen emballasje skal lastsikres på en hensiktsmessig måte på kjøretøyet (bilens lasteplan eller tilhengeren) slik at den ikke flytter seg, vrir seg eller blir skadet. Pass på at ikke andre gjenstander utgjør en fare for knusing eller punktering. (§5).
 • Kjøretøy som transporterer fat, IBCer eller annen emballasje må kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig for å forebygge brann og sikre en forsvarlig teknisk tilstand (§4, §5).
 • Dersom det har skjedd et uhell med personskade eller lekkasje av stoffet, skal uhellet rapporteres til DSB på elektronisk skjema innen 8 dager. Dersom uhellet er påvirket av/påvirker det farlige godset som transporteres, så bør det informeres om det involverte godset. Meldeplikten omfatter også hendelser hvor det var umiddelbar fare for utslipp. (§6).

Eksempel 2: Gassflasker i servicebil Gassflasker som transporteres i servicebiler vil kunne falle inn under unntaket i ADR/RID 1.1.3.1 (c). Maksimal mengde gass som kan transporteres under dette unntaket avhenger av gassen som skal transporteres.

Kravet er at den samlede mengden ikke overstiger «1000» per transportenhet ifølge beregningsmetoden som angis i ADR 1.1.3.6.4. Denne mengden tilsvarer 333 kg oppløst acetylen eller LPG/propan, eller 1000 liter komprimert oksygen eller argon. Dersom man transporterer flere ulike gasser må man finne samlet mengde ved å bruke beregningsmetoden som står angitt i den nevnte paragrafen.

Hvilke hensyn bør tas for sikker transport?
For å sikre at transporten gjennomføres tilstrekkelig sikkert og at landtransportforskriften etterleves bør man som minimum sørge for følgende ved transport av gassflasker:

Alle som er involvert må opptre aktsomt for å forhindre ulykker og at gassflasker kommer på avveie (§4).

De involverte skal ha tilstrekkelige kunnskap om farene ved trykksatt stoff, gassenes egenskaper, og hvordan de skal opptre ved uhell/ulykker (§4, §5).

Gassflasker skal være påført faresedler for transport av farlig gods eller andre merker som klart viser deres farlig egenskaper (i Norge påføres gassflasker faresedler ved fylling). Når gass jevnlig transporteres eller oppbevares i et lukket kjøretøy, bør også inngangene til lasterommet merkes for å vise at det inneholder gass under trykk. Denne merkingen bør helst ikke bestå av de faresedlene som brukes ved transport av farlig gods (for å forhindre at transporten blir tolket som en ADR-transport) (§4).

Det skal kun benyttes godkjente gassflasker (i henhold til ADR) for formålet, og flaskene skal være i god stand og innenfor intervallet for periodisk kontroll (§4).

Gassflasker er tunge og robuste gjenstander som ved eventuelle kollisjoner utgjør en fare i kraft av sine fysiske egenskaper. For å motvirke dette må de være forsvarlig lastesikret. Gassflasker med flytende gass bør oppbevares slik at sikkerhetsventilen er i gassfasen, noe som i de fleste tilfeller innebærer at flasken bør stå oppreist. Andre typer gassflasker er ofte best lastesikret når de ligger på tvers av fartsretningen (§5).

Kjøretøy som transporterer gassflasker må kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig for å forebygge brann og sikre en forsvarlig teknisk tilstand (§4, §5).

Dersom det har skjedd et uhell med personskade eller lekkasje av stoffet, skal uhellet rapporteres til DSB på elektronisk skjema innen 8 dager. Dersom uhellet er påvirket av/påvirker det farlige godset som transporteres, så bør det informeres om det involverte godset. Meldeplikten omfatter også hendelser hvor det var umiddelbar fare for utslipp eller aktivering av gassen, slik som for eksempel ved brann i kjøretøy (§6).

2. Transport som i sin helhet foregår innenfor et lukket område

Transport av farlig gods på et bedriftsområde er unntatt ADR/RID så lenge området er stengt for alminnelig trafikk med motorvogn. Området trenger ikke være stengt fysisk, men det må være klart for allmennheten at det ikke er tillatt å ferdes på området.

Et bedriftsområde hvor det forekommer trafikk med motorvogn anses som lukket så lenge trafikken er under bedriftens ansvar. Dersom et bedriftsområde skulle være splittet av en offentlig vei, anses transporten å være innenfor et lukket området selv om transporten må krysse veien.

Det forutsettes at bedriften i sitt internkontrollsystem har ivaretatt de nødvendige krav til sikkerhet rundt transport av farlig gods. Unntaket er beskrevet i § 2 i forskrift 1.april 2009 om landtransport av farlig gods.

Dersom det har skjedd et uhell med personskade eller lekkasje av stoffet, skal uhellet rapporteres til DSB på elektronisk skjema innen 8 dager. Dersom uhellet er påvirket av/påvirker det farlige godset som transporteres, så bør det informeres om det involverte godset. Meldeplikten omfatter også hendelser hvor det var umiddelbar fare for utslipp (§6). 

3. Transport av maskiner, utstyr, gjenstander, apparater m.m., som inneholder farlig gods

Maskiner og utstyr kan inneholde farlig gods som en del av sin konstruksjon eller i driftsutstyr. Maskiner og apparater som ikke er spesielt beskrevet i hovedtabellen, og som inneholder farlig gods i begrenset mengde (se punkt 7 under), kan tilordnes UN3363 og er da unntatt fra ADR/RID.

Det stilles krav om at godset skal være sikret mot farlig reaksjon og utslipp. Det må benyttes egnet emballasje hvis nødvendig. Om nødvendig skal det også merkes med orienteringspiler. Se spesielle bestemmelser 301 og 672 i ADR/RID kapittel 3.3.

Gjenstander som inneholder farlig gods over begrenset mengde skal tilordnes relevant klassifikasjon (fra UN3537 til UN3548) og kan transporteres etter unntaksordningen gitt i avsnitt 1.1.3.6 uavhengig av mengde (se punkt 6 under). De skal faremerkes med relevante faresedler. Inneholder de litiumbatterier i tillegg trenger de ikke merkes med fareseddel for litiumbatterier (9A) eller litiumbatterimerket.

4. Transport av farlig gods på mobile maskiner

Farlig gods som transporteres på mobile maskiner kan unntas ADR-bestemmelsene i de tilfeller der det farlige godset brukes av den mobile maskinen.

Eksempler på slike mobile maskiner er asfaltleggere og motorvogner (tankvogner) som legger ut veiolje. Det farlige godset på disse mobile maskinene er unntatt fra ADR så lenge det farlige godset brukes av den mobile maskinen. De mobile maskinene dette gjelder er de som omfattes av begrepet motorredskap i kjøretøyforskriften (forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr) og som er selvkjørende arbeidsredskap med grunnkonstruksjon som skiller seg fra andre motorvogner for transport av farlig gods eller mennesker.

Unntaket er beskrevet i § 2 i forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods.

5. Transport som foretas av private

Privatpersoner kan transportere farlig gods når dette er emballert for detaljsalg og er beregnet for vedkommendes personlige bruk, bruk i hjemmet, eller egen sports- eller fritidsaktivitet, uten å være underlagt ADR-bestemmelsene.

Når det farlige godset er brennbare væsker i gjenbruksemballasje, fylt av eller for privatpersoner, er det maksimalt tillatt med 60 liter per beholder. Begrensningen for vegtransport er 240 liter per transportenhet. Det forutsettes at det gjøres tiltak for å hindre lekkasje under normale transportforhold. Mellomstore bulkcontainere (IBC), storemballasje og tanker går ikke inn under emballasje for detaljsalg.

Unntaket er beskrevet i ADR 1.1.3.1 (a).

«Transportenhet» er en motorvogn uten tilkoblet tilhenger, eller en kombinasjon som består av en motorvogn og en tilkoblet tilhenger.

Eksempel:

 • Transport av maling, lakk, whitesprit, spylervæske ment for privat bruk (i forbrukerpakning).
 • Transport av gassflasker med propan til gassgrillen.
 • Transport av parafin til bruk i for eksempel parafinlamper og parafinovner.
 • Transport av drivstoff til gressklipper, båtmotor, motorsag og aggregat.

Farlig gods som er emballert for detaljsalg ment for private vil være relativt begrenset i volum/vekt. Mellomstore bulkcontainere (IBC), storemballasje og tanker er ikke tiltenkt privatpersoner, og unntaket kan ikke benyttes ved slik transport. 

Når det gjelder drivstoff som privatpersoner enten fyller selv eller får fylt for seg i gjenbruksemballasje, er det en maksgrense på 60 liter per beholder. Både fat og kanner kan brukes, og det er ikke noe krav om at de skal være av metall. Kravet er at det farlige godset skal være emballert på sikker måte. Da kan det være greit å vite at mange fat og kanner er UN-godkjent for diesel, bensin og olje, selv om det ikke er et krav om godkjenning av emballasjen ved denne type transport. 

Hvilke hensyn bør tas for sikker transport? For å sikre at transporten gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet og at landtransportforskriften etterleves bør man som minimum sørge for følgende:

 • Det farlige godset skal være merket slik at de farlige egenskapene fremkommer – dette er spesielt viktig ved fylling av gjenbruksemballasje. Forbrukerpakninger vil ha den nødvendige merkingen (§ 4).
 • Emballasjen skal være av god kvalitet, slik at det ikke oppstår lekkasje (§ 4).
 • Det farlige godset skal plasseres slik at det står støtt og ikke blir skadet. Ved transport på lasteplan eller tilhenger skal det lastesikres på en hensiktsmessig måte. Pass på at ikke andre gjenstander utgjør en fare for knusing eller punktering (§ 5).
 • Ved transport av flytende gass (som for eksempel propan/LPG) er det viktig at ventiler er stengt under transport og at gassflasken transporteres stående. «Rommet» gassflasken står i bør ha ventilasjon/lufting. Ved en eventuell gasslekkasje vil gass som propan antennes lett (potensiell tennkilde: kupélys.) Alle andre gassflasker transporteres best liggende helst mot en vegg på tvers av fartsretningen.

6. Transport av farlig gods opp til de mengder angitt i 1.1.3.6

Når farlig gods transporteres i kolli på en transportenhet i mengder som ikke overstiger verdiene angitt i avsnitt 1.1.3.6, unntas transporten enkelte krav i ADR. Hvilke krav som er unntatt fremkommer av 1.1.3.6.2.

Eksempelvis trenger ikke kjøretøyet å merkes med faresedler og oransje skilt, og sjåføren trenger ikke ADR-kompetansebevis.

Kolli skal merkes i henhold til ADR-bestemmelsene og være påført faresedlene som er angitt i kolonne 5 i tabell A for de aktuelle stoffet. Emballasjen skal også være UN-godkjent (i motsetning til transport av begrensede eller unntatte mengder).

Ved gjennomføring av transporten er det blant annet krav om transportdokument (avsnitt 8.1.2.1 a) og brannslukkingsapparat (avsnitt 8.1.4.2). Mannskapet som håndterer lasten skal også ha tilstrekkelig opplæring (kapittel 1.3).

For å kunne benytte dette unntaket, må mengde gods ikke overstige «1000» totalt. Mengden farlig gods beregnes som beskrevet nedenfor (ref. 1.1.3.6.3/1.1.3.6.4 i ADR/RID).

Dersom alt som fraktes på transportenheten er i samme transportkategori, er maksimal mengde som kan fraktes oppført i tabellen i avsnitt1.1.3.6.3. Dersom det fraktes en kombinasjon av gods i ulike transportkategorier må det beregnes en verdi for godset i de ulike kategoriene, og summen kan ikke overstige «1000». Hvilken transportkategori godset er tilordnet er oppført i kolonne 15 i tabell A i ADR.

Poeng på transportenheten beregnes som følger:

 • mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1, multiplisert med «50», pluss
 • mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 1 omtalt i merknaden til tabellen i 1.1.3.6.3 multiplisert med «20», pluss
 • mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 2, multiplisert med «3», pluss
 • mengden av stoffer og gjenstander i transportkategori 3

Verdien må være under «1000» totalt på transportenheten (bil + henger) for at man skal kunne kjøre under bestemmelsene gitt i 1.1.3.6.

Det er verd å merke seg at mengden av stoffer som benyttes under utregningen betyr:

 • for gjenstander, brutto masse i kg (for gjenstander i klasse 1, netto masse i kg av det eksplosive stoffet; for farlig gods spesifisert i kapittel 1-7 maskiner og utstyr, det totale innholdet av farlig gods i kg eller liter som hensiktsmessig);
 • for faste stoffer, flytende gasser, nedkjølte flytende gasser og oppløste gasser, netto masse i kg
 • for væsker, den samlede mengden farlig gods innhold i liter;
 • for komprimerte gasser, adsorberte gasser og kjemikalier under trykk, vannkapasiteten til beholderen i liter

Eksempel 1 UN 3065 tilhører transportkategori 2 (kolonne 15 i tabell A). I tabell 1.1.3.6 står det oppført at det for transportkategori 2 kan transporteres inntil 333 liter.

Eksempel 2 Transport av UN 1078 KJØLEMEDIUMGASS N.O.S, UN 1066 NITROGEN KOMPRIMERT, UN 1072 OKSYGEN KOMPRIMERT, UN 1001 ACETYLEN OPPLØST.

Fra tabell A finner vi ut at disse stoffene tilhører ulike transportkategorier, og vi må beregne verdier etter formelen ovenfor. For at transportert mengde skal være innenfor kravet, må beregnet verdi ikke overstige 1000.

 • UN 1078 KJØLEMEDIUMGASS N.O.S, transportkategori 3 Beregnet verdi= (netto masse i kg) x1
 • UN 1066 NITROGEN KOMPRIMERT, transportkategori 3 Beregnet verdi = (beholderens vannkapasitet i L) x1
 • UN 1072 OKSYGEN KOMPRIMERT, transportkategori 3 Beregnet verdi = (beholderens nominelle kapasitet i L) x1
 • UN 1001 ACETYLEN OPPLØST, transportkategori 2 Beregnet verdi = (netto masse i kg) x 3

7. Transport av farlig gods i begrensede mengder

Farlig gods som emballeres i tilstrekkelig små mengder kan transporteres under unntaket for begrensede mengder.

Transport av farlig gods i begrensede mengder er omtalt i kapittel 3.4 i ADR/RID.

Dersom et stoff kan fraktes i begrenset mengde, vil maksimal mengde per inneremballasje for det aktuelle UN-nummeret være oppgitt i kolonne (7a) i Tabell A i ADR-kapittel 3.2. Slik transport vil ikke være underlagt andre bestemmelser i ADR/RID enn de som er oppgitt i avsnitt 3.4.1.

Emballasje: Generelt skal det farlige godset emballeres i inneremballasjer og plasseres enten i egnede ytteremballasjer eller på brett som dekkes av krympe- eller strekkfilm (krympe- eller strekkfilm kan ikke benyttes for gjenstander i faregruppe 1.4, forenlighetsklasse S og ved bruk av ytteremballasjer skal i tillegg bestemmelsene i avsnitt 4.1.5 være oppfylt). Når ytteremballasjer benyttes får den totale bruttomassen av kolliet ikke overstige 30 kg. Der krympe- og strekkfilm benyttes får brutto masse av kolliet ikke overstige 20 kg. I de tilfellene det benyttes inneremballasje som lett blir knust eller punktert (som glass, porselen, steintøy) kreves også mellomemballasje (for væsker i klasse 8, emballasjegruppe II er det krav om stiv inneremballasje). Både mellomemballasjer og krympe- og strekkfilm må oppfylle betingelsene i ADR/RID 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.1.4 til 4.1.1.8.

For transport av aerosoler og "beholdere, små, inneholder gass" er det ikke nødvendig å bruke inneremballasje.

Emballasjen trenger ikke å være typegodkjent, med unntak av emballasje til gjenstander i faregruppe 1.4, forenlighetsgruppe S.

Merking av kolli og overpakning: Kolli som inneholder farlig gods i begrensede mengder skal være påført merket som vist under:

Merket skal være lett synlig, tydelig og i stand til å tåle vær og vind. Dersom kolliet er for lite til at det er plass til et så stort merke, kan størrelsen reduseres etter spesifikasjonene i ADR 3.4.7.2.

Dersom et kolli er påført merket for begrensede mengder i overensstemmelse med ICAO Technical Instructions er dette tilstrekkelig også for veg- og jernbanetransport, både med og uten supplerende faresedler.

Dersom kolliet plasseres i en overpakning skal denne merkes med ordet "overpakning" i tillegg til merket for begrensede mengder, dersom ikke merkingen synes gjennom overpakningen.

Om det er væske i inneremballasjen skal ytteremballasjen og eventuelt overpakningen merkes med orienteringspiler i henhold til ADR/RID 5.2.1.8.

Merking av transportenheter og container (vegtransport): Transportenheter med maksimal masse på mer enn 12 tonn som transporterer farlig gods i begrensede mengder, skal være merket foran og bak med samme merket som for kolli, men dimensjonene skal være 250 mm x 250 mm. Hvis annet gods som krever merking med oransje skilter transporteres sammen med de begrensede mengdene skal transportenheten være merket med disse. Det er da ikke nødvendig med merking for begrenset mengde (men det er tillatt å ha dette merket i tillegg).

Dersom begrenset mengde transporteres i containere på kjøretøy med maksimal masse på mer enn 12 tonn, skal containeren merkes på alle fire sider med samme merket (250 mm x 250 mm).  Dersom containeren i tillegg er lastet med annet farlig gods, skal den merkes i henhold til de kravene dette godset krever.

Merking av transportenhet og container kan utelates dersom den totale bruttovekten av kolliene med farlig gods emballert i begrensede mengder ikke overstiger 8 tonn per transportenhet.

For jernbanetransport vil det være relativt like krav til merking av både jernbanevogn og storcontainer, men det henvises til RID kap. 3.4 for de konkrete kravene.

Foruten kravene som er beskrevet hittil er det også krav til:

 • Opplæring av personale i henhold til ADR/RID-kapittel 1.3.
 • Aktørenes plikter i kapittel 1.4
 • Alminnelige bestemmelser om lasting, lossing og håndtering i kapittel 7.5, for vegtransport; røykeforbud ved håndtering av godset etter ADR 7.5.9
 • For vegtransport; tunnelrestriksjoner når mengden av farlig gods emballert i begrensede mengder er 8 tonn eller mer på transportenheter med en maksimal masse på mer enn 12 tonn iht. ADR 8.6.3.3.

Eksempel: Kan heksaldehyd transporteres som begrenset mengde? For UN 1207 HEKSALDEHYD, kan det benyttes inneremballasjer som hver rommer opptil 5 liter. Dette kan leses ut fra kolonne (7a) i tabell A i ADR/RID. Pakket i en ytteremballasje får total brutto masse ikke overskride 30 kg pr kolli. Dersom inneremballasjene plasseres på brett dekket med krympe- eller strekkfilm, er grensen for brutto masse 20 kg.

8. Transport av farlig gods i unntatte mengder

Farlig gods som emballeres i tilstrekkelig små mengder kan transporteres under unntaket for unntatte mengder.

Transport av farlig gods i unntatte mengder er omtalt i kapittel 3.5 i ADR/RID. Slik transport vil ikke være underlagt andre bestemmelser i ADR/RID enn de som er oppgitt i avsnitt 3.5.1.1. Disse pliktene omfatter opplæringskravene i kapittel 1.3, klassifiseringsprosedyrene og kriteriene i del 2, samt de generelle emballasjekravene i 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 og 4.1.1.6. Emballasjen trenger ikke å være typegodkjent.

Dersom et stoff kan fraktes i unntatt mengde, vil mengdebegrensningene per inner- og ytteremballasje for det aktuelle UN-nummeret være gitt ved kodene E1 - E5 i kolonne (7b) i Tabell A i kapittel 3.2. Dersom gods med ulike koder pakkes sammen som unntatte mengder, så skal totalmengden gods per ytteremballasje begrenses ned til den mest restriktive koden. Om koden E0 er oppgitt, kan ikke stoffet fraktes i unntatt mengde. Mengdebegrensningene for de øvrige kodene er gitt i tabellen i 3.5.1.2 gjengitt nedenfor:  

Kode

Høyeste nettomengde per inneremballasje (i gram for faste stoffer og i ml for væsker og gasser)

Høyeste nettomengde per ytteremballasje (i gram for faste stoffer og i ml for væsker og gasser, eller summen av gram og ml ved samemballering)

E0

Ikke tillatt som unntatte mengder

E1

30

1000

E2

30

500

E3

30

300

E4

1

500

E5

1

300

Dersom ett eller flere dokumenter følger farlig gods i unntatte mengder, skal minst ett av disse inneholde ordene "FARLIG GODS I UNNTATTE MENGDER", og oppgi antall kolli.

Antall kolli i et kjøretøy, en jernbanevogn eller en container skal ikke overstige 1000.

Emballasje: Det farlige godset skal pakkes i inneremballasje, mellomemballasje og ytteremballasje. Inneremballasjer av plast (minimum tykkelse 0,2 mm for væsker), glass, porselen, stentøy, leire eller metall kan benyttes. Lukkemekanismen skal være lekkasjesikker og motstandsdyktig mot innholdet. Inneremballasjer skal pakkes i mellomemballasjer med støtbeskyttende og absorberende materiale, slik at inneremballasjen ikke kan gå i stykker og eventuell væske absorberes fullstendig. Disse skal så plasseres i sterke, faste ytteremballasjer.

Prøving av kolli: Det komplette kolli, som klargjort for transport med inneremballasjer fylt til 95% (faste stoffer) eller 98% (flytende stoffer) av sin kapasitet, skal være i stand til å motstå en stableprøve og en serie fallprøver som beskrevet i avsnitt 3.5.3 uten brudd eller lekkasje ved noen av inneremballasjene, og uten nevneverdig reduksjon i effektivitet. Prøvene kan utføres som egenkontroll og testene skal være tilfredsstillende dokumentert av de som utfører testen.

Merking av kolli og overpakning: Kolli som inneholder farlig gods i unntatte mengder skal være påført merket som vist under

Merket skal være varig og lesbart, og skraveringen og symbolet skal være i samme farge, enten rødt eller svart. Det første eller eneste nummeret på fare­sedler som er vist i kolonne (5) i tabell A i kapittel 3.2 for hvert av de farlige stoffene som finnes inne i kolliet, skal vises på plasseringen til den øverste stjernen. Navn på avsender eller mottaker skal vises på plasseringen til de to stjernene, dersom dette ikke er vist annetsteds på kolliet.

Dersom kolliet plasseres i en overpakning skal denne også påføres merket for unntatte mengder, med mindre merkingen på kolliet synes gjennom overpakningen.

Eksempel: Kan heksaldehyd transporteres som unntatt mengde? UN 1207 HEKSALDEHYD har kode E1 oppført i kolonne (7b). I følge tabellen i 3.5.1.2 kan det benyttes inneremballasjer som hver inneholder et nettovolum på opptil 30 ml av det farlige godset. Pakket i en ytteremballasje får det totale nettovolum ikke overskride 1000 ml pr kolli.

9. Krav til kjøretøy ved transport av fyrverkeri

De generelle kravene i ADR, for eksempel til klassifisering, opplæring, emballering, merking, dokumentasjon og til gjennomføring av transporten, gjelder ved transport av fyrverkeri. 

Når det gjelder krav til kjøretøy, gir multilateral avtale M322, noen lettelser ved transport av bestemte mengder fyrverkeri:

Avtalen gjelder fyrverkeri klassifisert som UN 0335 (1.3G) og UN 0336 (1.4G).

Etter avtalen kan det transporteres maksimum 7500 kilo med UN 0336, eller maksimum 2500 kilo med UN 0335. Ved transport av en blanding av UN 0335 og UN 0336 kan det transporteres maksimum 2500 kilo til sammen.

Avtalen gjør det frivillig å følge bestemmelsene i ADR 8.1.2.2 (a), 9.1.2, 9.2.2.4, 9.2.4.7.5, 9.3.3 (andre ledd) og 9.3.7.3 (andre ledd). Dette betyr at følgende punkter gjelder:

 • Kjøretøyet må ikke ha særlig godkjenning etter ADR kapittel 9. Det er tilstrekkelig at kjøretøyet oppfyller de tekniske og sikkerhetsmessige kravene til et EX II-kjøretøy
 • Drivstoffbaserte tilleggsvarmere for førerhuset som ikke oppfyller kravene i ADR 9.2.4.7.5, skal være slått av under transport, lasting, lossing og håndtering av farlig gods
 • Avsenderen skal skrive følgende i transportdokumentet: "Carriage agreed under the terms of ADR paragraph 1.5.1 (M322)"
 • En kopi av avtalen M322 skal tas med på transporten

Den multilaterale avtalen for transport av fyrverkeri utløper 20.august 2024, og vil ikke bli fornyet etter dette tidspunktet.

Lukk