Forord

Endringer

April 2017:

§ 93: veiledning til tredje avsnitt er endret med teksttilegg.
§ 162: veiledning er tillagt et nytt avsnitt.

Om veiledningen

Veiledningen har som formål å vise hvordan håndtering av fyrverkeri i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (heretter kalt eksplosivforskriften) kan oppfylles.

Ved å følge veiledningen vil man oppfylle de minimumskrav som eksplosivforskriften setter til sikker handel og oppbevaring av fyrverkeri først og fremst i forbindelse med nyttårsaften.

Veiledningen retter seg mot den som vil importere fyrverkeri samt den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri. Den vil i tillegg også kunne være en støtte for kommunene i saksbehandlingen vedrørende handel og oppbevaring av fyrverkeri. Veiledningen er imidlertid ikke uttømmende hva gjelder alle håndteringsformene i eksplosivforskriften og retter seg i mindre grad mot håndtering av pyrotekniske varer til teknisk bruk og fyrverkeri som skal benyttes av profesjonelle brukere.

De foreslåtte løsningene i veiledningen anses å være en av flere måter å oppfylle eksplosivforskriftens krav på. DSB vil presisere at også løsninger som avviker fra veiledningen vil kunne aksepteres, forutsatt at disse løsningene ligger innenfor den sikkerhetsmessige rammen som er fastsatt i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) eller eksplosivforskriften.

I denne veiledningen er forskriftsteksten eller deler av denne tatt inn i grå ramme.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-3 Definisjoner

Faregrupper:

Faregruppe 1.3: Stoffer og gjenstander uten masseeksplosjonsrisiko, men som innebærer brannrisiko samt en mindre sprengningsfare og/eller en mindre fare for utkast og som a) i tilfelle brann kan gi betydelig strålevarme; eller b) når brannen skjer etappevis, gir mindre eksplosjoner og/eller utkast.

Faregruppe 1.4: Stoffer og gjenstander som bare innebærer ubetydelig fare dersom de blir utsatt for tenning eller initiering. Virkningen er vesentlig begrenset til kolliet, og det ventes ikke utkast av nevneverdig størrelse eller i nevneverdig avstand. En utvendig brann må ikke kunne føre til at nesten hele innholder i kolliet eksploderer nærmest momentant.

Kjøpesenter: Flere butikker under samme tak med felles rømningsveier eller annet innendørs fellesareal.

NEI: Netto eksplosivinnhold

Oppbevaring: Oppbevaring av permanent eller i et nærmere fastsatt tidsrom på samme sted.

VEILEDNING:

Eksplosivforskriften deler fyrverkeri inn i klasser. Ved implementeringen av direktiv 07/23/EF om markedsføring av pyrotekniske artikler vil begrepet klasse bli erstattet med begrepet kategori (forkortes kat.). Publikumstilgjengelig fyrverkeri er i kategori 1, kategori 2 eller kategori 3. Kategoriene T1 og T2 benyttes for scenefyrverkeri. For pyroteknisk vare til teknisk bruk benyttes kategoriene P1 og P2 og for display-fyrverkeri for profesjonelle brukere benyttes kategori 4.

Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 2 inneholder en rekke viktige generelle bestemmelser. Nedenfor er kun noen paragrafer trukket frem hvor vi har sett at det er behov for veiledning.

§ 2-1 Plikt til å forebygge fare for brann eller eksplosjon mv.

Enhver som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer skal vise aktsomhet og foreta det som er nødvendig for at fare for brann eller eksplosjon forebygges og for å hindre at stoffet kommer på avveie eller i urette hender.

Den som innehar tillatelse til håndtering av eksplosiv vare skal sørge for at håndteringen til enhver tid foregår på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte.

Ved tilvirking, oppbevaring av større mengder og handel med eksplosiv vare skal det utpekes en kompetent person og ved behov stedfortredere som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig og på lovlig måte. Utpekt person kan være innehaver av tillatelsen, eller i virksomhet leder eller en annen ansatt. Utpeking fritar ikke innehaver av tillatelsen fra plikten i annet ledd.

Utpekt person skal ha god vandel og kunne fremlegge politiattest som ikke skal være eldre enn tre måneder. Utpekt person må ved behov raskt kunne innfinne seg der håndteringen av eksplosiv vare foregår.

Kravene til utpekt person gjelder tilsvarende for dennes stedfortreder.

VEILEDNING:

Det er ikke hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven for andre enn sentral tilsynsmyndighet til å kreve fremlagt politiattest, jf. § 19 a andre ledd.

§ 2-2 Krav til virksomheter

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og på denne bakgrunn vurdere risiko.

Vurderingen skal inkludere interne og eksterne forhold, herunder uønskede tilsiktede hendelser. På bakgrunn av vurderingen skal det utarbeides planer og g jennomføres tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Virksomheten skal sørge for at alle som har befatning med eksplosjonsfarlig stoff har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter som g jør dem i stand til å utføre oppgavene på en sikker og forsvarlig måte.

0 Tilføyd ved forskrift 4 jan 2010 nr. 5.

VEILEDNING:

Det er krav om at virksomheter som håndterer eksplosjonsfarlig stoff, herunder fyrverkeri, skal utarbeide risikovurderinger for hendelser som kan utgjøre en fare i virksomheten (stabling av varer i høyden/fallende last, varme arbeider, bruk av truck, feil ved elektriske anlegg m.fl.) og utenfor virksomheten (lynnedslag, skogbrann, villede handlinger, dominoeffekter m.fl.). I tillegg skal det utarbeides planer og gjennomføres tiltak (både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende) som kan være i form av vegetasjonsfjerning, periodiske kontroller av alarmer, brannslokkingsutstyr, trucker, opplæring og øvelser, oppgradering dører/låser, lynavledere, parkering av truck m.fl).

§ 2-3 Forbud mot røyking og bruk av åpen ild

Røyking og bruk av åpen ild eller andre tennkilder er forbudt innenfor anlegg, på område eller i rom hvor eksplosjonsfarlige stoffer forekommer under slike forhold at det er fare for brann eller eksplosjon. Oppslag om dette skal finnes på passende steder.

0 Endret ved forskrift 4 jan 2010 nr. 5 (tidligere § 2-2).

VEILEDNING:

Det skal være oppslag om forbud mot røyking og bruk av åpen ild eller andre tennkilder (varme arbeider) på passende sted, dvs. der hvor det er lett synlig for publikum og for de som pakker og håndterer varene.

§ 2-4 Forbud mot håndtering av eksplosiv vare

Enhver håndtering av eksplosiv vare er forbudt, med mindre annet fremgår av denne forskrift eller særskilt tillatelse gitt i medhold av denne forskrift.

Det er ikke tillatt å overlate eksplosiv vare til noen som ikke har adgang til å inneha varen.

0 Endret ved forskrifter 23 juni 2006 nr. 699 (i kraft 1 juli 2006), 15 okt 2008 nr. 1114, 4 jan 2010 nr. 5 (tidligere § 2-3).

VEILEDNING:

Av andre ledd fremgår det at det ikke er lov til å overlate eksplosiv vare til noen som ikke har adgang til å inneha varen. Importører må derfor vite om virksomheter som skal selge fyrverkeri har tillatelse til å inneha varen (handelstillatelse). Dersom importører videreselger fyrverkeri beregnet for profesjonelle brukere må det kun skje til personer som innehar rett kompetansebevis.

§ 2-6 Dokumentasjon

Enhver som håndterer eksplosiv vare, skal til enhver tid kunne dokumentere at krav i lov og forskrifter og vilkår fastsatt av tilsynsmyndigheten er tilfredsstilt.

0 Endret ved forskrift 4. jan 2010 nr. 5 (tidligere § 2-5).

VEILEDNING:

Dokumentasjonen er begrenset til forhold som faller innunder brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, dvs. virkeområdet til brann- og eksplosjonsvernloven og eksplosivforskriften.

§ 2-7 Godkjenning

Det er ikke tillatt å eie eller inneha eksplosiv vare som ikke er godkjent av sentral tilsynsmyndighet, eller av den sentral tilsynsmyndighet bestemmer.

Privat sakkyndig som har fått delegert myndighet etter første ledd kan ta betaling til dekning av utgifter forbundet med de delegerte oppgaver.

Maskin, apparat, beholder eller annen innretning som er bestemt for håndtering av eksplosiv vare, skal være godkjent av sentral tilsynsmyndighet før innretningen markedsføres eller brukes.

Eksplosiv vare og maskiner m.m. som nevnt i første og andre ledd underlagt godkjenningsplikt og som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som Norge g jennom internasjonal avtale er forpliktet til å følge, anses godkjent i henhold til forskriften.

0 Endret ved forskrifter 6 .nov 2003 nr. 1317, 23. feb 2004 nr. 454 (i kraft 1. mars 2004), 4. jan 2010 nr. 5 (tidligere § 2-6).

VEILEDNING:

I Norge er fyrverkeriet godkjent når det har en nasjonal godkjenning som starter med SINTEF FG yy.k.xxxx. zzz. Yy i godkjenningsnummeret angir årstallet for godkjenningen, k angir klasse, xxxx angir importørens idnr. og zzz er et løpenummer.

Alternativt er fyrverkeriet CE-merket. Produktet er da merket med CE og nummereringen XXXX – YY – ZZZZ…, hvor XXXX angir registreringsnummeret til det utpekte tekniske laboratoriet (Notified Body), YY angir kategorien fyrverkeriet tilhører F1, F2 eller F3 for hhv. kategori 1, 2 eller 3. ZZZZ.. er et unikt løpenummer som de utpekte tekniske laboratoriene påfører produktene. Oversikten over hvilket tekniske laboratorium, notified body, som har CE-merket produktet kan finnes i Nandodatabasen på Europa kommisjonens hjemmeside (http:// ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm).

§ 2-8 Krav til merking og bruksanvisning

Ytteremballasjen på eksplosiv vare skal være tydelig merket med varens riktige tekniske betegnelse og handelsnavn, samt varselmerke og identifikasjonsnummer. Varens faregruppe, forenlighetsgruppe og eventuelle transportklasse skal også stå på varselmerket.

Nettovekt eksplosiv vare og bruttovekt inklusiv emballasje skal angis på ytteremballasjen.

Merking om fare og varseltekst skal stå samlet og skal skille seg klart ut fra annen merking eller tekst på ytteremballasjen.

Merking som nevnt i første og annet ledd skal også påføres inneremballasjen dersom dette er nødvendig for å forebygge fare. Bruksanvisning skal følge varen.

0 Endret ved forskrift 4. jan 2010 nr. 5 (tidligere § 2-7).

VEILEDNING:

I NS-EN 15947-3:2010 er minimumskrav til merking av CE-merket fyrverkeri angitt. I tillegg kommer de nasjonale bestemmelsene jf, eksplosivforskriften vedlegg 1 Grunnleggende sikkerhetskrav.

§ 2-10 Håndtering av pyrotekniske artikler og gjenstander

Pyrotekniske artikler skal benyttes til det formålet de er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som skal følge varen.

Håndtering av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III samt pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy er ikke tillatt for forbrukere.

Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.

Oppsetting og avfyring av fyrverkeri klasse II, III og IV, illuminasjon med fakler o.l. må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet. Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning. Nødvendig slokningsutstyr skal holdes i beredskap.

VEILEDNING:

Fjerde ledd viser til hvor det ikke er lov å skyte opp fyrverkeri klasse II, III og IV, illuminasjon med fakler og lignende, som f.eks. pyrotekniske sceneeffekter (T1 og T2). Andre brannfarlige omgivelser kan for eksempel være vernede bygninger og kulturminner m.fl. Politivedtektene i kommunen regulerer eventuelt ytterligere begrensninger for oppskyting, som kan medføre at det likevel ikke kan gis tillatelse til oppskytingen.

Kapittel 4. Overføringer

De artikler som listes opp i vedlegg 1 i direktiv 2004/57/EF, inntatt som vedlegg V til eksplosivforskriften, er de som i FNs rekommandasjoner for transport av farlig gods er definert som pyrotekniske artikler eller ammunisjon, og som således er unntatt fra direktiv 93/15/EØF om markedsføring og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk. Pyrotekniske artikler er derfor unntatt kapittel 4 om overføringer.

Kapittel 5. Innførsel

§ 5-1 Innførselstillatelse

Den som vil innføre eksplosiv vare må ha tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet. Skal innførsel skje fra et land i EØS-området, faller tillatelse til innførsel sammen med tillatelse til overføring, jf. § 4-2.

Fyrverkeri i klasse I og sikkerhetsfyrstikker kan allikevel innføres uten tillatelse. Innførsel av ammunisjon til teknisk bruk og signalapparater innføres etter reglene i dette kapittelet.

Innførsel av annen ammunisjon skjer etter reglene i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v.

0 Endret ved forskrift 6. nov 2003 nr. 1317.

VEILEDNING:

I første ledd fremkommer det at virksomheten som innfører fyrverkeri må ha tillatelse fra DSB. Unntatt er fyrverkeri klasse 1 og sikkerhetsfyrstikker. Skjema for innførsel/overføring finnes ved innlogging på Altinn gjennom www.dsb.no under ”Fyrverkeri og pyroteknikk” og i menyen på høyre side under ”Søknad og melding om eksplosiv vare”.

§ 5-3 Kvalifikasjonskrav

Søker, eller person særskilt utpekt av søker, skal tilfredsstille følgende krav:

a. være minst 20 år,

b. kunne dokumentere inngående kjennskap til de varer som ønskes innført,

c. kunne vurdere varens kvalitet og dens sikkerhetsmessige standard, gi generell produkt- og bruksinformasjon samt kunne veilede brukeren når varen skal benyttes under vanskelige forhold eller i tilfelle av uforutsette problemer under bruken.

For innførsel av fyrverkeri klasse II, III og IV og pyrotekniske sceneeffekter skal søker, eller person særskilt utpekt av søker, inneha kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB. Kompetansebevis utstedes til person som har gjennomført kurs og bestått tilhørende prøve hos kursarrangør utpekt av DSB.

0 Endret ved forskrift 4 jan 2010 nr. 5.

VEILEDNING:

For å innføre fyrverkeri klasse II, III og IV og pyrotekniske sceneeffekter skal søker eller særskilt utpekt person inneha kompetansebevis. Det er Norsk brannvernforening som er utpekt av DSB til å gjennomføre kurs, avholde prøve og utstede kompetansebevis. Informasjon om kurset finnes på www.brannvernforeningen.no.

§ 5-4 Krav til kvalitetskontroll mv.

Den som innfører eksplosive varer skal gjennomføre mottakskontroll av de innførte varene.

For ammunisjon, pyroteknisk vare og tennere skal det i tillegg foretas en stikkprøvetesting av alle innførte partier. Testing av pyroteknisk vare må g jennomføres på egnet område etter avtale med de lokale politi- og brannvernmyndigheter.

VEILEDNING:

For å kunne innføre eksplosiver, herunder fyrverkeri, må det gjennomføres mottakskontroll av de innførte varene. Det vil si at innfører må ha et område tilgjengelig hvor mottakskontrollen kan foregå. Samtidig er det viktig å merke seg at importør også har plikter i forhold til å ta tilsvarende varer i retur når de skal tas ut av bruk eller kasseres, jf.eksplosivforskriften § 16-2.

Kravene til kvalitetskontroll anses i utgangspunktet oppfylt ved følgende metode: Av hvert innførte parti av publikumstilgjengelig fyrverkeri til Norge bør det tas ut 10 artikler av hvert parti til funksjonstesting i tillegg til at etiketten på artikkelen også bør kontrolleres.

Har en av de testede artiklene en kritisk feil, bør det tas ut ytterligere 10 artikler som testes. En kritisk feil blant disse artiklene medfører at produktet bør trekkes fra markedet. Melding om dette sendes til DSB. Artiklene testes i henhold til krav i NS-EN 15947-5:2010 om krav til utforming og virkning samt NS-EN 15947- 3:2010 om minimumskrav til merking. Øvrige standarder i samme serie er også relevante. Har en av de testede artiklene en stor feil eller flere store feil bør det gjennomføres en risikovurdering om betydningen av feilen for forbruker dvs. hvilken fare forbruker kan bli utsatt for som følge av feilen. Eventuelle avbøtende tiltak bør også vurderes.

NS-EN 15947-5:2010

Krav til utforming og virkning

Alvorlighet (mindre, stor, kritisk)

Avsnitt 4.1.1 Artikkelen skal overholde de generelle kravene. Kritisk
Avsnitt 4.1.2 Særskilte krav bl.a. krav til utforming (konstruksjon) Kritisk
Avsnitt 6.2 Luntebeskyttelse og reservelunte (der det er relevant) Stor
Avsnitt 6.3 Luntefeste Stor
Avsnitt 6.4 Generelle krav til luntetenning og luntens brennetid (der det er relevant) Stor
Avsnitt 7.1.2.1 Artikkelens intakthet i forhold til hull, bulker, sprekker og revner – Generelle krav Stor
Avsnitt 7.1.2.2 Artikkelens intakthet – Særskilte krav til enkelte artikler Stor
Avsnitt 7.2.2 Artikkelens funksjon og virkning Stor
Avsnitt 7.2.5 Stabilitet Kritisk
Avsnitt 7.2.6 Effekthøyde Stor
Avsnitt 7.2.8 Eksplosjon og andre feil Kritisk
Avsnitt 7.2.10 Varighet av ev. flammer fra artiklene Stor
Avsnitt 8 Merking Stor
Tabell 1: Krav til utfordming og virkning.

Kapittel 6. Tilvirkning

§ 6-1 Tillatelse til tilvirkning

Den som vil tilvirke eksplosiv vare må ha tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet.

Tillatelse kan bare gis til den som er skikket til å drive tilvirking på en betryggende måte. Søker og særskilt utpekt person må være fylt 18 år.

Eksplosiv vare som er tillatt tilvirket ved forbrukssted må ikke føres bort fra stedet uten tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet.

Sentral tilsynsmyndighet kan i forbindelse med forsøk eller i vitenskaplig øyemed gi tillatelse til tilvirking av bestemte eksplosive varer, herunder ikke godkjent eksplosiv vare, til den som har nødvendig teoretisk kunnskap eller praktisk innsikt og ellers er skikket.

0 Endret ved forskrifter 6. nov 2003 nr. 1317, 4. jan 2010 nr. 5.

VEILEDNING:

Det er DSB som gir tillatelse til tilvirkning av eksplosiv vare, herunder fyrverkeri. Ett hvert forsøk på endring eller modifisering av fyrverkeriartikler tilgjengelig på markedet, det være seg åpning av artiklene, forsøk på å ta ut kruttet, teipe artiklene sammen i en bunt og lignende, er å anse som tilvirkning. Til dette kreves det en tilvirkningstillatelse fra DSB.

Kapittel 7. Oppbevaring

Ved permanent oppbevaring av fyrverkeri vises det til veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, kapittel 7 Oppbevaring. Veiledningen finnes på DSB sine nettsider, www.dsb.no under ”Fyrverkeri og pyroteknikk” og i menyen på høyre side under” Veiledninger.

§ 7-1 Tillatelse til oppbevaring

Den som skal oppbevare eksplosiv vare må ha tillatelse. Kommunen gir tillatelse til oppbevaring av pyroteknisk vare i mengder opp til og med 500 kg netto eksplosivinnhold. DSB gir tillatelse til oppbevaring av all annen eksplosiv vare uansett mengde og pyroteknisk vare i mengder over 500 kg netto eksplosivinnhold. Tillatelse til oppbevaring i undergrunnsanlegg gis av DSB.

Uten særskilt tillatelse kan følgende mengder (netto eksplosivinnhold) allikevel oppbevares:

a) Inntil 5 kg røksvakt krutt.

b) Inntil 5 kg eksplosiv vare oppladet som ammunisjon.

c) Inntil 5 kg pyroteknisk vare. I perioden 27.–31. desember, tillates oppbevart inntil 10 kg pyroteknisk vare.

d) Inntil 3 kg svartkrutt fordelt i separerte enheter på én kilo. Svartkrutt skal ikke oppbevares i boenhet.

Unntatt fra kravet om tillatelse etter dette kapittelet er ammunisjon som den som har tillatelse til å inneha skytevåpen etter lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. selv lader opp til våpenet, og ammunisjon som erverves eller overlates etter reglene i våpenlovgivingen.

Kommunen kan, selv om varene tillates oppbevart uten tillatelse, fastsette nærmere vilkår for oppbevaringen eller fastsette begrensinger i eller forbud mot oppbevaring, dersom varene etter forholdene på stedet finnes å medføre særlig fare for brann eller eksplosjon.

0 Endret ved forskrifter 6. nov 2003 nr. 1317, 4. jan 2010 nr. 5.

VEILEDNING:

Det er kommunen som behandler søknader om oppbevaring av pyroteknisk vare på mengder til og med 500 kg NEI pyroteknisk vare. Søknader om oppbevaring av pyroteknisk vare over 500 kg NEI behandles av DSB. Skjemaet for å søke om oppbevaring til DSB finnes ved innlogging på Altinn gjennom www.dsb.no under ”Eksplosiver" på skjemasiden på dsb.no.

Det er tillatt å oppbevare inntil 5 kg NEI pyroteknisk vare hele året uten tillatelse. I romjulen, i perioden 27.–31. desember er det tillatt å oppbevare noe mer, da kan det oppbevares inntil 10 kg NEI pyroteknisk vare uten tillatelse.

§ 7-4 Bygningstekniske forhold

Rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal være utført og innredet slik at det ikke oppstår særlig fare for brann eller eksplosjon, og slik at varen ikke kommer på avveie eller urette hender, og skal som et minimum kunne stå imot et innbruddsforsøk i 20 minutter. Lager for pyroteknisk vare i faregruppe 1.2G, 1.3G, 1.4G og 1.4S skal som et minimum kunne stå i mot et innbruddsforsøk i 10 minutter.

Det skal være installert alarm som sikrer tidlig varsling og forsvarlig respons i rom, bygning eller innretning hvor det er gitt tillatelse til oppbevaring av eksplosiv vare. For midlertidig lager med fyrverkeri i faregruppe 1.3G, 1.4G og 1.4S i forbindelse med handelsperioden i desember måned er det tilstrekkelig med alarm som ved innbruddsforsøk tidlig varsler næromgivelsene med lyd.

Lager av permanent karakter skal være forsvarlig inng jerdet med låsbar port og med g jerde som slutter godt ned mot bakken.

Rom, bygning eller innretning skal ha ventilasjon som sikrer god utlufting.

0 Endret ved forskrifter 15. des 2005 nr. 1488 (i kraft 1. jan 2006), 4. jan 2010 nr. 5.

VEILEDNING:

For permanent oppbevaring av pyroteknisk vare, herunder fyrverkeri, hele året gjelder at lageret som et minimum skal stå i mot et innbruddsforsøk på 10 minutter og være forsvarlig inngjerdet med låsbart port. Nærmere krav om inngjerdingen samt krav til dører og låseanordninger er angitt i veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 kap. 7, oppbevaring. Veiledningen finnes på DSB sine nettsider under ”Fyrverkeri og pyroteknikk” og i menyen på høyre side under ”Veiledninger”.

I forbindelse med handelsperioden og midlertidig oppbevaring av fyrverkeri, i desember måned, er det tilstrekkelig med alarm som ved innbruddsforsøk tidlig varsler næromgivelsene med lyd.

§ 7-12 Varslings- og underretningsplikt

Den som oppbevarer eksplosive varer skal ved brann, eksplosjon eller innbrudd sende melding til sentral tilsynsmyndighet og politiet.

Sentral tilsynsmyndighet skal også underrettes ved tilløp til slik hendelse.

0 Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1317.

VEILEDNING:

Skjemaet for å melde inn slike forhold finnes på www.dsb.no under ”Fyrverkeri og pyroteknikk” og i menyen på høyre side under ”Søknad og melding om eksplosiv vare”.

Kapittel 8. Erverv

§ 8-1 Ervervstillatelse - samt unntak

Den som vil erverve eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelse kan bare gis til den som har behov for eksplosiv vare og som ellers har nødvendig kompetanse og anses skikket. Tillatelse til erverv av fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy kan ikke gis til forbrukere. Dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, kan erverv bare skje fra den som har tillatelse til å drive handel etter § 9-1.

Følgende eksplosiv vare kan allikevel erverves uten tillatelse:

a. Annet fyrverkeri klasse I, II og III enn nevnt i første ledd.

b. Pyroteknisk vare til teknisk bruk.

c. Ammunisjon til boltepistol og andre apparater til teknisk bruk.

d. Eksplosiv vare, hvor det ved godkjenningen er bestemt at tillatelse til erverv ikke kreves.

e. Ammunisjon som erverves eller overlates etter bestemmelsene i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv.

f. Eksplosiv vare som tilvirker med tillatelse etter § 6-1 erverver for tilvirking eller vare som han har tillatelse til å tilvirke.

g. Eksplosiv vare som handlende med tillatelse etter § 9-1 erverver for videresalg.

0 Endret ved forskrift 15. okt 2008 nr. 1114.

VEILEDNING:

Forbruker kan uten tillatelse erverve/kjøpe annet fyrverkeri klasse I, II og III enn fyrverkeri nevnt i første ledd fra virksomhet som har handelstillatelse etter § 9-1.

Kapittel 9. Handel

§ 9-1 Krav om tillatelse til handel – samt unntak

Den som vil drive handel med eksplosiv vare må ha tillatelse. Tillatelsen til handel kan bare gis til den som anses skikket og skal bare g jelde handel fra et bestemt forretningssted. Tillatelsen kan ellers begrenses slik vedkommende myndighet bestemmer.

Tillatelse til handel skal ikke gis hvis virksomheten antas å ville føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet.

Uten tillatelse kan det allikevel drives handel med:

a. Fyrverkeri klasse I.

b. Ammunisjon til boltepistol og andre apparater til teknisk bruk.

c. Eksplosiv vare, hvor det ved godkjenningen av varen er bestemt at tillatelse til handel ikke kreves.

d. De varer som tilvirkingstillatelsen omfatter. Slik handel kan bare drives av tilvirker fra tilvirkingssted eller fra tillatt oppbevaringssted. For tilvirking av sprengstoff eller krutt gjelder unntaket også tennmidler.

Handel med ammunisjon følger bestemmelsene i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv. kapittel IV.

For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd være 2 måneder, for tillatelse til handel med sprengstoff, krutt og tennmidler er saksbehandlingsfristen 6 uker.

Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelsen anses gitt når saksbehandlingen er utløpt g jelder ikke for tillatelse til handel med eksplosiv vare.

0 Endret ved forskrift 1. nov 2010 nr. 1383.

VEILEDNING:

I første ledd står det at for å få tillatelse til handel med pyroteknisk vare må man være skikket. Momenter som kan bli tatt i betraktning ved en skikkethetsvurdering kan være grove eller gjentatte brudd i forbindelse med tidligere handelstillatelser. Kommunen har kun anledning til å vektlegge forhold som med stor sannsynlighet er av betydning for om søker har den nødvendige vilje eller evne til å håndtere fyrverkeriet på en sikker måte. I siste setning i første ledd heter det at tillatelsen ellers kan begrenses slik vedkommende myndighet bestemmer. Denne formuleringen gir kommunen mulighet til for eksempel å begrense antall salgsdager eller begrense salgstiden for når fyrverkeri er tillatt solgt i butikkens åpningstid. Dersom butikken har lang åpningstid eller er døgnåpen kan man sette begrensninger for salget av fyrverkeri, dette må være begrunnet i vesentlig ulempe for opprettholdelse av den alminnelige orden og sikkerhet. Ved begrensninger må det også tas hensyn til at det ikke skal være en urimelig forskjellsbehandling. Denne begrensningen må være begrunnet og fremkomme som vilkår i tillatelsen.

Tillatelse til handel skal ikke gis dersom det vil føre til vesentlige ulemper for opprettholdelsen av den alminnelige orden og sikkerhet. Det må også vurderes om handelslokalet eller salgsstedet er tenkt plassert i områder med tett trehusbebyggelse eller andre særlige vernede områder (som kulturminner m.m.).

Tjenestelovens formål er å gjøre det enklere å etablere tjenestevirksomhet og yte grenseoverskridende tjenester og vil være aktuell dersom det er utenlandske virksomheter som søker. Fristene i femte ledd vil kun komme til anvendelse i slike tilfeller. Dvs. at søknader om tillatelse til handel fra utenlandske foretak gjelder andre saksbehandlingsfrister enn de som normalt gjelder, jf. forvaltningsloven.

§ 9-2 Hvem gir tillatelse til handel

Tillatelse til handel med sprengstoff, krutt og tennmidler gis av DSB. Tillatelse til handel med pyroteknisk vare gis av kommunen hvor virksomheten drives. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn.

Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være kommunen i hende innen 1. mai.

VEILEDNING:

Gebyr for saksbehandling

Forskriften åpner for at kommunen kan innføre et gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri, både publikumstilgjengelig i kl. II og III samt profesjonelt i klasse IV.

Gebyret skal dekke kommunens faktiske utgifter forbundet med behandlingen av søknaden, samt dekke utgiftene forbundet med tilsyn, jf. § 9-2 annet ledd.

Det er opp til kommunen om de velger å innføre gebyret som en fast sats per søknad eller som timesats, eller en kombinasjon av dette. Gebyret bør være i samsvar med eventuelle øvrige saksbehandlingsgebyr i kommunen.

Gebyr forbundet med første gangs utstedelse av selve tillatelsen bør, dersom alt av dokumentasjon foreligger riktig første gang fra søker, ligge mellom 1 100–1 500 kr. I tillegg kommer kostnaden for gjennomført tilsyn. Normalt vil det være nok med 1 eller 2 tilsyn med utsalgsstedet, (ett før handel og ett under handel). Dersom utsalgsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen og det må foretas flere tilsyn, bør også kostnaden for søker være høyere enn for en søker som gjør alt korrekt.

Dersom kommunen gir tillatelsen over flere år under forutsetning av for eksempel egenmelding fra tillatelsesinnehaver, så bør et eventuelt gebyr for denne behandlingen ligge lavere enn for første gangs behandling av søknaden. Dersom kommunen velger å innføre gebyret må dette fastsettes av kommunestyret selv gjennom en lokal forskrift. Forskriften åpner ikke for innføring av gebyr for søknader om tillatelse til avbrenning av fyrverkeri. Avbrenning og tilintetgjøring reguleres aveksplosi forskriften §§ 5-5 og 16-2. Det forutsettes at kommunen til enhver tid har oversikt over utsalgssteder med tillatelser til handel med fyrverkeri i kommunen. I tredje ledd § 9-2 heter det at søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være kommunen i hende innen den 1. mai. Bestemmelsen er gitt av hensyn til at kommunen skal få tilstrekkelig tid til å behandle søknadene. Ved innkomne søknader etter fristen kan kommunen vurdere om det er kapasitet til å behandle søknaden i tråd med god forvaltningskikk. Dette er det likevel opptil den enkelte kommune å vurdere. Dersom kommunene åpner for behandling av søknader etter 1. mai må dette vurderes opp mot likebehandlingsprinsippet. Det vil si at velger man å behandle en søknad som er kommet en uke etter firsten, må alle søknader som er kommet inn en uke etter fristen behandles. Kommunen trenger imidlertid ikke en dispensasjon fra DSB for å behandle søknader som er kommet inn etter fristens utløp.

§ 9-3 Tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Den som vil ha tillatelse til handel med pyroteknisk vare klasse II og III må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB.

Tillatelse til handel med fyrverkeri klasse IV, raketter klasse II og III og pyrotekniske sceneeffekter kan bare gis til importør eller norsk produsent for direkte videresalg til kvalifisert bruker.

0 Endret ved forskrifter 15. okt 2008 nr. 1114, 4. jan 2010 nr. 5.

VEILEDNING:

Særskilt utpekt person og dennes stedfortreder skal kunne dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de fyrverkeriartiklene som selges. Denne kunnskapen skal erverves gjennom kurs i handel med fyrverkeri. Det er Norsk brannvernforening som er både kursadministrator og utpekt eksamensadministrator jf. § 9-6. Kurset i handel med fyrverkeri er et dagskurs som avsluttes med en eksamen. Det omfatter opplæring i salg av såkalt publikumstilgjengelig fyrverkeri klasse I, II og III. Etter gjennomført kurs og bestått eksamen vil man kunne få et sertifikat som kompetent person. Sertifikatet har en gyldighet på fem år. Informasjon om kurset kan finnes på www.brannvernforeningen.no.

Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person minimum i den perioden hvor virksomheten håndterer fyrverkeri. Det vil si fra varene kommer inn til returvarer er sendt fra virksomheten i løpet av januar. Det at virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person innebærer at det skal foreligge et ordinært ansettelsesforhold, hvor virksomheten har arbeidsgiveransvaret for denne personen.

Den som ønsker å selge fyrverkeri må ha en tillatelse fra kommunen der hvor utsalgsstedet ligger. Det er i henhold til eksplosivforskriften § 9-3 et vilkår for å gi tillatelse til handel at man driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted, og kan fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. I begrepet handelsvirksomhet med fast utsalgssted ligger at virksomheten handler med varer over disk, har en normal åpningstid og har et sortiment av øvrige varer som selges utenom fyrverkerisesongen. 

Normal åpningstid vil være som for dagligvarebransjen og butikker som i hverdagen kan ha åpningstid fra om morgenen til om ettermiddagen og muligvis noe kortere på lørdager. DSB har ikke stilt noen krav til hvor mange produkter som må selges for å kunne være handelsvirksomhet, men handel av varer skal skje over disk i motsetning til hva fjernsalg, internettsalg, dørsalg osv. er. Det er viktig at salget skjer fra kjent sted av personale med opplæring i salg av produktene, som et ledd i det forebyggende arbeidet, samt fra handelsvirksomhet med fastutsalgssted, hvor varene eventuelt kan returneres.  Det som er helt klart utenfor eksplosivforskriftens krav er når det blir opprettet en "handelsvirksomhet" for en kort periode med få varer, nettopp for å stå for fyrverkerisalget i romjulen. Det faste utsalgsstedet skal være en etablert handelsvirksomhet. Intensjonen i forskriften har aldri vært ment for at fyrverkerisalget skulle foregå fra ulike speiderforeninger, fotballforeninger eller andre ideelle organisasjoner. 

Det skal klart fremgå hvor kundene kan returnere eventuelle varer. Innehaver av handelsvirksomhet som har fått tillatelse til handel med fyrverkeri, må ikke overdra eller leie ut tillatelsen til noen andre som står for salget. Med kvalifisert bruker i andre ledd menes person med gyldig kompetansebevis etter kapittel 13. Med handelslokalet menes: lokalet hvor salget foregår inne i en bygning. Med salgssted menes: sted hvor salget og utleveringen av fyrverkeriartiklene foregår utendørs fra spesialtilpassede telt, boder eller containere.

§ 9-4 Handel med fyrverkeri klasse II og III

Videresalg av fyrverkeri klasse II og III kan kun skje til den som har tillatelse til å drive handel med slik vare. Raketter klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy er ikke tillatt å selge eller utlevere til forbruker.

Salg og utlevering av annet fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker kan bare skje i tidsrommet 27. til 31. desember, fra egnet handelslokale eller salgssted over disk og av betjening. Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 meter fra bensinstasjoner. Kommunen kan g jøre unntak fra forbudet om utlevering og oppbevaring av fyrverkeri fra mindre kjøpesenter.

Særskilt utpekt person, jf. § 2-1, eller dennes stedfortreder må være fysisk til stede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår.

Etter søknad fra forbruker kan kommunen ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt brukssted og årstid, gi særskilt tillatelse til kjøp av annet fyrverkeri klasse II og III enn nevnt i annet ledd i et enkelt tilfelle og i et annet tidsrom.

VEILEDNING:

Salg og utlevering av fyrverkeri klasse II og III direkte til forbruker bare kan skje i tidsrommet 27. til 31. desember, i handelslokale, over disk og av kompetent betjening. Det vil si at det ikke er mulig å starte salget og å ta opp bestillinger før 27. desember. Det er ikke tillatt med selvbetjening, forhåndssalg av fyrverkeri (fjernsalg eller dørsalg). Kommunen kan i tillegg begrense antall salgsdager. Erfaring fra bransjen indikerer imidlertid at minimum 3 salgsdager er hensiktsmessig for å sikre en forsvarlig håndtering av fyrverkeriet over disk, samt uttak av varer fra container og kjøretøy. Det presiseres at virksomheter som kun har tillatelse til handel med fyrverkeri i tidsrommet 27. til 31. desember ikke må selge til forbruker ellers i året.

Dersom butikken har lang åpningstid eller er døgnåpen kan man sette begrensninger for salget av fyrverkeri, dette må være begrunnet i vesentlig ulempe for opprettholdelse av den alminnelige orden og sikkerhet. Ved begrensninger må det også tas hensyn til at det ikke skal være urimelig forskjellsbehandling. Denne begrensningen må være begrunnet og fremkomme som vilkår i tillatelsen.

Hvorvidt en forretning kan holdes åpen på helligdager, reguleres av lov 24. februar 1995 om helligdager og helligdagsfred. En handelstillatelse fra kommunen, gir altså ingen ubetinget rett til handel dersom annet lovverk griper inn i det samme forholdet. Fylkesmannen kan i særskilte tilfelle dispensere fra lov om helligdager og helligdagsfred.

I eksplosivforskriften § 9-4 tredje ledd heter det at salg og utlevering av fyrverkeri skal foretas fra egnet handelslokale eller salgssted. Det er kommunen som gir tillatelse til handel, og utfører den brannfaglige vurderingen av den fremlagte dokumentasjonen og som må avgjøre om handelslokalet eller salgsstedet er egnet for handel med fyrverkeri.

Egnet handelslokale

Følgende må legges til grunn ved vurderingen av om handelslokalet er egnet.

 • Lokalet er definert som egen branncelle.
 • Om det fra handelslokalet er forskriftsmessig rømningsveier direkte ut til det fri.
 • Det er et eget rom i tilknytning til handelslokalet for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden egnet for oppbevaring av 100 kg NEI, eller det er mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden og i rimelig nærhet av handelslokalet.
 • Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri (eks. brannfarlig vare).
 • Lett antennelige varer i nærheten av salgsdisken må fjernes.
 • Skal være luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert, med mulighet for god køordning.
 • Være innrettet slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.
 • Publikum skal ikke ferdes rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene.
 • Salget av fyrverkeri skal innrettes på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.
 • Egnet slokkemateriell skal være i umiddelbar nærhet av salgsdisken.
 • Lokalet må tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen i den grad det er nødvendig for å sikre at bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven og eksplosivforskriften er oppfylt.

Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri er forbudt nærmere enn 25 meter fra bensinstasjon. Kravet i tredje ledd i forskriften gjelder 25 meter fra bensinstasjonens yttergrense pga av andre aktiviteter som kan foregå på bensinstasjonens område som for eksempel verksted, opplag av gass, brannfarlig væske etc. Dvs. at avstandskravet gjelder ikke fra pumpene. Hvor en bensinstasjon slutter og begynner, er ikke gitt, men må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I noen tilfeller er det ikke hensiktsmessig kun å se på selve bygningsmassen eller eiendomsgrensen. Man må se på hvor en kan forvente at det foregår aktivitet som normalt foregår på en bensinstasjon, altså hva som kan anses som bensinstasjonens område, og som kan danne utgangspunkt for avstandkravet.

Kjøpesenter

Videre heter det i tredje ledd at det ikke tillates at det utleveres eller oppbevares fyrverkeri i kjøpesenter. Dersom butikker som holder til i kjøpesenter skal få tillatelse til å selge fyrverkeri, må de i selve handelslokalet kun ha utstillingsvare uten eksplosiver (kruttladning). Selve utleveringen av fyrverkeriet må skje fra et salgssted plassert på utsiden av kjøpesenteret. Salgsstedet må være plassert på steder hvor det ikke fører til ulemper for den alminnelige orden og sikkerhet, og slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene. Det er ingen entydige definisjoner på hva som menes med kjøpesenter. I eksplosivforskriften § 1-3 er det derfor tatt inn en definisjon som innebærer at flere butikker som ligger under samme tak og som har felles rømningsveier eller annet felles innendørs areal er å betegne som kjøpesenter. Denne definisjonen vil omfatte alt fra små kjøpesentre med få butikker på ett plan, til de store med mange butikker over flere plan. Det åpnes derfor for at kommunen kan gjøre unntak fra forbudet mot utlevering og oppbevaring i mindre kjøpesentre. Dette vil være kjøpesentre med få butikker (inntil 5 butikker) på kun ett plan og med korte rømningsveier ut i det fri. Salget bør innrettes på en slik måte at kundene etter handelen føres ut i det fri, slik at varen ikke tas med inn i aktuelle fellesarealer. Salget må imidlertid ikke foregå i områder som er sentrale i forbindelse med hovedinngang eller rømningsveier. Handelslokalet må også ellers tilfredsstille kravene til et egnet handelslokale som nevnt over.

Særskilt utpekt person og dennes stedfortreder

I fjerde ledd heter det at særskilt utpekt person i henhold til eksplosivforskriften § 2-1 eller dennes stedfortreder må være fysisk tilstede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår. Forskriften krever ikke tilstedeværelse bak disken. Kravet er at vedkommende er tilstede i handelslokalet eller på salgsstedet i den tiden salget foregår. Dette kan ikke leses som ”bak disken”. Det kan heller ikke leses som at vedkommende må ”delta i handelen”. For virksomheter som kun har utendørs salgssted utenfor/i nærheten av handelsvirksomheten sin, som for eksempel et kjøpesenter, må den utpekte kompetente personen være tilstede ved det utendørs salgsstedet for å oppfylle kravet i forskriften.

Særskilt utpekt person skal enten være innehaver av virksomheten eller en annen ansatt i virksomheten som har tillatelsen til handel. Virksomheten kan således ikke leie inn en særskilt utpekt person til å stå for salget. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortredere skal påse at håndteringen av fyrverkeriartiklene foregår på en teknisk riktig og lovlig måte. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortredere skal, dersom uhellet likevel er ute, raskt iverksette de nødvendige beredskapstiltak. Særskilt utpekt person samt dennes stedfortredere kan være midlertidig ansatt i virksomheten, men ansettelsesforholdet må da være av en slik varighet at vedkommende er ansatt i virksomheten hele den perioden virksomheten håndterer fyrverkeriartikler, dvs. fra de mottar bestilte artikler til siste artikkel er ute av virksomhetens besittelse. Det må også tas høyde for at publikum kan komme med returvare.

Virksomheten kan leie inn annet kvalifisert personell til å hjelpe til under salget, men særskilt utpekt person samt dennes stedfortredere må være ansatt.

§ 9-5 Krav til handelslokale

Lokale hvor det foregår direkte handel med eksplosiv vare må minst tilfredsstille de til enhver tid g jeldende tekniske krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det skal ikke være boenheter i samme bygg som lokale hvor det foregår utlevering og oppbevaring av eksplosiv vare.

I handelslokalet eller ved salgsstedet skal det være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild.

Handelslokalet for utlevering av pyroteknisk vare skal ha forskriftsmessige rømningsveier direkte ut til det fri.

Det må være et særskilt rom i tilknytning til handelslokalet egnet for oppbevaring av pyroteknisk vare eller mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av handelslokalet.

I handelslokalet kan det i åpningstiden tillates oppbevart 100 kg NEI pyroteknisk vare og 100 kg NEI i rom i tilknytning til handelslokalet. Mengden pyroteknisk vare i handelslokalet og rom i tilknytning til handelslokalet skal til sammen aldri overstige 100 kg NEI.

Utenom åpningstid skal mengden pyrotekniske vare i handelslokalet ikke overstige 10 kg NEI.

Rom i tilknytning til handelslokalet hvor det skal oppbevares pyroteknisk vare må tilsvare EI-60 med minimum begrenset brennbart materiale og ha en EI-60C-dør.

Mengder utover det som fremkommer i tredje ledd bokstav a og b skal oppbevares i særskilt lager godkjent i henhold til denne forskriftens kapittel 7, eller i særskilt godkjent container.

Utstillingsvarer tilg jengelig for publikum skal være uten kruttladning.

VEILEDNING:

Bestemmelsen i første ledd må leses slik at lokalet bygningsmessig skal være egnet for den aktiviteten det søkes om tillatelse til, på lik linje med andre krav som vil gjelde, for eksempel krav til det elektriske anlegget eller til arbeidsmiljøet. Bestemmelsen er kun ment som en henvisning til de generelle kravene som gjelder for ethvert bygg. Henvisningen til plan- og bygningsloven er nevnt spesielt da dette er krav som er nært knyttet til de mer spesielle kravene som gjelder for handelslokalet. Intensjonen med henvisningen er begrenset til å sikre at handelen med fyrverkeri, kan foregå på en sikker måte. Kravene til dokumentasjon må kunne hjemles i brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, dvs. at dokumentasjonen må knytte seg til formålet om å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon.

En tillatelse til handel med fyrverkeri og salg av fyrverkeri fem dager hvert år vil ikke i seg selv gjøre at bygget kan klassifiseres som et særskilt brannobjekt. Registrering av bygg som særskilt brannobjekt krever at det fattes eget vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Det skal ikke være boenheter i samme bygg som lokale hvor det foregår utlevering og oppbevaring av eksplosiv vare. Det er i forskriften ikke gitt åpning for ubebodde boenheter.

I fjerde ledd fremkommer det som et krav for å få tillatelse til handel at det er et eget lager for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden. Lageret kan enten være et særskilt rom i tilknytning til handelslokalet eller en særskilt godkjent container på utsiden.

I handelslokalet kan det i åpningstiden tillates oppbevart 100 kg NEI pyroteknisk vare. Kravet innebærer at handelslokalet må være egnet til å romme 100 kg NEI.

Virksomheten kan velge å ikke ha så stor mengde i handelslokalet, men det må likevel være egnet til å romme 100 kg NEI pyroteknisk vare.

Rom i tilknytning til handelslokalet (branntrygt rom) skal tilfredsstille kravene i eksplosivforskriften § 9-5 syvende ledd. Det vil si at rommet tilsvarer EI-60* med minimum begrenset brennbart materiale og ha en EI-60C*-dør.

Veiledende krav til utendørs salgssted

Forskriften åpner for at salg og utlevering av fyrverkeri kan foregå utendørs fra spesialtilpassede telt, salgsboder eller containere. Utendørs salgssted må være egnet. Hva som ligger i begrepet beskrives i det nedenstående. Den som står for handelen må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted jf.eksplosivforskriften § 9-3 første ledd. Utendørs salgssted for fyrverkeri må være tydelig merket med hvem som står for salget og hvor denne har sitt faste handelslokale.

Det er et krav om at salget fra utendørssalgssted skal foregå over disk, og av betjening. Selvbetjening er ikke tillatt.

Tillatelse til plassering av utendørs salgssted vil normalt være en del av saksbehandlingen om søknad til tillatelse til handel og må innhentes av lokal brannmyndighet, mulig også av politiet iht. lokale politivedtekter. Salgsstedet må plasseres slik at det ikke fører til ulempe for den alminnelige orden og sikkerhet.

Oppbevaringscontainer kan benyttes som salgssted dersom den er delt i to og det ikke er direkte adgang mellom oppbevaringsdel og salgsdel. Skillevegg skal være klassifisert i minst EI 60. Utstillingstelt som nevnt over skal i slike tilfeller ikke være tilknyttet oppbevaringsdelen av containeren.

Dersom salgsstedet er i tilknytning til oppbevaringscontaineren må salgsstedet tilfredsstille kravet til at salget skal foregå over disk. Alle dører skal være lukket mens salget pågår, det vil si. at kunder må betjenes via åpning/luke i vegg. Åpningen i oppbevaringsdelen av containeren må peke bort fra salgsstedet. Åpningen i oppbevaringscontainer bør ellers alltid peke mot minst farlig område.

Salgssted skal være i en konstruksjon av varig karakter (selv om det er flyttbart) der salget kan foregå over disk, for eksempel telt, salgsbod av tre eller en container. Det tillates ikke direkte utlevering fra oppbevaringscontainer eller kjøretøy. Utlevering av varer skal skje over disk.

Salgssted av telt må ha en solid grunnkonstruksjon i tre eller metall, kledd med et materiale av god vann- og vindavvisende kvalitet. Selve teltduken må ha en passform som omslutter konstruksjonen på en god måte, for å hindre uønsket adgang fra publikum. Publikum skal heller ikke ha adgang bak disken i teltet. Bare den ene langveggen skal være åpen mot publikum. Skillet mellom publikum og salgspersonell skal være en salgsdisk som dekker hele langveggen.

Salgssted skal være bemannet i hele åpningstiden. Varene skal i åpningstiden være under kontinuerlig oppsikt. Utenom åpningstiden skal salgsstedet ryddes for varer. Varene skal da flyttes til godkjent lager for oppbevaring.

I åpningstiden tillates det inntil 100 kg NEI pyroteknisk vare på salgsstedet. Etter åpningstid skal alle fyrverkeriartikler bringes til særskilt godkjent lager.

Salgssted skal alltid være utstyrt med egnet brannslokkingsmateriell. Salgsstedet må ellers være innrettet slik at publikum ikke får direkte tilgang til fyrverkeriartiklene. Publikum skal heller ikke ha adgang bak disken eller inn i containeren. Dersom man ønsker kan det trekkes en markise over der hvor publikum vil stå.

Elektrisk anlegg for lys og varme i/på salgsstedet skal være fastmontert, ha lav overflatetemperatur og ellers være et anlegg iht. de krav som gjelder. Utendørs salgssted må ellers gi et solid og seriøst inntrykk.

Det bør ikke være for stor avstand mellom det faste utsalgsstedet (handelslokalet) og utendørs salgssted. Hensikten bak dette er at kundene skal vite nøyaktig hvor de skal kunne levere evt. returvarer. De skal ikke behøve å gjette seg til dette. Hva som er akseptabelt i forhold til avstand må i utgangspunktet vurderes av kommunen som kjenner de lokale forholdene best. Tillatelsen til handel med fyrverkeri er imidlertid knyttet til ett konkret sted. Dersom man har utsalg på flere konkrete steder må det tilsvarende antall tillatelser til.

Veiledende sikkerhetsavstander rundt container for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri (gjelder for inntil 250 kg NEI og også dersom salgsstedet er mindre enn 5 meter fra containeren):

 • 1 meter fra dokumentert EI 60* vegg, eller bedre (avhengig av type virksomhet).
 • 4 meter fra vindu/annen åpning. Sideveis når container er plassert 1 meter fra EI 60* vegg (skisse under).
 • 10 meter fra kjøretøy.
 • 10 meter fra brannfarlig vare og 10 meter fra uspesifisert vegg (i egen virksomhet).
 • 25 meter fra bolig.
 • 15 meter fra nabovirksomhet.
 • 25 meter fra brennbart opplag/bygning (båtopplag, trevarelager osv.).
 • 10 meter fra små brennbare opplag (inntil 5 m2).
 • 25 meter fra offentlig vei, dersom det er et fysisk skille (som hindrer påkjørsel) i mellom kan containeren plasseres 10 meter fra skillet.
 • 10 meter mellom 2 oppbevaringscontainere med fyrverkeri (plassert i samme retning).

Avvikes disse veiledende sikkerhetsavstandene må tilsvarende sikkerhetsnivå dokumenteres på en annen måte.

Utlevering og oppbevaring av fyrverkeri er forbudt nærmere enn 25 meter fra bensinstasjonens yttergrense dvs. ikke fra pumpene.

Beskrivelse av container:

Stålcontainer som tilfredsstiller kravene i NS/ISO 1496, innvendig beslått med finer plater med minimum tykkelse på 12 mm, dørk av minimum 28 mm finerplate og utvendig i dør montert med standard NOR-kobling for anslutning av brannvannslange regnes som særskilt godkjent container. Anordningen må være slik utført at det ikke er direkte åpning inn i containeren. Dørene må være sikret med to bommer med egne låser som er beskyttet. Lukkemekanisme på dørene opereres med kraftarm med tilstrekkelig lengde for å lette lukkingen. Containeren skal utstyres med ventilasjonsåpninger som på utsiden er beskyttet med kappe av stål eller lignende. Vær oppmerksom på at i eksplosivforskriften § 7-4 andre ledd stilles krav om at container for midlertidig lager med fyrverkeri i faregruppe 1.3G, 1.4G og 1.4S i forbindelse med handelsperioden i desember måned må ha alarm, som ved innbruddsforsøk tidlig varsler næromgivelsene med lyd. For lagring av fyrverkeri utover handelsperioden gjelder kravene i eksplosivforskriftens kapittel 7.

Container som tillates for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i salgsperioden må, dersom avstanden til det utendørs salgsstedet er mindre enn 5 meter, ha tilkoblet brannslange på minimum 10 meter, som brannvesenet kan koble seg til. Brannslangen skal normalt være forsynt med standard NOR kobling. Er avstanden fra containeren til salgsstedet over 5 meter må den kun være forsynt med standard NOR kobling.

Veiledende sikkerhetsavstander rundt utendørs salgssted (hvor avstanden til container for oppbevaring av fyrverkeri er over 5 meter):

Dersom avstanden mellom salgsstedet og container for midlertidig oppbevaring av fyrverkeri er over 5 meter, anbefales følgende veiledende sikkerhetsavstander:

Det utendørs salgsstedet bør stå minst:

 • 5 meter fra parkerte biler.
 • 5 meter fra uklassifisert vegg i bygning.
 • 1 meter til ubrennbar fasade (EI 60 eller bedre, dette gjelder også ift boenheter).

Dersom avstanden er mindre enn 5 meter fra utendørs salgssted til oppbevaringscontainer gjelder de veiledende sikkerhetsavstandene for midlertidig oppbevaringscontainer av fyrverkeri.

Det er ikke satt en maksimum avstand fra utendørs salgssted/handelslokale til oppbevaringscontaineren. Det kan være hensiktsmessig at etterfylling av varer foregår til fots.

* Det vil si at rommet tilsvarer EI-60 med minimum begrenset brennbart materiale og ha en EI-60C-dør eller etter dagens TEK10 at oppbevaringsrommet har brannskillekonstruksjoner mot øvrige rom som tilsvarer EI 60 A2-s1, d0 [A 60] med dør EI60-CSa (A60).

§ 9-6 Person- og kompetansekrav

Særskilt utpekt person, jf. § 2-1, og eventuell stedfortreder, må være minst 18 år og skal kunne dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de eksplosive varer som skal selges. Kunnskaper om fyrverkeri klasse II og III skal være ervervet g jennom kurs hos kursarrangør utpekt av DSB, og vedkommende skal inneha kompetansebevis utstedt av eksamensadministrator utpekt av DSB.

Personell som selger eksplosiv vare skal være minst 18 år og ha fått nødvendig opplæring av den særskilt utpekte person.

0 Endret ved forskrifter 6. nov 2003 nr. 1317, 4. jan 2010 nr. 5.

VEILEDNING:

Det er Norsk brannvernforening som er utpekt av DSB til å gjennomføre kurs for handel med fyrverkeri, avholde prøve og utstede kompetansebevis for særskilt utpekt person innen handel med fyrverkeri. Informasjon om kurset finnes på www.brannvernforeningen.no. Brannvernforeningen har også utarbeidet annet nyttig materiell for salgspersonell hos fyrverkeriforhandlere bl.a. gratis e-læringskurs. Det er viktig at alt personell som deltar i handelen med fyrverkeri har fått god opplæring, slik at de kan gi god veiledning til kundene både om produktene og hvordan sikker avfyring av produktene skal foregå.

Kapittel 10. Felles bestemmelser om bruk av eksplosiv vare

§ 10-2 Avvik, uhell og ulykker

Virksomheten skal etablere et avvikssystem og system for rapportering av uhell og ulykke med bruk av eksplosiv vare som har ført til skade på liv, helse eller materielle verdier. Etter ulykke, uhell og nestenuhell skal det utarbeides en rapport om årsak og hva som er gjort for å forhindre gjentakelse.

Uhell og ulykker skal umiddelbart meldes til Politiet og DSB. DSB skal også ha melding om hendelser som kunne har ført til skade.

Snarest, og senest innen 8 dager etter ulykke, uhell og nestenuhell skal det sendes uhellsskjema til DSB.

Feil på eksplosiv vare skal snarest meldes til DSB.

Uhell og ulykker skal umiddelbart meldes til DSB, også meldinger om hendelser som kunne ha ført til skade. Innmeldingen kan også gjøres direkte på nettet. Gå inn på www.dsb.no og velg "Fyrverkeri og pyroteknikk" i høyre kolonne under "Verktøy og hjelpemidler" kan uhell med fyrverkeri meldes inn alternativ direkte via https://innmelding.dsb.no/rapportering/?uhellfyrverkeri#Innledning.

Hvert år blir i tillegg brannvesenet bedt om å kartlegge og koordinere innmeldingen av ulykker og hendelser i sin kommune, i forbindelse med nyttårsfeiringen.

Kapittel 13. Bruk av profesjonelt fyrverkeri

§ 13-1 Krav til bruk av pyrotekniske sceneeffekter og display-fyrverkeri

Den som skal bruke fyrverkeri klasse IV samt raketter i klasse II og III (display-fyrverkeri) og pyrotekniske sceneeffekter skal inneha et særskilt kompetansebevis. Kompetansebevis for bruk av display-fyrverkeri utstedes til den som har g jennomført kurs og bestått tilhørende prøve hos kursarrangør utpekt av DSB, og kan dokumentere minimum 10 oppskytinger/arrangementer med fyrverkeri klasse IV. Kompetansebevis for bruk av pyrotekniske sceneeffekter utstedes til den som har gjennomført kurs og bestått tilhørende prøve hos kursarrangør og eksamensadministrator utpekt av DSB.

Kompetansebeviset er gyldig i fem år fra dato for utstedelsen. Gyldighetstiden forlenges med fem år dersom oppdateringskurs gjennomføres og ny prøve bestås innen utgangen av gyldighetstiden.

0 Tilføyd ved forskrift 4. jan 2010 nr. 5

VEILEDNING:

Det er Norsk brannvernforening som DSB har utpekt til kursarrangør og eksamensadministrator. Opplysning om kursene og når de avholdes finnes på hjemmesiden til Norsk brannvernforening (www.brannvernforeningen.no).

Kapittel 16. Innsamling, mottak og tilintetgjøring

§ 16-2 Produsent, importør og forhandlers plikter

Den som produserer, importerer eller forhandler eksplosiv vare eller produkter som inneholder eksplosiv vare, plikter å ta tilsvarende varer i  retur når de skal tas ut av bruk og kasseres. De eksplosive varene og produktene skal leveres godkjent mottak eller virksomhet med tillatelse til tilintetgjøring, dersom virksomheten ikke selv har tillatelse til tilintetgjøring.

Virksomheter som omtalt i første ledd kan kreve betaling for omkostningene forbundet med denne plikten. 

0 Endret ved forskrift 4 jan 2010 nr. 5 (tidligere § 11-2)

VEILEDNING:

I første ledd presiseres det at både importør og forhandler, i tillegg til produsent har plikt til å ta fyrverkeri (eller tilsvarende varer) i retur når de skal tas ut av bruk og kasseres.

For at forhandlere skal være i stand til å ivareta denne plikten om å ta fyrverkeri i retur må tillatelse til handel kun skal gis til virksomhet som driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted og som kan fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret, jf. § 9-3, nettopp for at det skal være forutsigbart for kundene hvor varer kan leveres i retur i januar.

Kapittel 17. Avsluttende bestemmelser inkl. vedlegg

§ 17-2 Fravik

Sentral tilsynsmyndighet kan fravike bestemmelsene i forskriften når særlige grunner foreligger, og det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått. 

0 Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1317, 4 jan 2010 nr. 5 (tidligere § 12-2).

VEILEDNING:

Det er kun DSB som kan fravike bestemmelser i forskriften, og bare dersom særlige grunner foreligger. Det må regnes med at direktoratet har en restriktiv holdning til å innvilge fravik. Den som søker om fravik må kunne dokumentere at fraviket ikke har noen innflytelse på det sikkerhetsnivå som forskriften fastsetter, og det må fremkomme hvilke særlige grunner søker mener foreligger. I eksplosivforskriften tredje ledd § 9-2 heter det at søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må være kommunen i hende innen den 1. mai. Bestemmelsen er gitt av hensyn til at kommunen skal få tilstrekkelig tid til å behandle søknadene. Ved innkomne søknader etter fristen kan kommunen vurdere om det er kapasitet til å behandle søknaden i tråd med god forvaltningskikk. 

Dette er det likevel opptil den enkelte kommune å vurdere. Dersom kommunene åpner for behandling av søknader etter 1. mai må dette vurderes opp mot likebehandlingsprinsippet. Det vil si at velger man å behandle en søknad om er kommet en uke etter fristen, må alle søknader som er kommet inn en uke etter fristen behandles. Kommunen trenger imidlertid ikke en dispensasjon fra DSB for å behandle søknader som er kommet inn etter fristens utløp.

Sertifikat ved transport av fyrverkeri

For regler om transportklassifisering av fyrverkeri, se Transport av fyrverkeri (lenke).

Lukk