Transport av fyrverkeri

Fyrverkeri som skal transporteres må ha en myndighetsgodkjenning.

Transport av farlig gods på vei og jernbane reguleres av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. De internasjonale bestemmelsene ADR og RID er en del av denne forskriften.

De generelle kravene i ADR, for eksempel til klassifisering, opplæring, emballering, merking, dokumentasjon og til gjennomføring av transporten, gjelder ved transport av fyrverkeri.

ADR kapittel 3.3 SP 645 krever en myndighetsgodkjenning (sertifikat) av klassifiseringen av fyrverkeriet som skal transporteres.

Fra 2022 vil CE-merket fyrverkeri helt erstatte den nasjonale typegodkjenningen fra SINTEF NBL. EU- typegodkjent fyrverkeri med CE-merking som innføres og omsettes i Norge må være i samsvar med forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler.

I henhold til ADR/RID avsnitt 1.4.2.2 skal transportører av fyrverkeri forsikre seg om at avsender har vedlagt et transportdokument med referanser til godkjenningssertifikater.

Referansen i transportdokumentet skal følge formen i ADR/RID 5.4.1.2.1 (g).

Sertifikatene trenger ikke å følge med på transporten, men i henhold til ADR/RID avsnitt 5.4.1.2.1 bokstav g) skal avsender kunne gjøre disse tilgjengelig for transportør og myndighetene ved kontroll.

Den tidligere nasjonale ordningen med typegodkjenning av fyrverkeri dekket også kravet til myndighetsgodkjenning (sertifikat) av klassifiseringen av fyrverkeriet som skal transporteres. Dette var en del av typegodkjenningen.

Klassifiseringsgodkjenningen skal foreligge som et sertifikat. Godkjenningssertifikatets løpenummer skal oppgis i transportdokumentet etter ADR/RID 5.4.1.2.1 g, på formen: XX/YYZZZZ, hvor XX står for landets kjennetegn i internasjonal trafikk (N for Norge), YY identifiserer vedkommende myndighet (oppgaven er ofte delegert til et uavhengig organ) og ZZZZ er et unikt referansenummer for sertifikatene.

Etter avtale fra 2014 har DSB som fagmyndighet for eksplosiver og transport av farlig gods, delegert oppgaven med transportklassifisering av fyrverkeri til SP Fire Research. Denne avtalen avløste en tidligere avtale fra 2003 om godkjenning av fyrverkeri mellom DSB og SINTEF NBL, som var det tidligere navnet til SP Fire Research i Norge. SP Fire Research har senere skiftet navn til RISE Fire Research AS.

Eksempler på gyldige referanser i transportdokumentet (forutsatt at det siste nummeret viser til et gyldig sertifikatnummer) er:

 • GB/HSE123456
 • D/BAM1234
 • N/SINTEF FG13.2.2723.002

Transport av små mengder fyrverkeri: ADR 1.1.3.6 gir noen unntak

Inntil 20 kg farlig gods i transportkategori 1, inkludert fyrverkeri UN 0335, kan transporteres etter ADR 1.1.3.6. Tilsvarende gjelder for inntil 333 kg farlig gods i transportkategori 2, inkludert fyrverkeri UN 0336.

Her er noen eksempler på bestemmelser som ikke gjelder (ikke utfyllende):

 • Krav til ADR-kompetansebevis for fører av kjøretøy, jf. ADR 8.2.1. Se også forskriften § 11
 • Krav til merking av kjøretøy med faresedler og oransje skilt, jf. ADR 5.3
 • Krav til skriftlige instruksjoner, jf. ADR 5.4.3
 • Krav til utpeking av sikkerhetsrådgiver, jf. forskriften § 10
 • Krav til godkjenning av kjøretøy

Vær spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser i forskrift om landtransport av farlig gods og ADR:

 • § 4 som stiller generelle krav til sikker gjennomføring av transport
 • § 5 som stiller krav om at virksomheten skal kartlegge og vurdere farer og problemer som kan oppstå med transport av farlig gods
 • § 6 som stiller krav om varsling av uhell til brannvesenet på telefonnummer 110 og rapportering av uhell innen 8 dager til DSB
 • Krav til håndtering og stuing av last, jf. ADR 7.5.7
 • Krav til transportdokument, jf. ADR 5.4.1.1. og 8.1.2.1 a)
 • Krav om brannslukningsmateriell, jf. ADR 8.1.4

I tillegg vil de generelle reglene i brann- og eksplosjonsvernlovens om aktsomhet, sikker håndtering mv., komme til anvendelse.