Transport av fyrverkeri

Fyrverkeri som skal transporteres, skal utstedes med klassifiseringsgodkjenningssertifikater

Transport av farlig gods på vei og jernbane reguleres av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. De internasjonale bestemmelsene ADR og RID er en del av denne forskriften.

Bestemmelse om at fyrverkeri som skal transporteres, skal utstedes med klassifiseringsgodkjenningssertifikater, finnes i ADR/RID kapittel 3.3 SP 645. Sertifikatene skal være utstedt av vedkommende myndighet i en ADR/RID kontraherende stat.

Prinsippet om at all klassifisering av fyrverkeri skal være godkjent av vedkommende myndighet ble innført i transportbestemmelsene i 2003 som en følge av fyrverkerikatastrofen i Enschede, Nederland i år 2000. DSB har ansett at vår nasjonale ordning med typegodkjenninger av fyrverkeri har dekket dette kravet, da verifikasjon av transportklassifiseringen har vært en del av denne godkjenningen.

Klassifiseringsgodkjenningen skal foreligge som ett sertifikat og at referansen til godkjenningssertifikatets løpenummer skal oppgis i transportdokumentet (ADR/RID 5.4.1.2.1 g og fotnote).

DSB anser at typegodkjenninger utført av SINTEF-NBL er gyldige som klassifiseringsgodkjenningsbevis for fyrverkeri. Henvisningen i transportdokumentet til dette fyrverkeriet gjøres ved å skrive inn ”klassifisering av vedkommende myndighet i Norge med referanse N/SINTEF/typegodkjenningsnummer”).

EU typegodkjent fyrverkeri med CE merking kan også innføres og omsettes i Norge dersom fyrverkeriet ikke er i strid med bestemmelsene i forskrift 2002-06-26 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Dette fyrverkeriet vil ikke ha noen norsk godkjenning. Fyrverkeri som ikke er klassifisert i Norge må ha tilsvarende referanser til sertifikater utstedt av andre ADR/RID kontraherende myndigheter. CE merket fyrverkeri vil etter hvert erstatte våre nasjonale godkjenninger når direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler implementeres, men det forventes en overgangsordning hvor nasjonalt typegodkjent fyrverkeri fortsatt er tillatt å omsette.

I henhold til ADR/RID avsnitt 1.4.2.2 skal transportøren sikre seg at avsender har fremskaffet all relevant dokumentasjon. Dette betyr at transportører må påse at transportdokumentet inneholde referanser til klassifiseringsgodkjenningssertifikater når det transporteres fyrverkeriprodukter. Sertifikatene trenger ikke å følge med transporten, men i henhold til ADR/RID avsnitt 5.4.1.2.1 bokstav g) skal avsender kunne gjøre disse tilgjengelig for transportør og vedkommende myndighet ved kontroll.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.