Landtransport av fyrverkeri

Fyrverkeri som skal transporteres må ha en godkjenning av transportklassifiseringen.

Innhold sist oppdatert: 17. oktober 2023

EU- typegodkjent fyrverkeri med CE-merking som innføres og omsettes i Norge, må være i samsvar med forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler.

Transport av farlig gods på vei og jernbane reguleres av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. De internasjonale bestemmelsene ADR og RID er en del av denne forskriften.

De grunnleggende kravene i ADR, for eksempel til klassifisering, opplæring av involverte ansatte, emballering, merking, dokumentasjon og gjennomføring av transporten, gjelder også ved transport av fyrverkeri.

I tillegg til de grunnleggende kravene, forutsetter ADR kapittel 3.3 SP 645 en godkjenning (et sertifikat) av klassifiseringen av fyrverkeriet som skal transporteres.

Etter ADR/RID avsnitt 1.4.2.2.1 b) skal transportører av fyrverkeri forsikre seg om at avsender har vedlagt et transportdokument med referanser til godkjenningen (sertifikatet).

Referansen i transportdokumentet skal følge formen i ADR/RID 5.4.1.2.1 g). Godkjenningssertifikatets løpenummer skal oppgis i transportdokumentet etter ADR/RID 5.4.1.2.1 g), på formen: XX/YYZZZZ, hvor XX står for landets kjennetegn i internasjonal trafikk (N for Norge), YY identifiserer vedkommende myndighet (oppgaven er ofte delegert til et uavhengig organ) og ZZZZ er et unikt referansenummer for sertifikatene.

Eksempler på gyldige referanser i transportdokumentet (forutsatt at det siste nummeret viser til et gyldig sertifikatnummer) er:
• GB/HSE123456
• D/BAM1234
• N/SINTEF FG13.2.2723.002

Sertifikatene trenger ikke å følge med på transporten, men etter ADR/RID avsnitt 5.4.1.2.1 g) skal avsender kunne gjøre disse tilgjengelig for transportør og myndighetene ved kontroll.

DSB har delegert oppgaven med godkjenning av transportklassifisering av fyrverkeri til RISE Fire Research AS.

Kravene til kjøretøy som skal transportere fyrverkeri, finner du her

Transport av små mengder fyrverkeri: ADR 1.1.3.6 gir noen unntak

Inntil 20 kg farlig gods i transportkategori 1, inkludert fyrverkeri UN 0335, kan transporteres etter ADR 1.1.3.6. Tilsvarende gjelder for inntil 333 kg farlig gods i transportkategori 2, inkludert fyrverkeri UN 0336.

Her er noen eksempler på bestemmelser som ikke gjelder ved transport av små mengder fyrverkeri.

• Krav til ADR-kompetansebevis for fører av kjøretøy, jf. ADR 8.2.1.
• Krav til merking av kjøretøy med faresedler og oransje skilt, jf. ADR 5.3
• Krav til skriftlige instruksjoner, jf. ADR 5.4.3
• Krav til utpeking av sikkerhetsrådgiver, jf. forskriften § 10
• Krav til godkjenning av kjøretøy, jf. ADR kap. 9.

Vær spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser i forskrift om landtransport av farlig gods og ADR, som uansett gjelder:
• § 4 som stiller generelle krav til sikker gjennomføring av transport
• § 5 som stiller krav om at virksomheten skal kartlegge og vurdere farer og problemer som kan oppstå med transport av farlig gods
• § 6 som stiller krav om varsling av uhell til brannvesenet på telefonnummer 110 og rapportering av uhell og nestenuhell innen 8 dager til DSB
• Krav til håndtering og stuing av last, jf. ADR 7.5.7
• Krav til transportdokument, jf. ADR 5.4.1.1. og 8.1.2.1 a)
• Krav om brannslukningsmateriell, jf. ADR 8.1.4

I tillegg gjelder de generelle reglene i brann- og eksplosjonsvernloven om aktsomhet, sikker håndtering mv.

Privatpersoners transport av fyrverkeri

Når privatpersoner transporterer fyrverkeri, gjelder bestemmelsene i ADR 1.1.3.1 a.

Fyrverkeri som er til personlig bruk eller til bruk i husholdningen, kan transporteres når det er pakket i originalemballasjen. I tillegg skal det utvises generell aktsomhet under transporten, se forskrift om landtransport av farlig gods § 4.

Fyrverkeriet bør alltid plasseres på en flat overflate slik at det ikke kan velte, og stues og sikres slik at det ikke kan bevege seg under transporten.

Man bør sørge for at fyrverkeriet holdes utilgjengelig for barn, dyr og andre som ikke skal ha tilgang.

Det skal ikke røykes eller brukes ild/sterk varme i nærheten av fyrverkeriet. Les bruksanvisningen som følger med fyrverkeriet.