FAST - anlegg og kart

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal melde dette til DSB. I tillegg utsteder DSB tillatelser til oppbevaring av eksplosiver. FAST – anlegg og kart inneholder informasjonen som eier/bruker av anlegg har meldt inn til DSB i forbindelse med oppbevaring av farlig stoff eller eksplosiver.

FAST – anlegg og kart inneholder informasjonen som eier/ bruker av anlegg har meldt inn til DSB.

FAST – anlegg gir oversikt over hvilke stoffer som er lagret på anlegget, i hvilke mengder, om det er meldt inn uhell på anlegget og om DSB har gjennomført tilsyn. 

FAST – kart viser anleggene plassert i kart. Kartvisningen inneholder også rørledninger for distribusjon av naturgass og transport av andre farlige stoffer. 

Brannvesen, 110-sentraler, kommuner, statsforvaltere og fylkeskommuner er gitt tilgang til FAST og kan hente informasjon om anlegg med farlig stoff og eksplosiver innenfor sitt geografiske ansvarsområde. Informasjonen er nyttig i tilsyns-, beredskaps- og arealplanleggingen i kommuner og fylker.

Databasen er tilgjengelig via https://fast.dsb.no

Innlogging skjer med ID-porten. Før innlogging må man tildeles tilgang til FAST i Altinn. Denne rettigheten tildeles av daglig leder/adm.direktør ved tjenstlig behov.

Det tilstrebes at informasjonen som ligger i FAST er korrekt, men feil kan forekomme. Et sjekkpunkt på brannvesenets tilsyn med farlig stoff er korrekt innmelding til DSB. Brannvesenet kan pålegge eier/bruker å oppdatere innmeldingen ved feil.

For brannvesenet vil informasjonen være nyttig ved prioritering og planlegging av tilsyn. FAST gir en god oversikt over beliggenheten av anleggene som er viktig informasjon i utvelgelse av tilsynsobjekter.

110-sentralene kan ha nytte av informasjonen ved innsatser og hendelser. Dataene er ikke samlet inn primært for bruk ved innsatser, men informasjon om stofftype og stoffmengde vil kunne være nyttig for å vurdere alvoret i situasjonen.

Arealplanleggere, byggesaksbehandlere og beredskapskoordinatorer i kommuner og fylkeskommuner vil ha nytte av en oversikt over anlegg med farlig stoff, slik at dette kan tas hensyn til i arbeidet med ROS-analyser, arealplaner og byggesaker.

I 2022 inneholdt databasen i overkant av 14 000 anlegg med farlig stoff eller eksplosiver. Med farlig stoff menes her brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff. Med eksplosiver menes eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander som i henhold til De forente nasjoners (FN) rekommandasjoner om transport av farlig gods er oppført i klasse 1.

Brukerveiledning FAST 

Veiledning delegering av rettigheter i FAST