Uhell og ulykker med eksplosiver

Alle uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av sivile eksplosiver i virksomheter skal rapporteres til DSB.

>> Åpne elektronisk skjema for å melde inn uhell eller ulykke med eksplosiver

Større ulykker og ulykker med personskader skal i tillegg varsles umiddelbart til DSB. DSBs vakttelefon er 482 12 000

For virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften gjelder i tillegg en plikt til å rapportere inn tilløp til ulykkeshendelser som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til storulykke.

Rapportering av uhell og ulykker er pålagt i henhold til følgende lover og forskrifter:

  • Brann- og eksplosjonsvernloven § 22
  • Eksplosivforskriften §15
  • Storulykkeforskriften § 13

Hvorfor varsle?

Formålet med umiddelbar varsling av større ulykker, er å tidlig gi DSB korrekte opplysninger og kjennskap til hendelsen slik at DSB kan videreformidle korrekt informasjon til blant annet publikum, media og andre myndigheter.

Varsling til DSB må ikke gå ut over virksomhetens håndtering av akuttfasen (varsling av, og samhandling med nødetatene etc.).

Dersom det er tidkrevende å avdekke årsaken til hendelsen, kan rapportert uhell/ulykke være av en foreløpig karakter, og full rapport kan ettersendes på et senere tidspunkt.

Eksempler på hendelser som skal meldes inn:

  • Uhell ved bruk av eksplosiver som steinsprut o.l
  • Utilsiktet/ikke planlagt eksplosjon i eksplosiver
  • Andre avvik som uvedkommende i farlig område, mangelfull varsling o.l
  • Gjenstående sprengstoff (forsagere)

Tyveri og tap

Tyveri og tap av eksplosiver skal umiddelbart meldes til politiet. Det skal ikke meldes til DSB på dette skjemaet.

Pyroteknikk og fyrverkeri

Uhell og hendelser med pyroteknikk og fyrverkeri skal meldes på et annet skjema: Melding om uhell med fyrverkeri

Follo_eksplosiverHus_KjerstiHalvorsen_kanBruksesDSB.jpg

Eksplosjon på Follo i 2010. Foto: Kjersti Halvorsen

Mer informasjon

>> Sikkerhverdag.no, DSBs nettside for privatpersoner: Hva gjør du hvis du finner eksplosiver

>> Dsb.no: Funn av eksplosiver