Bergsprenger eller bergsprengningsleder fra annet EU/EØS-land

Har du utdanning og praksis fra et annet EU/EØS-land og ønsker å videreføre ditt lovregulerte yrke som bergsprenger eller bergsprengningsleder i Norge, må det sendes en søknad til DSB. Tilsvarende gjelder dersom du er teknisk sprengningskyndig, profesjonell pyrotekniker eller scenepyrotekniker fra hjemlandet ditt.

English version:
Authorized rock blaster certificate – applicants from other EU/EEA countries

 

Vurdering av kvalifikasjoner

1. juli 2017 trådte ny eksplosivforskrift, forskrift 15. juni 2017 nr. 844 om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer (eksplosivforskriften), i kraft. I henhold til eksplosivforskriften § 143 (1) skal vurdering av kvalifikasjoner for de med utdanning og erfaring fra andre EØS-stater, som ønsker å arbeide med bergsprengning i Norge, fremdeles være basert på den tidligere eksplosivforskriften, forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften av 2002) kapittel 14 (direktiv 2005/36/EF).

Vurderingen av dine kvalifikasjoner utføres således i samsvar med eksplosivforskriften av 2002 kapittel 14, og vurderes opp mot hva som skal til for å oppnå yrket i Norge.

Den som for eksempel skal bli bergsprengningsleder i Norge må oppfylle kravene i eksplosivforskriften § 80 og den som skal bli bergsprenger må oppfylle kravene i eksplosivforskriften § 81.

Krav til søker

Anerkjennelse i henhold til eksplosivforskriften av 2002 kapittel 14 gjelder for lovregulerte yrker, og baserer seg på at du allerede har den kompetansen du søker om anerkjennelse for fra hjemlandet ditt. Dersom du for eksempel søker om anerkjennelse som bergsprengningsleder, forutsettes det at du allerede er bergsprengningsleder i hjemlandet ditt. Det vil i utgangspunktet ikke være mulig å kompensere for manglende utdanning fra hjemlandet, ved å gå det ordinære kurset som bergsprengningsleder i Norge.

Det forutsettes at du gis opplæring i og etterlever gjeldende relevant regelverk og innehar de nødvendige språkkunnskaper for å kunne praktisere det aktuelle yrket i Norge.

Dokumentasjon som skal vedlegges søknad:

  • Kopi av originalt pass eller annen dokumentasjon som viser din identitet og nasjonalitet
  • Kopi av originalt gyldig sertifikat som viser at du er lovlig etablert yrkesutøver
  • Bekreftelse fra den myndigheten som utstedte sertifikatet på at sertifikatet, på søknadstidspunktet, er gyldig, ikke er utgått eller trukket tilbake
  • CV
  • Original politiattest som ikke er eldre enn tre måneder
  • Opplysninger om hva som skal til for å bli bergsprenger, bergsprengningsleder etc. i ditt eget land, slik som opplysninger om hva som ligger til grunn for sertifikatet for det lovregulerte yrket; antall år på skole, lengde og innhold på kurs, lengde og innhold på praksis, aktuelle sertifikater, hva man kan gjøre på de forskjellige sertifikatene, navn på skoler, navn på sertifikatutstedende myndighet etc.
  • Dersom det i hjemlandet ikke utstedes sertifikater kreves kopi av orginalt vitnemål fra relevant utdanning.

Alle kopier skal være stemplet og signert av notarius publicus. All dokumentasjon skal være oversatt av godkjent oversetter til norsk eller engelsk (med unntak av svensk og dansk dokumentasjon).

Du må også si noe om arbeidets art og varighet; hva du har tenkt å arbeide med i Norge, hvor lenge du har tenkt å jobbe samt for hvilken arbeidsgiver og på hvilket prosjekt, dersom det er bestemt.

Behandlingstid

Behandlingstiden starter først etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt av DSB. Det er viktig at du tar høyde for en saksbehandlingstid på ca 2 – 3 måneder. Søknader som er mangelfulle vil bli vurdert som mottatt først fra det tidspunkt all dokumentasjon og opplysninger er mottatt. Vennligst send all dokumentasjon samlet.

Fornyelse av sertifikat

Bergsprengere og bergsprengningsledere må fornye sertifikatene sine hvert femte år, jf. eksplosivforskriften § 82. En eventuell anerkjenning vil uansett ikke gjelde lenger enn til utløpsdatoen for ditt eget sertifikat. Utøvelsen av yrket skal skje på samme vilkår som for Norges egne borgere.