Om DLE

Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområdet. Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs kontroll. DLE fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter.

1. Tilsyn

Med hjemmel i Eltilsynsloven fører DLE tilsyn med elektriske anlegg knyttet til nettselskapets nett. Tilsynene utføres på instruks fra DSB.

DLE fører tilsyn med elektriske anlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til å følge opp elvirksomheter. DLE gjør også systemrettet tilsyn mot virsomheter etter internkontrollforskriften.

Tilsyn med utførende virksomheter

Foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr er omfattet av krav gitt i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek). Den som skal ha det faglige ansvaret for arbeidet knyttet til dette arbeidet, skal oppfylle kvalifikasjonskravene i fek §§ 7,8,9 og 10. Vedkommendes kvalifikasjoner vil være bestemmende for hvilke faglige virkeområder virksomheten kan være registrert med. Den som skal bygge og vedlikeholde elektriske anlegg eller reparere elektrisk utstyr, må oppfylle kvalifikasjonskravene i fek § 6 og 8.

Det er disse to forholdene DLE/sakkyndige er pålagt å sjekke ut:

 • Den som har det faglige ansvaret skal ha kompetanse som dekker de faglige virkeområdene som foretaket er registrert med. Det er ikke definert hva som er tilstrekkelig tilleggskompetanse innenfor de ulike faglige virkeområdene. Det vil derfor ikke være noe å ”måle” eventuell fremlagt dokumentasjon opp mot og følgelig heller ikke grunnlag for å gi avvik. Å pålegge foretaket å sende slik dokumentasjon til DSB for vurdering er derfor ikke i samsvar med de føringene som er lagt for tilsyn med disse aktørene.
 • Foretakene må også kunne synliggjøre at de er kjent med det regelverket som gjelder for de faglige virkeområdene de er registrert med og at dette er tilgjengelig.

2. Markedskontroll

Markedskontrollen er myndighetenes redskap for å kontrollere at produkter er i samsvar med kravene i regelverket. For elektriske produkter gjelder forskrift om elektrisk utstyr.

DSB driver markedskontroll overfor produsenter, importører og markedsførere av elektriske produkter. Det er en plikt Norge har gjennom EØS-avtalen og de direktiver som omfattes av denne.

Hva kontrolleres?

DLE kontrollerer at elektriske produkter har merking og dokumentasjon på plass. I tillegg foretar de visuelle kontroller og risikovurderinger av selve produktet. Eventuelle funn meldes inn til DSB, som vurderer behovet for testing hos uavhengig testhus. En eventuell testrapport vil kun være et hjelpemiddel i den tekniske vurderingen. DSB har det endelige ansvaret for å avgjøre om produktet er i overensstemmelse med regelverket.

Ulovlige produkter

Hvis et produkt ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene, kan DSB nedlegge forbud mot videre salg og markedsføring, samt trekke produktet tilbake fra markedet. Brannfare er den vanligste årsaken til at elektriske produktene ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene. Markedskontroll av elektriske produkter forventes å bidra til redusert risiko for brann i norske hjem.

Krav til markedskontroll i DLE

For å oppfylle kravene i EØS-avtalen er det viktig at DSB og DLE har en god dialog rundt gjeldende krav og rutiner. DSB har også et ansvar for å følge opp deltakerne fra DLE når det gjelder saksoppfølging, opplæring og teknisk spisskompetanse. Det er syv ulike DLEer som utøver markedskontroll. Disse rapporterer inn til DSB via markedskontrollskjemaet.

3. Rutiner for saksbehandling

I samarbeid med DLE ved Gudbrandsdal Energi er det utarbeidet et sett med standardtekster for bruk i DLEs tilsynsvirksomhet. Intensjonen med standardtekstene er å sikre at DLEs saksbehandling følger relevante lov- og forskriftskrav. Her følger en oversikt over saksbehandlingen av saker der DLE er førsteinstans, herunder hvilke saker som skal/bør overføres til DSB for videre oppfølging.

 • Brev fra DSB
 • Varsel om kontroll
 • Forhåndsvarsel om kontroll
 • Vedtak om kontroll
 • Tilsynsrapport, anleggskontroll
 • Tilsynsrapport, virksomhetstilsyn
 • Forhåndsvarsel
 • Vedtak, oppfølging av forhåndsvarsel
 • Vedtak, direkte vedtak
 • Ingen feil eller mangler
 • Purring
 • Påminnelse forhåndsvarsel
 • Purring forhåndsvarsel
 • Anmodning om bistand fra DSB
 • Samledokument maler

4. Faglig forum

De fylkesvise faglige fora er møteplasser hvor DLE kommer sammen for å diskutere felles problemstillinger. DSB vil benytte de fylkesvise Faglige Fora som kommunikasjonskanal ut til DLE.

Det vil hovedsakelig være DSBs regionkontorer som vil stille i Faglig Forum. DSBs hovedkontor vil stille i Representantskapsmøte. Her legges referater og spørsmål som er stilt i de ulike faglige fora ut.

Representantskapet - faglig forum

I representantskapet for faglig forum sitter en representant for hvert av de fylkesvise faglige fora.

5. DLE-forum

DSB har opprettet DLE-forum som en samarbeidsarena mellom DLE og DSB. DSB ønsker innspill på hva som "virker" i elsikkerhetsarbeidet. Da vil årlig instruks kunne utformes slik at vi får mest mulig ut av den ressursen DLE er.

DLE-forum er sammensatt av representanter fra Energi Norge, KS Bedrift, Defo og Faglig Forum.

DLE-forum ledes av Kristine Aarvold, DSB Tønsberg og DSB har også sekretærfunksjonen. DSB oppfordrer DLE til å bruke sine representanter i forumet for å fremme aktuelle saker.

DLE-forum har følgende sammensetning:

DSB:

Møtereferater fra DLE-forum

Lukk