Midlertidig godkjenning - faglig ansvarlig - EU/EØS

Har du utdanning og yrkeserfaring fra et land omfattet av EØS-avtalen og ønsker å søke om midlertidig godkjenning til å utøve et yrke innen yrkesgruppen faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg, følg disse instruksjonene. 

Godkjenning til å arbeide midlertidig gis for maksimalt 12 måneder.

Følg instruksjonene under slik at du er sikker på at du vedlegger all nødvendig informasjon og dokumentasjon. 

Spesifiser yrke og type installasjon

Det er viktig at melding om midlertidig tjenesteyting inneholder opplysninger om hvilket yrke du søker om midlertidig godkjenning til å utøve i Norge. Det er to yrker innenfor yrkesgruppen faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg.

Yrke
Faglig ansvarlig for prosjektering av elektriske anlegg
Faglig ansvarlig for prosjektering, bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg (elektroinstallatør)

Det er viktig at søknaden din inneholder opplysninger om hvilken type elektriske anlegg du skal være faglig ansvarlig for i Norge og om du skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske lavspenningsanlegg og/eller elektriske høyspenningsanlegg.

Type elektriske anlegg
Elektriske lavspenningsanlegg i automatiserte systemer
Elektriske lavspenningsanlegg på hydraulikksystemer og pneumatikksystemer i automatiserte systemer
Elektriske lavspenningsanlegg i bolig, næringsbygg og industri
Elektriske forsyningsanlegg (lav- og høyspenningsanlegg)
Elektriske forsyningsanlegg i kraftproduksjonsanlegg (lav- og høyspenningsanlegg)
Elektriske anlegg til heistekniske installasjoner
Elektriske forsyningsanlegg begrenset til kraftoverføringslinjer (lav- og høyspenningsanlegg)
Elektriske lavspenningsanlegg på rullende materiell for jernbane og sporveier
Maritime elektriske lavspenningsanlegg
Maritime elektriske høyspenningsanlegg

Spesifiser prosjekt

Melding om midlertidig tjenesteytelse må inneholde opplysninger om arbeidets art og varighet. DSB avgjør om tjenesteytelsen er av midlertidig karakter, avhengig av arbeidets varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet. 

Det må fremlegges bevis på:

 • Tjenesteyterens identitet og nasjonalitet
 • Bekreftelse som viser at tjenesteyter er lovlig etablert i en EØS-stat med det formål å utøve det aktuelle yrket, og at det på tidspunktet for utstedelsen ikke er forbudt for tjenesteyteren å praktisere yrket, hverken permanent eller midlertidig, og at retten til å utøve yrket ikke er bortfalt eller innskrenket
 • Bevis for yrkeskvalifikasjoner

Legg ved nødvendig dokumentasjon

Det er viktig at du legger ved nødvendig dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring slik at vi kan vurdere dine yrkeskvalifikasjoner. 

Alle vedlegg må være i PDF-format eller JPG-format. Andre formater eller lenker til dokumenter vil ikke bli lest.

Disse dokumentene må inkluderes i søknaden:

 • CV som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i forhold til det yrket det søkes om godkjenning til å utøve i Norge.
 • Kopi av originalt vitnemål eller diplom med vedlegg fra relevant utdanning til det aktuelle yrket, vedlagt karakterutskrift og læreplan for utdanningen.
 • Kopi av oversatt vitnemål eller diplom med vedlegg fra relevant utdanning til det det aktuelle yrket, vedlagt oversatt karakterutskrift og læreplan for utdanningen.
 • Kopi av original godkjenning, tillatelse, autorisasjon eller annet kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av oversatt godkjenning, tillatelse, autorisasjon eller annet kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av originale attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som dokumentasjon på minst ett års praksis i det aktuelle yrket i løpet av de 10 siste år. Praksis i det aktuelle yrket må være opparbeidet i et annet land utenfor Norge.
 • Kopi av oversatt attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som dokumentasjon på minst ett års praksis i det aktuelle yrket i løpet av de 10 siste år. Praksis i det aktuelle yrket må være opparbeidet i et annet land utenfor Norge.
 • Kopi av pass

DSB ønsker også annen dokumentasjon som kan være med på å lette behandlingen av søknaden.

Viktig:

 • Dersom originaldokumentene er på et annet språk enn engelsk, svensk og dansk må disse oversettes primært til engelsk, sekundært til norsk. All dokumentasjon skal være oversatt av godkjent oversetter.

Vurdering og krav

DSB kan kontrollere dine yrkeskvalifikasjoner i samsvar med forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) og direktiv 2005/36/EF (Yrkeskvalifikasjonsdirektivet).

Når vi har mottatt din melding om midlertidig tjenesteyting og bevis på yrkeskvalifikasjoner kan vi vurdere dine yrkeskvalifikasjoner opp mot kravene i det norske regelverket.

Evaluering av dine yrkeskvalifikasjoner vil baseres på at du kan dokumentere utdanning til det aktuelle yrket det søkes midlertidig godkjenning til å utøve i Norge.

Kontroll av yrkeskvalifikasjoner vil bli behandlet så raskt som mulig og senest innen 2 (to) måneder etter at søknaden er tilfredsstillende dokumentert.

Slik sender du melding om tjenesteyting til DSB:

>> Last opp søknad og dokumentasjon via DSB.