Midlertidig godkjenning - elektrofagarbeider - EU/EØS

Har du utdanning og yrkeserfaring fra et land som er omfattet av EØS-avtalen og kommer til Norge for å utføre ett oppdrag og ønsker midlertidig godkjenning til å arbeide i et yrke innen arbeidsgruppen elektrofagarbeider, følg disse instruksjonene.

Godkjenning til å arbeide midlertidig i et yrke gis for maksimalt 12 måneder.

Følg instruksjonene under slik at du er sikker på at du vedlegger all nødvendig informasjon og dokumentasjon.

Spesifiser yrke og type installasjon

Det er viktig at melding om tjenesteyting inneholder opplysninger om hvilket yrke du søker om midlertidig godkjenning til å utøve i Norge. Yrkesgruppen elektrofagarbeider består av følgende 10 yrker:

Yrke

Type elektriske anlegg som kan bygges og vedlikeholdes.
Type elektrisk utstyr som skal repareres.

Automatiker Elektriske lavspenningsanlegg i automatiserte systemer
Automatikkmekaniker Elektriske lavspenningsanlegg på hydraulikksystemer og pneumatikksystemer i automatiserte systemer
Elektriker Elektriske lavspenningsanlegg i bolig, næringsbygg og industri
Elektroreparatør Reparasjon av elektrisk utstyr
Energimontør Elektriske forsyningsanlegg (lav- og høyspenningsanlegg)
Energioperatør Elektriske forsyningsanlegg i kraftproduksjonsanlegg (lav- og høyspenningsanlegg)
Heismontør Elektriske anlegg i heistekniske installasjoner
Linjemontører (Gr. B) Elektriske forsyningsanlegg begrenset til kraftoverføringslinjer (lav- og høyspenningsanlegg)
Reparatør av elektromedisinsk utstyr Reparasjon av elektromedisinsk utstyr i klasse IIa, IIb og III
Togelektriker Elektriske lav- og høyspenningsanlegg på rullende materiell for jernbane og sporveier

Spesifiser prosjekt

Melding om midlertidig tjenesteytelse må inneholde opplysninger om arbeidets art og varighet. DSB avgjør om tjenesteytelsen er av midlertidig karakter, avhengig av arbeidets varighet, hyppighet, regelmessighet og kontinuitet. 

Det må fremlegges bevis på:

 • Tjenesteyterens identitet og nasjonalitet
 • Bekreftelse som viser at tjenesteyter er lovlig etablert i en EØS-stat med det formål å utøve det aktuelle yrket, og at det på tidspunktet for utstedelsen ikke er forbudt for tjenesteyteren å praktisere yrket, hverken permanent eller midlertidig, og at retten til å utøve yrket ikke er bortfalt eller innskrenket
 • Bevis for yrkeskvalifikasjoner

Legg ved nødvendig dokumentasjon

Det er viktig at du legger ved nødvendig dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring slik at vi kan vurdere dine yrkeskvalifikasjoner. 

Alle vedlegg må være i PDF-format eller JPG-format. Andre formater eller lenker til dokumenter vil ikke bli lest.

Disse dokumentene må inkluderes i søknaden:

 • CV som beskriver personalia, tidfestet utdanning og tidfestet relevant praksis i det aktuelle yrket.
 • Kopi av originalt vitnemål eller diplom fra utdanning, vedlagt karakterutskrift og læreplan for utdanningen.
 • Kopi av oversatt vitnemål eller diplom fra utdanning, vedlagt oversatt karakterutskrift og læreplan for utdanningen.
 • Kopi av original attest på fullført lærlingekontrakt. (Hvis aktuelt i det landet det er dokumentert utdanning fra.)
 • Kopi av oversatt attest på fullført lærlingekontrakt. (Hvis aktuelt i det landet det er dokumentert utdanning fra.)
 • Kopi av originalt sertifikat, fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av oversatte sertifikat, fagbrev, svennebrev eller kompetansebevis til det aktuelle yrket.
 • Kopi av originale attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som bevis på minst ett års praksis i det aktuelle yrket i løpet av de 10 siste år, etter endt utdanning. Praksis i det aktuelle yrket må være opparbeidet i et annet land utenfor Norge.
 • Kopi av oversatte attest(er) fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere som bevis på minst ett års praksis i det aktuelle yrket i løpet av de 10 siste år, etter endt utdanning. Praksis i det aktuelle yrket må være opparbeidet i et annet land utenfor Norge.
 • Kopi av gyldig pass.

DSB ønsker også annen dokumentasjon som kan være med på å lette behandlingen av søknaden.

Viktig:

 • Dersom originaldokumentene er på et annet språk enn engelsk, svensk og dansk må disse oversettes primært til engelsk, sekundært til norsk. All dokumentasjon skal være oversatt av godkjent oversetter.

Vurdering og krav

DSB kan kontrollere dine yrkeskvalifikasjoner i samsvar med forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) og direktiv 2005/36/EF (Yrkeskvalifikasjonsdirektivet).

Når vi har mottatt din melding om midlertidig tjenesteyting og bevis på yrkeskvalifikasjoner kan vi vurdere dine yrkeskvalifikasjoner opp mot kravene i det norske regelverket.

Evaluering av dine yrkeskvalifikasjoner vil baseres på at du kan dokumentere utdanning til det aktuelle yrket det søkes midlertidig godkjenning til å utøve i Norge.

Kontroll av yrkeskvalifikasjoner vil bli behandlet så raskt som mulig og senest innen 2 (to) måneder etter at søknaden er tilfredsstillende dokumentert.

Slik sender du melding om tjenesteyting til DSB:

>> Last opp søknad og dokumentasjon via DSB