Oppdragshåndteringsverktøy (OHV)

Et OVH er et beslutningsstøtteverktøy i 110-sentralene for rapportering og dokumentasjon, utalarmering av mannskap og flåtestyring av biler og ressurser. Dagens OHV leveres av selskapet Capita og heter Vision. Systemet er integrert med ICCS og med kartsystemer.

Nåsituasjon

Vision, som sentralene bruker i dag, har nådd sin tekniske levealder og det pågår en anskaffelsesprosess for å skifte ut systemet. Dette prosjektet ledes av 110-sentralene og DSB bistår inn i prosessen

Vison vil driftes frem til neste system er på plass for alle 110-sentralene. Det vil etter planen skje i løpet av 2021 og 2022. Ingen store endringer er forventet gjort i dagens system.

2021: Dette skjer med OHV i år

Det er viktig for DSB å bidra til forutsigbarhet inn i kommunenes budsjettprosesser og beredskapsarbeid.   

Aktiviteter: 

 • Mars 2021 - kontraktsinngåelse for nytt OHV
 • Mars-september - Pilotering og testing nytt OHV
 • Oktober - Start utrulling av nytt OHV
 • Nytt OHV skal bruke systemet “Message Broker” for kommunikasjon med ICCS. Prosjektet for nytt OHV har spilt inn ønsker om ekstra funksjonalitet. Ny “Message Broker” er planlagt levert i andre halvår 2021
 • Kontrakten med Vision løper ut 2021, den må forlenges ut 2022

Utgifter for kommunene 

 • Kommunene betaler i dag for driften av OHV Vision. Det forventes ikke økte utgifter til i de neste årene for drift av Vision
 • Nytt OHV skal driftes av DSB ved BDO. Når det nye systemet blir operativt i 2022 vil det påløpe driftskostnader fra DSB som for drift av nytt OHV. Kostnader for drift av nytt OHV er ikke avklart, men det forventes ikke at driftskostnadene fra BDO totalt stett vil endres vesentlig som resultat av nytt OHV.
 • Kommunene skal selv anskaffe nytt OHV. Investeringskostnadene for dette er styrt av 110-sentralene (sette link til brev eller prosjektsider OHV-prosjektet)
 • Ved utskifting av ICCS vil det måtte investeres for å integrere OHV til ny ICCS

2022–2025: Dette skjer med OHV de neste fire årene

 • Nytt OHV er planlagt levert til alle 110-sentralene i løpet av 2022
 • Vision vil fases ut parallelt med innfasing av nytt system. 

OHV i et tiårsperspektiv

Dagens OHV vil fases ut i løpet av 2022. Det er pr i dag ikke klart hvilke system som tar over. Nytt OHV må integreres med ICCS slik at de kan utveksle kritisk informasjon som i dag. I løpet av de neste årene vil det skje en utskiftning av dagens ICCS. Dette vil kreve at OHV må oppgraderes til å snakke med neste generasjon ICCS, eller utvikles til å bli neste generasjon ICCS.

Ansvarsfordeling for OHV

Drift og vedlikehold

 • DSB ved BDO har ansvaret for å drifte dagens OHV Vision
 • DSB ved BDO har ansvaret for å drifte nytt OHV

Eiere

 • DSB eier dagens OHV Vision
 • Kommunene/110-sentralene eier nytt OHV

Brukere

 • 110-sentralene bruker OHV

Viktige dokumenter for OHV

 • Brev om opprettelse av IKS
 • Brev om beslutning om kommunalt eierskap til nytt OHV

Faste møtepunkter om OHV

Forvaltningen og utfasingen av dagens OHV Vision vil behandles i Forvaltningsforum som avholdes kvartalsvis med DSB og 110-sentralene.

Nytt OHV håndteres i prosjektmøter og av OHV-prosjektet. 

Møter, samtale og referater 

Vi bruker Microsoft Teams i samarbeidet rundt forvaltningen av OHV. Deltakerne har tilgang til gruppen her: 

[Logg inn]

Kontaktperson

imageg5gph.png

Dag Erik Lauritzen

Seniorrådgiver, Prosesstøtte, DSB

Prosjektleder DSB mottaksprosjekt for drift av nytt OHV