ICCS

ICCS er en forkortelse for "Integrated Communication and Control System". Hver ICCS har flere operatørplasser og brukes på alle 110, 112 og 113-sentraler.

ICCS kommuniserer via Nødnett til operative enheter og tar i mot nødanrop fra publikum via offentlig telenett. Løsningen er levert av selskapet Frequentis.

Nåsituasjon - ICCS i et 1-2 års perspektiv

Nedenfor beskrives forventede endringer for ICCS i et 1-2 års perspektiv. Først beskrives endringer på selve ICCS løsningen. Deretter beskrives andre endringer og prosesser som påvirker kontrollrom/ICCS.

Endringer ICCS i 2021-2022:

 • Midlife upgrade av ICCS (MLU) - nødvendig fornyelse av ICCS-plattformen (HW & SW)
 • Message Broker – nytt grensesnitt til ICCS for det nye oppdragshåndteringsverktøyet (OHV)
 • Integrasjon av IP-telefoni (SIP) – konsekvens av at Telenor avvikler kobbernettet
 • Forbedret sikkerhet – segmentering av kontrollrom – anbefalt, men ikke besluttet

Endringer og prosesser som påvirker kontrollrom/ICCS i 2021-2022:

 • IP-VPN oppgradering (100 Mbit/s)
 • Oppgradering av Nødnett kjernenett til Dimetra 9.1 - oppgradering av Nødnettutstyr lokalt på 110-sentralene 
 • Overgangen til nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV)
 • Utredning om eierskap til ny kommunikasjonsløsning for brann - statlig eller kommunalt
 • Utredning om mulig felles anskaffelse av kommunikasjonsløsning for politi og brann
 • Reforhandling og forlengelse av Frequentis kontrollromsavtale

Endringer i utgifter for kommunene 

Investeringskostnader

 • Investeringskostnadene for "Midlife upgrade" - av ICCS-plattformen vil faktureres i 2021

Driftskostnader

 • Investeringen i oppgradering av ICCS fører til at månedlige supportkostnader fra leverandør av løsningen vil øke fra 2021
 • Alle 110-sentralene oppgraderer sine IP-VPN linjer til 100 Mbit/s i 2021. Dette medfører en økt linjekostnad for kommunene fra 2021
 • 2023-2024 – Anskaffelse og utrulling av ny kommunikasjonsløsning. Avvikling av dagens ICCS    

ICCS i et 10-årsperspektiv

I løpet av de neste 10 årene vil Nødnett bli levert over de private mobilnettene fremfor dagens statlige TETRA-nett. Dette ble besluttet i Stortinget i 2018. Overgangen til mobilnettet betyr en stor teknologisk endring og dagens ICCS må skiftes ut i forkant av denne endringen.

Tempåoet med tanke på utskiftning av dagens ICCS vil være avhengig av hva Stortinget beslutter videre. Det er ikke avklart hvem som får hvilke roller for å levere tjenester for nødkommunikasjon i fremtiden.

Ansvarsfordeling for ICCS

Drift og vedlikehold

 • DSB ved BDO har ansvaret for drift og vedlikehold av ICCS

Eierskap og forvaltning

 • DSB eier dagens ICCS 
 • DSB har ansvar for kontrakten med leverandør Frequentis
 • DSB har hovedansvaret for forvaltning av ICCS. Forvaltningen gjøres i samarbeid med 110-sentralene

Brukere

 • Kommunene / 110-sentralene bruker og betaler for drift og forvaltning av dagens ICCS

Viktige dokumenter for ICCS

Faste møtepunkter om ICCS

 • Forvaltningsforum 110; Her møtes DSB og 110-sentralene hvert kvartal, eller oftere ved behov, for å diskutere og beslutte saker som berører forvaltning av ICCS.
 • Teknisk arbeidsgruppe (Forvaltningsforum 110); Her møtes DSB og tekniske representanter fra 110-sentralene (hver 3. uke) for å drøfte tekniske løsninger og utarbeide beslutningsgrunnlag til Forvaltningsforum 110.
 • Driftsmøter; Her møtes BDO og 110-sentralene hvert halvår, for å informere om saker som berører drift av ICCS.
 • 110-forum arrangeres årlig av 110-sentralene. DSB deltar som fast deltaker. 

Vi bruker Microsoft Teams i samarbeidet rundt forvaltningen av ICCS. Deltakerne har tilgang til gruppen her: 

>> Forvaltningsforum 110 i Teams