eCall

eCall er et felles europeisk system for nødanrop fra kjøretøy. Systemet sørger for automatisk varsling av en trafikkulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral.

Ved en ulykke vil det automatisk overføres et gitt datasett til alarmsentralen, samt opprettes taleforbindelse mellom kjøretøy og alarmsentral. eCall kan også utløses manuelt av bilfører/-passasjer inne i kjøretøyet. Systemet ble innført med formål å redusere nødetatenes responstid fra en trafikkulykke oppstår til nødetater er på åstedet, og dermed redde liv.

Når eCall utløses etableres det taleforbindelse med operatøren på 110-sentralen. I tillegg sendes det over et sett med data, eksempelvis fakta om bilen og hvor den befinner seg, slik at nødetatene raskt kan rykke ut. Operatørene ved 110-sentralen sørger for å varsle alle nødetatene etter behov.

Forvaltning av eCall

DSB har evaluert den 2-årige eCall prøveordningen og anbefaler at ansvaret for mottak og håndtering av eCall videreføres ved 110-sentralene. Erfaringene fra prøveperioden viser at tjenesten har fungert som forutsatt og i tråd med intensjonene for mottak og håndtering av eCall. 110-sentralene vurderer selv at de har riktig og god kompetanse for oppgaven, men peker på helt nødvendige forbedringstiltak.

DSB det nødvendig å etablere en tydelig hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven om kommunal plikt til å motta og håndtere eCall. Pålegg fra statlige myndigheter overfor kommunene skal ha hjemmel i lov, og bestemmelsene bør være så klare og tydelige som mulig.

2021: Dette skjer med eCall neste år

I 2021 Det må det avklares om eierskapet og forvaltningsansvaret for fremtidig eCall mottaksløsning skal være statlig (DSB) eller kommunalt (brann- og redningsvesen), samt hvem som skal finansiere løsningen.

Inntil beslutning er tatt vil drift av løsningen og skje som under pilotperioden.

2022: Dette skjer med ECall de neste fire årene

Dagens mottaksløsning for eCall er derfor ikke en fullverdig løsning beregnet for permanent mottak og håndtering av eCall ut over prøveordningen.

Det må etableres en permanent teknisk løsning fullintegrert i 110-sentralenes kontrollromsløsninger (oppdragshåndteringsverktøy og kommunikasjonsløsning). Dette for å sikre effektiv håndtering på lik linje med øvrige nødanrop. Løsningen må være dimensjonert for å håndtere økt volum av samtidige eCall. I tillegg bør det etableres elektronisk samhandling for å effektivt kunne dele informasjon om oppdragene mellom nødetatene.

Som en permanent teknisk løsning, er det viktig at mottak og håndtering av eCall blir integrert i 110-sentralenes kontrollromsløsninger (oppdragshåndteringsverktøy og kommunikasjonsløsning). Dette for å sikre effektiv håndtering på lik linje med øvrige nødanrop. Løsningen må være dimensjonert for å håndtere økt volum av samtidige eCall. I tillegg bør det etableres elektronisk samhandling for å effektivt kunne dele informasjon om oppdragene mellom nødetatene

Driftsutgifter for eCall

Mottak av eCall vil påvirke de kommunale kostnadene til drift av 110-sentralene, eksempelvis forbundet med etablering og drift av teknisk løsning og behov for økt bemanning på sentralen. I tillegg forventes økte kostnader på grunn av unødige uttrykninger for brannvesen. Det må kartlegges om og i hvilken grad økte kommunale kostnader, som følge av pålagt ansvar for eCall, bør kompenseres.

DSB vurderer det som rimelig og riktig at kommunene får dekket merkostnader dersom de tilføres ytterligere oppgaver som de ikke har anledning til å reservere seg mot. Dette er ikke besluttet.

Kontaktpersoner for eCall

imageg5gph.png

Dag Erik Lauritzen

Seniorrådgiver, Prosesstøtte, DSB

Prosjektleder DSB mottaksprosjekt for drift av nytt OHV

imageah74.png

Sverre Winsnes

Senioringeniør, seksjon Teknisk forvaltning i Nødnett, DSB

Ansvarlig for forvaltning ICCS