Forebygging – på koronaavstand

De store, nasjonale kampanjene blir annerledes i år, uten hjemmebesøk og store arrangementer der mange møtes. Selv om mye av samfunnet nå er tilbake til normalen, er det fortsatt viktig å holde avstand og sørge for godt smittevern. Her har vi samlet noen eksempler på gjennomførte og planlagte aktiviteter til inspirasjon og nytte.

Når det ikke er mulig å møte folk fysisk, har mange i større grad tatt i bruk andre kanaler, som for eksempler Facebook og Instagram. Mange er kreative og har funnet andre måter å gi god informasjon om brannsikkerhet på som ikke innebærer å oppsøke risikogrupper og andre målgrupper fysisk. Under viser vi noen eksempler på aktiviteter rettet mot risikoutsatte grupper, befolkningen generelt og barn/unge. Dette er bare noen få smakebiter på alt det som har blitt gjort de siste månedene. Hvis du har tips om tilsvarende aktiviteter som kan være nyttige for flere, eller vil dele egne erfaringer og eksempler, send oss gjerne tips sammen med en kort beskrivelse av tiltaket.

>> Kontakt DSB: postmottak@dsb.no

Dersom det er spørsmål til innholdet, ta gjerne kontakt direkte med det aktuelle brann- og redningsvesenet. DSB har ikke vurdert eller kvalitetssikret de ulike aktivitetene.

Risikoutsatte grupper / befolkningen

Asker og Bærum med kulturinnslag ispedd branninformasjon
Så langt har Asker og Bærum brann og redning IKS to ganger vært på besøk utenfor boligselskaper for eldre med forebyggende budskap, sang og trekkspill. Fokus i budskapet har vært på tidlig varsling, slokkeutstyr, frie rømningsveier og komfyrvakt.

Ettersom brannvesenet ikke har kunnet besøke risikoutsatte grupper i samme grad som tidligere, ønsket de å gjøre noe nytt og annerledes. Brannvesenet er gode på en-til-en tiltak, men nå måtte de erstatte de mer tradisjonelle aktivitetene med noe annet. De visste at særlig eldre var spesielt utsatte og isolerte i denne perioden og ønsket å gjøre noe hyggelig og viktig for dem. Inspirasjonen var popup-konsertene i bakgårder i Oslo. Tilbakemeldinger i etterkant viser at det ble opplevd som nyttig, og brannvesenet ser at dette er en aktivitet som er lite ressurskrevende og som potensielt kan nå mange på kort tid. Tiltaket planlegges også videreført på campingplasser i sommer, og vurderes gjennomført som en ekstra aktivitet under Aksjon boligbrann senere i år. Tiltaket egner seg godt til ulike målgrupper og ulike budskap.

Lunner og Gran med brannsikker sommerhilsen
Lunner og Gran kommune har sendt en sommerhilsen til alle i kommunen med tips til et «Trygt hjem for alle». Her gis det blant annet informasjon om brannsikkerhetsutstyr og hjelpemidler. Det er «Trygt hjem for alle»-gruppa som står bak, og med i gruppen er folk fra helse- og omsorgstjenestene, eiendom, flyktningkontoret og brannvesenet i Lunner og Gran. Budskapet er et ønske om at alle skal ha det trygt i sitt eget hjem. Med færre hjemmebesøk og møter på grunn av koronaviruset, oppfordres innbyggerne og pårørende til å bry seg og bidra til et trygt hjem for alle i bygda.

Sogn brann og redning med lommekort for uromeldinger
Ser du noe urovekkende for brannsikkerheten? Sogn brann og redning har etter modell fra tilsvarende i Oslo laget små kort i lommeformat til bruk i beredskap. Kortene lister opp hvilken type risiko som brannvesenet, helsevesenet og andre i kommunen skal se etter, spesielt i møte med risikoutsatte grupper, som eldre og pleietrengende, personer med psykiske lidelser, kognitiv svikt eller rusproblemer. Forebyggende enhet er mottaker av meldingen og vurderer hva som skal gjøres, f.eks. hjemmebesøk eller andre tiltak.

Skoleundervisning

Ålesund brannvesen med seks filmer om brannvern
Vanligvis besøker Ålesund brannvesen alle sjetteklasser i sine kommuner med temaet «Brannvern i hjemmet», og ca. 1250 elever nås hvert år på denne måten. I år var alle skolene stengt da turneen skulle gjennomføres, og brannvesenet måtte tenke nytt. De valgte å lansere hele undervisningsopplegget digitalt istedenfor å delta i klasseundervisning som de pleier. Den 25. mars gjennomførte Ålesund brannvesen KF live brannvernundervisning på Facebook rettet mot elevene på femte og sjuende trinn i barneskolen. Livesendingen ble svært godt mottatt av både lærere og elever, og det ble derfor besluttet å videreføre dette prosjektet i en ny og mer egnet kanal. Nå ligger i alt seks filmer på Youtube.

Brannvern for de minste

Bjørnis med barnehagestund på Facebook
Brannbamsen Bjørnis arrangerte i våres barnehagestund direkte på Facebook og YouTube, med i alt elleve episoder der Bjørnis hadde lesestund, konkurranser og annen moro.

Asker og Bærum brann og redning IKS med turné og Facebook-dag
1. Miniturné i barnehagene. Brannvesenet i Asker og Bærum hadde i mai en miniturné til over 200 barnehager der alle barnehagene i kommunen fikk utdelt et aktivitetshefte fra Bjørnis til femåringene. Nesten 2800 barn har dermed fått gode brannråd fra Bjørnis og oppgaver de skal løse. Samtidig ble barnehagene invitert til å være med på «Brannoppdraget». Av de som deltar trekkes det ut noen barnehager som får et utebesøk av brannvesenet i barnehagen og en ekstra premie.
Brannoppdraget og aktivitetsheftene er en erstatning for brannvesenets tradisjonelle Kalvøya-show, som ble avlyst i år på grunn av koronasituasjonen.

2. Åpen dag på Facebook. Brannvesenet arrangerte direkte sending med Åpen dag på Facebook 9. mai. Der ble det vist øvelser, arrangert konkurranser og brannbamsen Bjørnis kom på besøk.

Kampanjene

Hyttekampanje i sommer
Den årlige hyttekampanjen, som vanligvis har ligget til påskeuken, er i år flyttet til sommerferien. Det er en heldigital kampanje der det er produsert ni korte informasjonsfilmer til bruk på Instagram og Facebook. Sommerens viktigste budskap er at alle må passe på at de har fungerende røykvarsler på hytta. Brannvernforeningen og Tryg publiserer en film i uka gjennom sommeren, og alle brannvesen står fritt til å bruke filmene i sine kanaler.

Brannvernuka og Røykvarslerdagen
For de andre store, årlige kampanjene jobbes det med å finne alternative aktiviteter som ivaretar hensynet til godt smittevern. På grunn av den pågående koronapandemien, jobber vi med å utvikle materiell og aktiviteter som ikke krever fysiske besøk i år. Det gjelder både besøk til brannstasjonen, boligkontroller og besøk til for eksempel barnehager. Det ville være svært uheldig om en forebyggende aktivitet skulle bidra til økt smittespredning i samfunnet og legge begrensninger på brannberedskapen.

Samtidig vet vi at det er store forskjeller på både smittesituasjon og størrelser på brannvesen lokalt i Norge. Det enkelte brannvesen må derfor selv vurdere hvilke type aktiviteter de kan gjennomføre basert på lokale ressurser og smittesituasjonen. Dette må eventuelt planlegges lokalt, og gjøres i tråd med gjeldende smittevernregler.

Andre aktiviteter

Mange av dem som er særlig sårbare for brann er ekstra utsatte når koronaviruset sprer seg. Det gjelder spesielt de som ikke har hjemmebaserte tjenester eller annen oppfølging fra kommunen, familie eller andre pårørende. Viktige smitteverntiltak som karantene og isolasjon fra omverdenen gjør at mange tilbringer mer tid alene. Det kan være spesielt vanskelig for dem som trenger at noen bryr seg litt ekstra. Dette er bakgrunnen for at noen brann- og redningsvesen i samråd med helse har besluttet å opprettholde utvendige feiertjenester. Feierens øyne ut i samfunnet kan ha uvurderlig betydning for noen som er i en sårbar situasjon.

Flere har benyttet tiden til kompetansehevende tiltak som eks. gjennomføring av e-læringskurset Livsviktig samarbeid som du finner her: https://www.dsb.no/livsviktig/