Innledning

Alle landets brann- og redningsvesen og 110-sentraler bruker Nødnett. Her finner du en samlet oversikt over nyttig informasjon for bruk av Nødnett innen brann- og redning.

1. Samband

>> Nasjonalt sambandsreglement for brann- og redningsvesenet, versjon juli 2019

>> Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere

Abonnementsvilkår for bruk av Nødnett

Alle brukere med tilgang til Nødnett, radioterminaler eller annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral er bundet av og plikter å følge de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår.

>>Abonnementsvilkårene finnes på Nødnett.no

Radioterminaler skal ikke lånes ut

Utlån av nødnettradioer kan medføre at brukere som ikke tilhører nødetatenes utrykningsressurser får tilgang til felles talegrupper for nødetatene (BAPS) og branns interne talegrupper. Vilkårene for tilknytning til Nødnett åpner ikke for utlån av radioer fra nødetatene til samarbeidspartnere. For brann er det kun brukere ansatt i brannvesen/110-sentraler som inngår i den kommunale brannberedskapen, som skal ha tilgang til BAPS-gruppene og branns interne talegrupper.

Dersom brann- og redningsvesenene har samarbeidspartnere de ønsker skal bli Nødnett-brukere, skal disse henvises til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon for å bli selvstendige kunder. Sambandsreglementet åpner for tilgang til de talegrupper som er nødvendige for å understøtte samarbeid med andre beredskapsaktører. Eksempel på grupper er samvirkegruppene, samvirkegrupper for røykdykking mv.

Bestille abonnement

Abonnementsbestillinger fra brannvesen og 110-sentraler, skal skje direkte til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon. Kontaktinfo og mer informasjon om abonnement finnes på nødnett.no

2. Utalarmering

Nærmeste ressurs skal utalarmeres

Ny teknologi har gitt 110-sentralene mulighet til å velge den til enhver tid nærmeste ressurs, samtidig som det er mulig å varsle også andre aktuelle ressurser. DSB forventer at alle brann- og redningsvesnene inngår avtaler med 110-sentralene hvor 110-sentralene får fullmakt til å utalarmere nærmeste ressurs ved hendelser.

>> Brev fra DSB om utalarmering av nærmeste ressurs (pdf)

Førsteinnsatsstyrke skal utalarmeres over Nødnett

Det er kommunenes ansvar å sikre at brann- og redningsvesenets mannskaper utalarmeres slik det følger av brann- og eksplosjonsvernregelverket. Utalarmering av førsteinnsatsstyrke i alle brann- og redningsvesen skal gjøres gjennom Nødnett og de terminalene/personsøkerne som er godkjent for bruk i Nødnett (terminalene som bestilles gjennom Nødnettprosjektet).

>> Brev fra DSB om utalarmering over Nødnett (pdf)

Utalarmering via UMS/SMS

Nødnett er helt sentralt for utviklingen av landets beredskap, inkludert det kommunale og interkommunale brann- og redningsvesenets beredskap, og det er DSBs målsetning at brann- og redningsvesenets samlede behov for utalarmering og samband skal skje gjennom Nødnett. Brann- og redningsvesenet kan utalarmere de mannskapene som ikke er en del av førsteinnsats over andre tekniske plattformer enn Nødnett, for eksempel via SMS, men DSB anbefaler at alle mannskaper utalarmeres gjennom utstyr godkjent for bruk i Nødnett.

>> Brev fra DSB om utalarmering via UMS/SMS (pdf)

Ansvarforhold for Vision Boss

Det er brann- og redningsvesenene sitt ansvar å legge inn vaktplaner og oppdatere disse i Vision Boss for sitt brannvesen. 110-sentralene må imidlertid ha en nødprosedyre dersom brann- og redningsvesenene ikke har ivaretatt sitt ansvar. Dette følger av ansvaret for å kunne utalarmere innsatsstyrker i henhold til regelverket.

>> Brev fra DSB om Vision Boss (pdf)

Vision Boss bør oppdateres en gang i måneden

 • Oppdaterte og korrekte tidsplaner i Vision Boss er kritisk viktig for å sikre at det ikke oppstår en situasjon hvor ingen utalarmeres til en hendelse grunnet feil i tidsplanene.
 • I Vision Boss er det mulig å legge inn tidsplaner for seks måneder fram i tid av gangen. For å holde ved like kunnskapen om hvordan Vision Boss brukes er det samtidig viktig å bruke det relativt ofte. DSBs opplæringsinstruktører har derfor tydelig anbefalt på alle opplæringskurs at tidsplaner som minimum bør oppdateres en gang per måned.
 • Innenfor en periode på seks måneder vil de aller fleste brann- og redningsvesen ha hatt behov for endringer som gjør at man må inn å justere tidsplanene. Ved slike justeringer er det også naturlig å forlenge tidsplanene.
 • Skulle det likevel komme en lengre periode uten endringer, er det kritisk viktig at tidsplanene likevel forlenges i Vision Boss for å sikre mulighet for utalarmering,
 • Dersom de som har ansvar for tidsplanene i brannvesenet er inne i Vision Boss minst en gang per måned og da som minimum forlenger tidsplanene med en måned til, vil det være en enkel jobb å holde tidsplanene oppdatert og ajour. Samtidig vil Vision Boss ansvarlige i brannvesenet ha god kunnskap og være godt trent i å bruke systemet dersom en krise skulle oppstå.

3. Personsøker

DSBs anbefaling om personsøker

 • DSB mener at radioterminalen skal være tilgjengelig for brukeren til enhver tid, når vedkommende er i beredskap. En av hovedgevinstene med radioterminalene er at alle mannskaper kan kommunisere med hverandre, også i en tidlig fase, samt motta taleinformasjon fra 110-sentralen.
 • DSB mener personsøker kan være et nyttig supplement i særlige tilfeller hvor arbeidssituasjonen gjør det vanskelig å bære radioen på seg hele tiden. Personsøkeren fungerer da som et tillegg, men ikke en erstatning. Dette forutsetter at radioterminalen alltid er ladet og tilgjengelig, slik at den raskt kan tas i bruk dersom utalarmering mottas på personsøkeren.

Egenskaper ved personsøkerne tilgjengelig for Nødnett i dag

 • Dagens utalarmering baserer seg på tale fra operatør til utrykningspersonell i utrykningsfasen via radioterminalen. Dette støttes ikke av personsøkerne. Personsøkerne kan ikke ta imot tale fra en Nødnett talegruppe, kun utalarmeringsmeldingen.
 • Begge personsøkerne som er godkjent i dag er uten ekstern antenne, og man kan forvente dårligere dekning sammenlignet med en fullverdig TETRA radio. Dekningen bør alltid sjekkes hver gang man er i ett nytt område.

En personsøker skal knyttes til en håndholdt radioterminal

 • Personsøkere kan anskaffes forutsatt at hver personsøker knyttes opp mot en håndholdt radioterminal. Personsøkeren har en engangs innkjøpspris i tillegg til en programmeringspris til Branns driftsorganisasjon. Personsøkeren har ikke eget abonnement utover abonnement for radioen den knyttes til. Det skal være et en til en forhold mellom personsøker og radio. Det er med andre ord ikke mulig å knytte flere personsøkere til en og samme håndholdte radioterminal.

BDO programmerer personsøkere

 • For at personsøkeren skal kunne knyttes til en radioterminal må informasjon om Alias og ISSI på radioterminalen som personsøkeren skal knyttes til oppgis.
 • I tillegg må ISSI-nummer på selve personsøkeren oppgis. ISSI-nummer som benyttes til personsøkeren må være et unikt ISSI-nummer, og kan ikke være brukt før. ISSI som benyttes må også være innenfor intervallet av unike ISSI nummer som er tildelt brannvesenet for bruk. Det skal ikke benyttes ISSI nummer som tilhører andre brannvesen.
 • Ved spørsmål om hvilken ISSI-range som skal benyttes, ta kontakt med tilhørende 110-sentral.
 • For at BDO skal kunne kontakte brannvesenet ved spørsmål skal det også oppgis en kontaktperson med telefonnummer og E-post.
 • Merk at selve bestillingen skal gå via leverandør. Se tabell under for enkel utfylling av detaljene nødvendig for programmering av personsøker. Denne tabellen skal legges ved som informasjon til BDO ved bestilling av programmering. Leverandøren vil legge ved bestillingsdetaljene, herunder den utfylte tabellen, sammen med personsøkeren (e) som sendes til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon/BDO.

4. Funksjoner som bør ivaretas i drift med Nødnett

DSB anbefaler at noen oppgaver knyttet til Nødnett har en tydelig ansvarsplassering i 110-sentraler og brann- og redningsvesen. En og samme person kan ivareta flere roller:

Anbefalte roller i 110-sentraler:

 • Konfigurasjonsansvarlig
 • Nummerplan- og terminalansvarlig
 • Superbruker / opplæringsansvarlig
 • Superbruker for intern opplæring i Vision Boss
 • Teknisk ansvarlig

Konfigurasjonsansvarlig

 • Hovedansvaret for alt oppsett i Vision, Vision Boss, Vision DMC, Vision GZT manager
 • Operativ bakgrunn
 • Inngående kunnskap om driften og operative prosedyrer
 • PC kyndig og arbeider nøyaktig
 • Definert beslutningsmyndighet innenfor sitt fagfelt
 • Samarbeider tett med ledelse, operatører og andre i samme rolle

Nummerplan- og terminalansvarlig

 • Ansvar for at alle terminaler blir forsvarlig ivaretatt
 • Oversikt over brannvesen og roller i 110-distriktet
 • God forståelse for terminaler og samband
 • Bør komme fra 110-sentralen

Superbruker/ opplæringsansvarlig

 • Lokalt ansvarlig for utdanning og etterutdanning av alle operatører, vikarer og annet personell
 • Har erfaring fra opplæringsvirksomhet
 • Kan teknikken og prosedyrer svært godt

Superbruker for intern opplæring i Vision Boss

 • Ansvarlig for at operatørene har nødvendig kompetanse om Vision Boss til å kunne ivareta 110-sentralenes ansvar i forbindelse med utalarmering
 • Kjenner til hvordan operatørene kan opprette utalarmering for alle mannskaper i et brannvesen hvis tidsplan mangler
 • Skal kunne sjekke tidsplaner som er iverksatt av brannvesen
 • Skal sikre at minst en operatør på vakt, til enhver tid, har nødvendig minimumskompetanse om Vision Boss
 • Bør kunne gi grundigere veiledning/support til tilknyttede brannvesen i deres bruk av Vision Boss

Teknisk ansvarlig

 • Får opplæring og kunnskap om systemene til å kunne bistå BDO med enkelt vedlikehold, feilsøking og bytte av hardware
 • Bør være tekniker, IKT personell eller en operatør med god teknisk forståelse
 • Bør ha gjennomgått operatøropplæring på ICCS og Vision, eller på annen måte satt seg inn i hovedfunksjonene i dette
 • Er BDOs støtteressurs i forbindelse med blant annet oppgradering av radioterminaler

Anbefalte roller i brann- og redningsvesen:

 • Opplæringsansvarlig
 • Superbruker radioterminal
 • Superbruker Vision Boss
 • Vaktadministrasjonsansvarlig Vision Boss
 • Radioterminalansvarlig
 • Testansvarlig dekning
 • Bilansvarlig montasje radioterminaler i kjøretøy

Opplæringsansvarlig

 • Lokalt ansvarlig for utdanning av alle brannmannskaper, vikarer og annet personell.
 • Erfaring fra opplæringsvirksomhet
 • Må kunne teknikken og prosedyrer svært godt
 • Stor forståelse for samband og prosedyrer

Superbruker(e) Radioterminal

 • Sørger for at alle er opplært i terminaler
 • Kan bruke alle funksjonene/ sette opp en terminal (ikke kode)
 • Må ha stor forståelse for samband og prosedyrer
 • Bør ha interesse for teknikk og teknisk utstyr

Superbruker(e) Vision BOSS

 • Sørger for at det til enhver tid er riktige vaktplaner og tidsplaner i Vision Boss og skal vedlikeholde denne informasjonen.
 • Oversikt over alt mannskap og utstyr i brannvesenet
 • Full forståelse for vaktlagsoppsett og prosedyrer
 • PC kyndig og arbeide nøyaktig

Vaktadministrasjonsansvarlig

 • Sørger for at det til enhver tid er riktige vaktplaner og tidsplaner i Vision Boss for utalarmering i forhold til vaktlister m.m.
 • Oversikt over alt mannskap og utstyr i brannvesenet
 • PC kyndig og arbeide nøyaktig
 • Samarbeider tett internt og med 110-sentralen ved behov

Terminalansvarlig

 • Har ansvar for at alle terminaler blir ivaretatt i eget brannvesen
 • Oversikt over brannvesen og roller i eget distrikt
 • God forståelse for terminaler og samband

Testansvarlig dekning

 • Ansvar for at all testing av dekning blir ivaretatt i eget brannvesen
 • Koordinerer utalarmeringstester og lokale dekningstester
 • God forståelse for terminaler, samband og dekning i området

Bilansvarlig montasje i kjøretøy

 • Sikrer en trygg og forsvarlig oppfølging av montasje i alle kjøretøy tilhørende brannvesenet
 • Bør være den som er bilansvarlig
 • Forståelse for teknikk og montasje
 • Må kunne utføre nødvendige kontroll etter sjekklister

5. Skjema

Følgende meldes til DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon / Branns driftsorganisasjon via MinSide (lenken over) eller MinSide-appen.

 • feil på radioterminal
 • manglende Nødnettdekning
 • oppsigelse av abonnement
 • tap av radioterminal
 • Etterbestilling abonnement
 • Reprogrammering radioterminal
 • Tilgang Vision Boss
 • Feil Datamodem
 • Feil kontrollrom
 • Feil kontrollromstilknytting
 • Generell henvendelse

>> Skjemaene for disse innmeldingene finner du på MinSide

>> Her kan du bestille bestille Nødnett-abonnement

>> Fremgangsmåte og informasjon om forespørsler for utvidet innendørsdekning i Nødnett

6. Avtaler

7. Informasjonsmateriell

Lukk