Introduksjon til risiko- og sårbarhetsanalyse (digitalt)


Hvordan kan din virksomhet bruke risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som verktøy for å forebygge kriser og bli bedre beredt dersom uønskede hendelser skulle skje? Dette digitale kurset hjelper ansatte og ledere fra alle typer virksomheter av alle slags størrelser, i gang og/eller videre med ROS-analysen som bærebjelke for beredskap og trygghetsfremmende arbeid.

Kursnr.:
K2302
Arrangør:
DSB Kurssenteret
Dato:
-
Påmeldingsfrist:
Fag:
Kurs
Kurssted:
Digitalt
Adresse:
Digitalt
Meld deg på kurset

Hvorfor delta på dette kurset?
Hva kan utfordre oss og verdiene vi forvalter og skaper, nå og framover? I en virkelighet, tid og verden hvor utfordringsbildet raskt endres blir det stadig viktigere å ha risiko og sårbarhet i egen virksomhet på radaren. Risiko- og sårbarhetsmetodikk (ROS) er gull verdt for alle virksomheter som vil redusere risiko, sikre robuste tjenester og bygge beredskap for kriser. I tillegg kan gode ROS-prosesser bidra til å bygge en sunn og levende beredskapskultur hvor kolleger tenker, øver og virker godt sammen.

Dette kurset gir deg aktuell kompetanse til å styrke og videreutvikle virksomhetens risikoarbeid. I kurset lærer du om oppgaver, utfordringer og muligheter som følger med en ROS-analyse. Dette gjelder helt fra planlegging før gjennomføring og inn i oppfølgingsarbeidet. Sammen med andre fagfolk fra ulike virksomheter, nybegynnere så vel som erfarne, får du også trene på å bruke ROS-metodikk, for å belyse uønskede hendelser som kan utfordre virksomheten fremover.

Det faglige innholdet i kurset trekker blant annet på oppdaterte metodeguider som Norsk Standard 5814:2021 Krav til risikovurderinger og DSBs veileder i helhetlig ROS for kommunen.

Dette lærer du
Målet med kurset er at du skal kunne:

  • Forstå den avgjørende rollen en god ROS-prosess spiller som virkemiddel for systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid.
  • Kjenne til suksessfaktorer og ressurser som kan støtte ulike deler av ROS fra forarbeid via analyse til oppfølging.
  • Forstå sentrale ROS-begreper og utviklingen deres, som at sårbarhet og usikkerhet har fått økt relevans og hva dette kan bety i praksis.
  • Analysere utvalgte uønskede hendelser ved bruk av DSBs ROS-analyseskjema med utgangspunkt i forutgående kartlegging av virksomhetens utfordringsbilde.
  • Ta gode metodiske og organisatoriske grep for å møte utfordringer knyttet til fremstilling av risiko.
  • Forstå verdien av tverrfaglighet, systematikk og samvirke for å fremme trygge og robuste virksomheter og samfunn

Hvem kan delta?

Kurset er aktuelt for alle med interesse eller ansvar for trygge leveranser, beredskap eller sikkerhetsarbeid fra alle slags virksomheter i offentlig, privat eller frivillig sektor. Eksempler på områder personer som deltar på kursene våre jobber innenfor er helse, forvaltning, utdanning/forskning, kultur, idrett, samferdsel, industri, oppvekst, kommunikasjon, handel, sikkerhet osv. Du er like velkommen om du har ingen, lite eller mye erfaring med ROS. Hvis mulig anbefaler vi at flere personer tilknyttet samme virksomhet deltar.

Du logger deg på fra hvor du vil, men det er viktig at du har tid og mulighet til å delta aktivt med egen PC under hele kurset.

Slik jobber vi
Ved DSB Kurssenteret er vi opptatt av at kursdeltakere får anvendt teori som presenteres. Derfor kombinerer vi innledninger som gir oversikt over prosess, nye risikoutfordringer og sentrale begreper med praktisk analysetrening i grupper. Underveis vektlegger vi også erfaringsutveksling på tvers av virksomheter, fagfelt og ansvarsområder.

Praktisk informasjon

Kurset begynner kl. 09:00 første dag, og avsluttes kl. 14:00 begge dager.

Kursavgiften er på kr 3 690,- eks. mva, med forbehold om prisjustering.

Vi bruker en egnet webinarløsning til digitalt kursrom for forelesninger, diskusjoner og øvelse. En uke før kurset får du velkomsthilsen med mer informasjon om pålogging, testing og bruk.

Spørsmål rettes til DSB Kurssenteret på e-post til kurssenteret@dsb.no eller på telefon 33 41 25 00.

Velkommen til kurs!