Vedtak – samtykke til drift av nytt flytendegjøringsanlegg ved Biokraft AS' produksjonsanlegg for biogass i Levanger kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 06.09.2022 Biokraft AS samtykke til drift av nytt flytendegjøringsanlegg ved virksomhetens produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen i Levenger kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Biokraft AS.

DSB har tidligere gitt Biokraft AS samtykke til bygging av nye anleggsdeler, jf. vedtak av 10.07.2020.

Se også https://www.dsb.no/horinger-og-vedtak/vedtak--samtykke-til-bygging-av-nye-anleggsdeler-ved-biokraft-as-produksjonsanlegg-for-biogass-pa-fiborgtangen-i-levanger-kommune/