Vedtak – samtykke til bygging av nye anleggsdeler ved Biokraft AS' produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen i Levanger kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Biokraft AS datert 28.05.2020 om samtykke til bygging av nye anleggsdeler ved virksomhetens produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen, gnr./bnr. 34/255 i Levanger kommune, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Biokraft AS samtykke til den omsøkte utbyggingen.