Vedtak – nytt samtykke til Biokraft AS til håndtering av farlig stoff på Fiborgtangen i Skogn

DSB viser til søknad fra Biokraft AS datert 19.12.2017 om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens produksjonsanlegg for biogass på Fiborgtangen i Skogn, jf. forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

I medhold av ovennevnte bestemmelse, har DSB gitt Biokraft AS samtykke til håndtering av farlig stoff gjeldende for hele anlegget. Tidligere gitt samtykke av 26.06.18, begrenset til å gjelde deler av anlegget, bortfaller.

>> Høringsinnspill Norsk Skog Skogn AS

>> Høringsinnspill Kystverket

>> Samtykke til håndtering av farlig stoff for hele produksjonsanlegget for biogass