Vedtak - samtykke til drift av forbruksanlegg for LNG i Mo Industripark, Rana kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 03.06.2022 Celsa Armeringsstål AS samtykke til drift av forbruksanlegg for LNG i Mo Industripark i Rana kommune.

DSB har tidligere gitt Celsa Armeringsstål AS samtykke til bygging av anlegget, jf. vedtak av 07.07.2021.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Celsa Armeringsstål AS. 

Se også: 
https://www.dsb.no/horinger-og-vedtak/vedtak--samtykke-til-bygging-av-forbruksanlegg-for-lng-i-rana-kommune/