Vedtak – samtykke til bygging av forbruksanlegg for LNG i Rana kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 07.07.2021 Celsa Armeringsstål AS samtykke til bygging (håndtering av farlig stoff trinn I) av forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) i Mo Industripark, gnr./bnr. 20/35 i Rana kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Celsa Armeringsstål AS datert 01.06.2021.