Høring: forslag til reviderte retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff

Forslaget er basert på innspill og oppsummering etter et erfaringsmøte med brukermiljøene i november 2019.

Innledningsvis i rapporten er det gitt en oversikt over endringene fra forrige versjon av retningslinjene (2017).

Vi gjør særskilt oppmerksom på at det er gjort endringer i anbefalinger om probitfunksjoner for giftige gasser (kap. 4.2.2), da dette ikke framgår eksplisitt av nevnte oversikt over endringer. I den forbindelse viser vi også til vedlagte rapport fra FFI.

Vi ber om at kommentarer til forslaget merkes med 20/9289 og sendes til postmottak@dsb.no innen 1. februar 2021.