Høring – søknad om samtykke til utvidelse av lagerkapasitet på Grorud terminal i Oslo kommune

Nippon Gases Norge AS har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til utvidelse av lagerkapasitet for gassflasker og småtanker med brannfarlig gass i Ringnesveien 50, gnr./bnr. 104/61 i Oslo kommune.

Grorud terminal befinner seg vest i industriområdet omkring Haavard Martinsens vei i bydel Stovner i Oslo kommune. Anlegget består av stasjonære tanker med blant annet oksiderende gass oppbevart nedkjølt og i flytende form, fylleanlegg for gassflasker/småtanker og lager av gassflasker/småtanker med blant annet brannfarlig, giftig og oksiderende gass.

Terminalen benyttes hovedsakelig til distribusjon av komprimerte og kondenserte gasser i gassflasker og mindre transporttanker. Med kondenserte gasser menes her stoffer som er i gassfase ved standard trykk og temperatur, og som er gjort flytende ved trykksetting. Omtapping av enkelte produkter fra tank til gassflasker/småtanker inngår som en del av distribusjonsvirksomheten.

Den omsøkte endringen medfører ingen ny type aktivitet på terminalen. Det skal ikke gjøres endringer i faste installasjoner på anlegget.

Som følge av mengden farlig stoff som oppbevares på terminalen, er Nippon Gases Norge AS omfattet av storulykkeforskriften som meldepliktig (§ 6). Et eventuelt samtykke til den omsøkte utvidelsen av lagerkapasiteten på terminalen vil medføre at virksomheten blir sikkerhetsrapportpliktig (§ 9).

Les høringsnotatet her

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes per e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 18.06.24. Innspill bes merket med saksnr. 2020/7508.

Informasjon om et eventuelt vedtak om samtykke gjøres kjent på www.dsb.no/horinger-og-vedtak.