Avsluttet: Høring - søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff

Mongstad eiendomsselskap AS planlegger å utvide eksisterende tankanlegg på Mongstadbase, gnr/bnr 127/59 og 127/91 i Lindås kommune.

 

Denne høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no.