Avsluttet: Høring - søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff

Mongstad eiendomsselskap AS planlegger å utvide eksisterende tankanlegg på Mongstadbase, gnr/bnr 127/59 og 127/91 i Lindås kommune.

Eksisterende anlegg har lagertanker med metanol (2500 m3), marine gassolje/MGO (9050 m3) og smøreolje (50 m3). På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Utvidelsen av anlegget omfatter lagertanker med tilhørende utstyr for følgende kjemikalier: 9000 m3 MGO, 170 m3 smøreolje, 2500 m3 monoetylenglykol (MEG), 500 m3 trietylenglykol (TEG), 40 m3 korrosjonsinhibitor, 500 m3 kalsiumnitrat, 40 m3 natriumlut, 170 m3 RS-10394 (H2S-fjerner), 60 m3 HR- 2737 (H2S-fjerner), 1500 m3 vannbasert borevæske, 5000 m3 oljebasert borevæske, 1500 m3 saltlake og 4000 m3 tørrbulk.

Som storulykkevirksomhet, er Mongstad eiendomsselskap pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) § 17 før farlig stoff tas inn på den nye delen av anlegget. For den eksisterende delen av anlegget, har Mongstad eiendomsselskap et midlertidig samtykke basert på tillatelse gitt etter gammelt regelverk til tidligere eier av anlegget. På bakgrunn av at anlegget har skiftet eier etter at nevnte tillatelse ble gitt, har DSB bestemt at Mongstad eiendomsselskap må søke om samtykke både for eksisterende anlegg og for utvidelsen av anlegget. Samtykkesøknaden omfatter således hele tankanlegget.

Utvidelsen av anlegget har i tillegg plikter etter forskrift 19. desember 2014 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover (SKU), med DSB som ansvarlig myndighet. Ansvarlig myndighet skal, i forbindelse med behandling av søknaden, ta stilling til om tiltaket kan få vesentlige virkninger, jf. SKU vedlegg III. Tiltakshavers vurdering av hvorvidt tiltaket kan få vesentlige virkninger er vedlagt søknaden.

Søknad om samtykke sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn.

DSB ber om at eventuelle merknader til samtykkesøknaden eller virksomhetens vurdering opp mot SKU vedlegg III sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 17.02.17. Innspill bes merket med saksnummer 16/4562.

Denne høringen skjer på vegne av virksomheten, og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.

Underretting av vedtak blir ikke kunngjort, men gjøres kjent på www.dsb.no.

Høringsdokumenter


Signert samtykkesøknad
Sikkerhetsrapport
Risikovurdering
Forklaring til risikovurdering
KU-vurdering