Vedtak - samtykke til Mongstad eiendomsselskap AS til håndtering av farlig stoff på Mongstadbase

DSB viser til søknad om samtykke fra Mongstad eiendomsselskap AS etter forskrift om håndtering av farlig stoff datert 12.01.2017.

I medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, har DSB gitt Mongstad eiendomsselskap AS samtykke til den omsøkte håndteringen av farlig stoff.

Vedtaksbrev


Samtykke til håndtering av farlig stoff - Mongstadbase
Uttale til varsel om utviding av tankanlegg på Mongstadbase - Statens vegvesen region vest
Svar på høringsuttalelse fra Statens vegvesen
Svar på høringsuttalelse fra Statens vegvesen - vedlegg
Søknad om samtykke for Mongstadbase - Miljødirektoratets kommentarer
Innspel - Fylkesmannen i Hordaland