Høring - søknad om samtykke til endring av innhold på tank 3 og tank 8 på Lillesund terminal i Karmøy kommune

St1 Norge AS planlegger å endre eksisterende tankanlegg ved å skifte ut innholdet på to av tankene på Lillesund terminal, gnr./bnr. 141/100, i Karmøy kommune. St1 Norge AS har søkt DSB om samtykke til å gjennomføre den planlagte endringen på anlegget.

St1 Norge AS importerer, lagrer og distribuerer petroleumsprodukter på sin terminal. Terminalen har ingen prosessrelatert virksomhet eller produksjon. Produktene pumpes fra båt til tank og fra tank til båt og bil. Alle produkter er væsker som lagres på ståltanker ved omgivelsestemperatur.

St1 Norge AS har søkt DSB om samtykke til å gjennomføre den planlagte endringen på anlegget. Endringen består i å endre innholdet på tank 3 (7300 m3) og tank 8 (1600 m3). På eksisterende terminal oppbevares det i dag petroleumsprodukt med lavt flammepunkt på tank 8 (brannfarlig væske kategori 1 og 2) og produkt med høyt flammepunkt på tank 3 (i kategorien diesel og fyringsolje).

St1 Norge AS har allerede et eksisterende tankanlegg på Lillesund terminal som omfattes av storulykkeforskriften § 6. Som storulykkevirksomhet er St1 Norge AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 tredje ledd før det gjøres vesentlig endring i mengde farlig stoff som oppbevares på anlegget.

DSB mottok søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff 31.05.2021. Samtykkesøknaden består av risikovurderinger, beskrivelser av tiltak for å forebygge ulykkeshendelser på anlegget samt opplysninger om drift, vedlikehold og beredskap.

>> Les hele høringsnotatet (pdf)

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 12.12.2021. Innspill bes merket med saksnr. 2021/1234.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter brann- og eksplosjonsvernloven § 24.