Nyhetsbrev uke 8:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 8 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kompetansepakke Migrasjonshelse er tilgjengelig

IMDi har lansert den digitale kompetansepakken Migrasjonshelse. Det er den tredje kompetansepakken for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene er digitale og ligger lett tilgjengelig.
Kompetansepakken finner du her

Kompetansehevende samlinger: Samarbeid om Introduksjonsprogram

IMDi inviterer deg som er programrådgiver eller leder i kommunene i Rogaland til en kompetansehevende samling 15.-16. mars om introduksjonsprogrammet. Her vil du få en innføring i integreringsloven og samarbeid med sentrale aktører som NAV og fylkeskommunen. Påmeldingsfristen er 10. mars.
Mer informasjon og påmelding

Fagkonferansen om bosetting av flyktninger

IMDi inviterer alle landets kommuner til fagkonferanse 20.-21. mars om bosetting av flyktninger. Her vil du få faglig påfyll og rom for erfaringsutveksling om sentrale temaer. Påmeldingsfristen er 1. mars.
Mer informasjon og påmelding

Veileder for offentlig informasjon til personer med innvandrerbakgrunn

Kjenn de du snakker til og involver målgruppen, er noen av rådene i en nylig utgitt veileder fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Veilederen er digital og tilgjengelig på IMDis nettsider sammen med en plakat og skal bidra til å styrke det offentliges kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn, noe pandemien og flyktningkrisen har vist oss viktigheten av.
Veilederen finner du her

Kommunene bes sjekke status over bosatte i 2022

IMDi opplever at det kan oppstå avvik mellom kommunenes bosettingstall og det som er registrert i IMDinett. For å sikre at alle som ble bosatt i 2022 også er riktig registrert, ber vi kommunene sjekke antall bosatte i IMDinett.
Mer informasjon

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger

Daglig kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2023

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Informasjon om registreringssteder for asylsøkere fra Ukraina

De fleste som søker om beskyttelse i Norge gjør det på Nasjonalt Ankomstsenter. Ukrainere kan også velge å registrere søknaden sin hos politiet i noen få politidistrikt i tillegg (Kirkenes, Trondheim, Bergen, Jæren, Torp). Fordi det er begrenset kapasitet på registrering og innkvartering i distriktene, vil søkere transporteres fra distriktene til Nasjonalt ankomstsenter for registrering når kapasiteten i distriktene overstiges.  (ingen lenke)

HELSEDIREKTORATET

Økning av gonorésmitte blant unge

Folkehelseinstituttet har siden høsten 2022 registrert en betydelig økning i antall meldte gonorétilfeller til meldesystemet MSIS. Fra å være en infeksjon som i stor grad har smittet i homoseksuelle miljøer i inn- og utland, ser vi nå en dreining mot mer heteroseksuell smitte særlig blant ungdom og unge voksne. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sendte brev til kommunene 21. februar med råd om testing, smittesporing, behandling og forebygging. (ingen lenke)

Ny anbefaling om lagerbeholdning av selvtester

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene har beredskapslager av selvtester for å påvise covid-19 tilsvarende 0,5 tester per innbygger. Anbefalingen gjelder ut 2023. Hvis kommunen har behov for etterforsyning av tester, ber Helsedirektoratet om at kommunen først kontakter nabokommuner som kan ha overskudd av tester. Om nødvendig kan kommunen bestille flere tester fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet sendte brev til kommunene med bestillingsinformasjon 20. februar. (ingen lenke)

POLITIDIREKTORATET

Våpenamnesti

Frem til 1. juni 2023 er det våpenamnesti i Norge. Det betyr at ulovlige uregistrerte våpen kan leveres til politiet uten at du straffes. Politiet oppfordrer folk til å fortsette å levere inn våpen, og ikke vente til i siste liten.
Les mer om hvordan du kan levere inn våpen til politiet

UTDANNINGSDIREKTORATET

Barnehageplass for nyankomne minoritetsspråklige

Mange kommuner har søknadsfrist om barnehageplass 1. mars. Nyankomne familier kan ha ekstra behov for informasjon og veiledning til å søke om barnehageplass. Det er viktig at tjenestene som er i kontakt med familiene hjelper til med å formidle informasjon. Barn som har vedtak om oppholdstillatelse og som er varig bosatt i en kommune, har rett på plass i barnehage hvis barnet oppfyller vilkårene i barnehageloven § 16.
Råd til kommunenes rekrutteringsarbeid

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Informasjonspakke om Nødvarsel

DSB sender ut en informasjonspakke om Nødvarsel til statsforvalterne til uken. Denne kan deles med kommunene. Befolkningskampanjen fortsetter ut februar, og vi går nå gjennom innspillene vi har fått i høringsrunden om behovet for spesielt tilrettelagt materiell (for grupper som barn og unge, eldre, psykisk syke, hørselshemmede/døve, svaksynte/blinde, flyktninger osv.) (ingen lenke)