Nyhetsbrev uke 44: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 44 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Rapport om ukrainske flyktningers møte med Norge
IMDi og UDI lanserte rapport om ukrainske flyktningers egne erfaringer, utarbeidet av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) og OsloMet. Rapporten baseres på intervjuer frem til juli i år og gir oss viktig kunnskap i arbeidet med å ta imot og integrere flyktninger.
Her er rapporten og oppsummeringen av funnene

Maler for vedtak etter integreringsloven 
IMDi har publisert nye maler for vedtak etter integreringsloven. Kommunen kan velge å bruke malene til å fatte vedtak om opplæring, fritak, permisjon med mer. Malene vil bli publisert i NIR i løpet av kort tid. Alle malene er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.
Maler for vedtak

Tolkers kapasitet og tilgjengelighet i en tid med ekstraordinære behov
IMDi har gjennomført en kartlegging av kapasiteten og tilgjengeligheten blant tolkene i Nasjonalt tolkeregister i forbindelse med flyktningankomstene fra Ukraina våren 2022.
Les mer her

IMDis årskonferanse 2022 - Sammen om integrering
På IMDis årskonferanse 17. november skal vi løfte blikket, få faglig påfyll, og sammen se på hvordan se på hvordan vi kan få til god integrering og inkludering i arbeidslivet. Vi spør særskilt; hvordan kan vi få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i jobb? Målgruppen for årskonferansen er ledere og beslutningstakere i stat, kommune, fylkeskommune og nærings- og organisasjonsliv og andre interesserte. Bosettings- og integreringsprisen vil også bli delt ut.
Program og påmelding

Kurs og arrangementer 
IMDi arrangerer flere kurs og konferanser.
Oversikt over disse finner du her

Bosettingstall 2022
På IMDis nettsider finner du en samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt nivå, fylkesnivå og kommune.
Bosettingtall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På IMDis nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Mottak og vertskommunestilskudd
UDI har sendt informasjon til alle vertskommuner om at vertskommunetilskuddet har vært forsinket på grunn av høye ankomster, samt at vi har hatt tekniske utfordringer i utbetalingsløsningen. Det jobbes med dette fra UDIs side, og kommunene behøver ikke å foreta seg noe for å få utbetalt tilskudd. De som ikke har fått utbetalt noe vertskommunetilskudd for i år vil få første utbetaling snarlig.
Kommunen og mottaket

Rapport om mottak
En ny undersøkelse, gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR 0g OsloMet, viser at ukrainske flyktninger i Norge generelt er fornøyde og takknemlige for hvordan de har blitt tatt imot. Flere ønsker også å bli i Norge. Du kan lese mer om undersøkelsen her:
Ny rapport viser at ukrainske flyktninger føler seg godt tatt imot

Statistikk og analyse
Du kan følge med på oppdatert statistikk på UDIs hjemmeside. Der finnes blant annet en oversikt over registrerte søknader om beskyttelse fra ukrainske borgere i 2022 og hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2022.
Statistikk og analyse