Nyhetsbrev uke 38: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 38 (PDF)

DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET (DSA)

Viktig informasjon om kraftverk og eventuelle utslipp
Nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har informasjon om situasjonen ved kjernekraftverkene i Ukraina. Her finnes også informasjon om hvilke konsekvenser et eventuelt utslipp av radioaktivitet i Ukraina kan få for Norge, og spørsmål og svar om situasjonen og generelle råd til befolkningen. I tillegg finnes der generell informasjon om norsk atomberedskap. Du finner informasjonen her

MATTILSYNET

Viktig informasjon om aktuelle tiltak ved radioaktivt nedfall
Nettsidene til Mattilsynet har informasjon om radioaktivitet og atomberedskap med oversikt over aktuelle tiltak for næringer og privatpersoner ved radioaktivt nedfall.
Les mer om tiltakene her

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Fagressurs for introduksjonsprogrammet
Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger til kommunene og samarbeidspartnere om planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Fagressursen operasjonaliserer krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap. 
Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett
Har dere flyktninger som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI, og det nå er gjort avtale mellom IMDI og kommunen om å bli bosatt? Husk at det er kommunene som må registrere disse som bosatt i IMDinett.
Her kan du lese mer om det

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?Vi minner om at du daglig kan følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

HELSEDIREKTORATET

Frist på 14 dagar for tuberkulosekontroll frå 1. oktober
Frå 1. oktober vil kommunehelsetenesta gå attende til at tuberkulosekontroll av flyktningar og asylsøkarar som kjem til Noreg skal skje snarast mogleg og seinast innan 14 dagar.  Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at den mellombelse ordninga med frist på 4 veker for å gjennomføre denne tuberkulosekontrollen ikkje vert vidareført. (Ingen lenke)