Nyhetsbrev uke 22: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 22 (PDF)

UTLEDNINGSDIREKTORATET (UDI)

Oppdaterte scenarioer
UDI har oppdatert scenarioene for antall flyktninger fra Ukraina denne uken og anbefaler å bruke 35 000 som et planleggingsscenario. Rapporten kan leses her.

Mottak
Liste over inngåtte avtaler for akuttinnkvarteringer er oppdatert på udi.no den 1. juni 2022, se Avtaler om akuttinnkvartering - UDI

HELSEDIREKTORATET

Vekerapportering frå kommunane
Kommunane rapporterer no til Helsedirektoratet kvar fjortande dag, blant anna om kapasiteten til å handsame flyktningane i helsetenesta. Alle rapportane, med den siste rapporten frå veke 21, finn du her: Ukesrapporter fra Helsedirektoratet - Helsedirektoratet

Minner om rettleiar for kommunane
Vi nytter høvet til å minne om vår rettleiar for helsetenester til asylsøkarar, flyktningar og familiegjenforeina, der de òg finn eit tilleggskapittel om særskilde tilhøve for ukrainske flyktningar. Siste oppdatering i rettleiaren er i underkapittelet om nyfødtscreening.
Sjå: Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - Helsedirektoratet

MATTILSYNET

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk: Kjæledyr fra Ukraina

Mange flyktninger har spørsmål om egne kjæledyr som står i karantene. Disse kan sendes til postmottak@mattilsynet.no.

På mattilsynet.no finner du også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap: Konsekvenser av krigen i Ukraina

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kommunene kan nå legge inn forespørsel om bosetting av konkrete personer som ennå ikke har fått innvilget oppholdstillatelse

Kommunene kan sende inn en supportsak eller bruke funksjonen «Innmeldinger» i IMDinett for å melde inn konkrete personer som befinner seg privat i kommunen, eller personer som har funnet bolig selv og som kommunen ønsker å godkjenne for avtalt selvbosetting. Tidligere har det kun vært mulig å melde inn personer som har fått innvilget oppholdstillatelse. Kommunene kan nå også melde inn personer gjennom «Innmeldinger» som ennå ikke har fått innvilget oppholdstillatelse.

Det er fortsatt en forutsetning for å kunne bosettes med offentlig hjelp at personen har fått innvilget en oppholdstillatelse, og IMDi vil derfor ikke kunne fordele flyktningen til kommunen før dette er på plass. Veiledning for hvordan kommunene kan melde inn konkrete personer (se side 64).

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
Nå kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger, hvor mange som er bosatt og hvor mange kommunen har avtalt å bosette, der bosettingen vil finne sted i nær framtid. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge - nå også på kommunenivå.

Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett
IMDi minner om at kommunen selv må registrere bosetting og bosettingsdato for personer som ikke bor i mottak, men som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting.

Webinar: Hva betyr de midlertidige endringene i integreringsloven for kommunens arbeid med fordrevne fra Ukraina?
IMDi inviterer til webinar den 14. juni for ansatte i kommuner, NAV, arbeidsgivere og andre som er involvert i arbeidet med kvalifisering av fordrevne fra Ukraina.

Se opptak: Flyktninger fra Ukraina - hva trenger de fra kommuner og frivillighet når de kommer?
18. mai inviterte IMDi til webinar for ansatte i kommuner, NAV, frivilligheten og alle andre som er involvert i arbeidet med flyktninger fra Ukraina. Nå kan du se webinaret i opptak.

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.