Nyhetsbrev uke 21: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 21 (PDF)

UTLEDNINGSDIREKTORATET (UDI)

Assistert overføring fra Moldova
Norge deltar i Europakommisjonens ordning om assistert overføring fra Moldova til andre Schengen og EU-land. Tiltaket går ut på å tilby overføring fra Moldova til land som har stilt plasser tilgjengelig, på en rask og trygg måte. Tilbudet gjelder personer som er omfattet av midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge (og Temporary Protection i EU).

Utlendingsforvaltningen henter nå aktuelle personer fra Moldova og de første har allerede kommet til Norge. Det er UNHCR som utarbeider og distribuerer kandidatlister. Du kan lese mer om hvordan UDI jobber med assistert overføringer her.

Informasjon fra UNHCR i Moldova hvordan man kan melde seg finnes her.

Mottak
Det blir tilført midler til akuttinnkvarteringene til å gjennomføre aktiviteter for barn og voksne i akuttinnkvarteringene. Aktivitetene skal bidra til å normalisere og gi mer meningsfulle hverdager på akuttinnkvarteringen: Midler til aktiviteter for barn og voksne i akuttinnkvarteringer - UDI

BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET (Bufdir)

Nye brosjyrer om familievernet på ukrainsk
Familievernet er et offentlig tilbud til familier som strever. Nå er informasjonsbrosjyrer om familievernet tilgjengelige på ukrainsk. Brosjyrene kan bestilles gratis av andre tjenester hos Bufdir: https://bestill.bufdir.no/pub/familielivet-ukrainsk 

MATTILSYNET

Påminnelse: kjæledyr fra Ukraina
Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk: Kjæledyr fra Ukraina

På mattilsynet.no finner du også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap: Konsekvenser av krigen i Ukraina

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kommunene nå kan nå legge inn forespørsel om bosetting av konkrete personer som ennå ikke har fått innvilget oppholdstillatelse
Kommunene kan sende inn en supportsak eller bruke funksjonen «Innmeldinger» i IMDinett for å melde inn konkrete personer som befinner seg privat i kommunen, eller personer som har funnet bolig selv og som kommunen ønsker å godkjenne for avtalt selvbosetting. Tidligere har det kun vært mulig å melde inn personer som har fått innvilget oppholdstillatelse. Kommunene kan nå også melde inn personer gjennom «Innmeldinger» som ennå ikke har fått innvilget oppholdstillatelse. Det er fortsatt en forutsetning for å kunne bosettes med offentlig hjelp at personen har fått innvilget en oppholdstillatelse, og IMDi vil derfor ikke kunne fordele flyktningen til kommunen før dette er på plass.
Veiledning for hvordan kommunene kan melde inn konkrete personer (se side 64)

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
Nå kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger, hvor mange som er bosatt og hvor mange kommunen har avtalt å bosette, der bosettingen vil finne sted i nær framtid. IMDi oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge - nå også på kommunenivå.

Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett
IMDi minner om at kommunen selv må registrere bosetting og bosettingsdato for personer som ikke bor i mottak, men som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting.

Webinar: Hva betyr de midlertidige endringene i integreringsloven for kommunens arbeid med fordrevne fra Ukraina?
IMDi inviterer til webinar den 14. juni for ansatte i kommuner, NAV, arbeidsgivere og andre som er involvert i arbeidet med kvalifisering av fordrevne fra Ukraina.

Se opptak: Flyktninger fra Ukraina - hva trenger de fra kommuner og frivillighet når de kommer?
18. mai inviterte IMDi til webinar for ansatte i kommuner, NAV, frivilligheten og alle andre som er involvert i arbeidet med flyktninger fra Ukraina. Nå kan du se webinaret i opptak.

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.