Nyhetsbrev uke 20: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 20 (PDF)

UTLEDNINGSDIREKTORATET (UDI)

Beskyttelse
Her finner du informasjon om å søke beskyttelse (asyl) og dine rettigheter som enslig mindreårig asylsøker fra Ukraina. Informasjonen er tilgjengelig både på russisk og ukrainsk.
Enslige mindreårige asylsøkere fra Ukraina

Facebook-side
UDI har opprettet en Facebook side med offisiell og oppdatert informasjon som er nyttig for flyktninger fra Ukraina. Informasjonen er på ukrainsk, russisk og norsk. På grunn av personvern vil det ikke være mulig å stille spørsmål på denne siden.
Informasjon til flyktninger fra Ukraina

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Husk å registrere bosatte flyktninger i IMDinett
Kommunen selv må registrere bosetting og bosettingsdato for personer som ikke bor i mottak, men som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting. Det er kun personer som er registrert som bosatt i IMDinett som vil utløse tilskudd til kommunen. Veiledning i hvordan dette gjøres finnes  i lenken

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune? Nå kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger, hvor mange som er bosatt og hvor mange kommunen har avtalt å bosette, der bosettingen vil finne sted i nær framtid. IMDi oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge - nå også på kommunenivå.
Se bosettingstallene her

Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina
Det er bevilget 50 millioner kroner til norskopplæringsordningen, for å gi tilbud om tidlig opplæring i norsk for flyktninger fra Ukraina.
Her finner du utlysningen

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På IMDis nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Oppdatering/innmelding av tidsplan for bosetting av flyktninger
Kommunen bes om å holde registreringer av ledig kapasitet ved like, slik at de til enhver tid gjenspeiler kommunens kapasitet. IMDi vil bruke innmeldingene i bosettingsarbeidet.
Les mer om tidsplanen her

Kommunenes vedtak om bosetting av flyktninger i 2022
På denne siden finner du nøkkeltall og en oppdatert oversikt over kommuners vedtak om bosetting per 16. mai 2022.
Nøkkeltall og oversikt

HELSEDIREKTORATET

Psykososial støtte og oppfølging
Vi minner om vebbinaret 24. mai kl. 15 til 16. Vebbinaret tar for seg korleis kommunar, gjennom barnehagar, skular, helse- og støttetenester, kan bidra til å trygge kvardagen for barn, unge, foreldra deira eller følge-personar. Vebbinaret går inn på korleis vi kan avdekke behov og kva ressursar som er tilgjengeleg.
Psykososial støtte og oppfølging til barn, unge og familier som har flyktet fra Ukraina

POLITIDIREKTORATET

Informasjonsmateriell til ukrainske flyktningerPolitiet skal ta vare på tryggheten til alle innbyggerne i Norge. Det gjelder også deg som har flyktet fra krigen i Ukraina. Det er laget både video og plakater til fri bruk. Finnes på flere språk.
Informasjonsmateriell til ukrainske flyktninger

MATTILSYNET

Kjæledyr fra Ukraina
Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk:
Kjæledyr fra Ukraina

Annen relevant informasjon fra Mattilsynet
På mattilsynet.no finner du også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap:
Konsekvenser av krigen i Ukraina