Nyhetsbrev uke 18: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 18 (PDF)

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Beskyttelse
Den 29. april ble gruppen som er omfattet av midlertidig kollektiv beskyttelse utvidet. Mange av de som allerede hadde lovlig opphold i Norge før 24. februar 2022 vil nå kunne få kollektiv beskyttelse:
Skal søke beskyttelse
Vanlige spørsmål og svar om Ukraina og beskyttelse

Scenarioer
Oppdaterte scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina finner du her: Scenarioer om antall flyktninger

Mottak
Her finner ukrainere informasjon om å søke beskyttelse (asyl) eller opphold i Norge på ukrainsk og russisk: Informasjon om krisen i Ukraina

Her finnes det også svar på vanlige spørsmål knyttet til kollektiv beskyttelse for ukrainske statsborgere, også i oversatt versjon: Spørsmål og svar om beskyttelse (asyl) og asylmottak i Norge

UDIs veiledningstjeneste
Telefonlinjen for henvendelser om situasjonen i Ukraina har utvidet åpningstidene. Åpningstiden er fra 09.00 til 15.00 (14.30 fra 15. mai) alle hverdager. Telefonnummeret er +47 21 49 32 84 (noen spørsmål må besvares av UDIs regionkontor).
Mer om hvor du kan henvende deg for ulike spørsmål

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

45 millioner i ekstraordinære midler til integrering av flyktninger fra Ukraina
Frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina, kan nå søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) tilskuddsordning om midler. Søknadsfrist er 20. mai.
Her finner du informasjon om midlene

Slik går det med bosettingen av flyktninger
IMDi har bedt kommunene gjøre seg klare til å bosette 35 000 flyktninger i 2022. Nå kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt. Tallene viser også hvor mange som er tildelt kommunene, men ikke bosatt ennå.
Tallene ligger her (oppdatert 4. mai)

Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende
Privatboende er betegnelsen på tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak. Et stort antall ukrainere bor privat i mottaksfasen, og IMDi har derfor utviklet et digitalt skjema for privatboende slik at de kan søke om å bli bosatt med offentlig hjelp.
Skjemaet finnes på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Innføring i praktisk bosettingsarbeid
7. april inviterte IMDi til webinar for kommuner som ikke har bosatt flyktninger de siste årene. Målgruppa er ansatte i disse kommunene som jobber med praktisk bosettingsarbeid.
Her kan du se opptak av webinaret

Kommunenes vedtak om bosetting av flyktninger i 2022
På denne siden finner du nøkkeltall og en oppdatert oversikt over kommuners vedtak om bosetting per 29. april 2022: Les mer her

HELSEDIREKTORATET

Vebbinar for kommunane
Det vert arrangert to vebbinar i mai og det er høve til å sende inn spørsmål før og under desse vebbinara.  Dei vert arrangert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir),  Utlendingsdirektoratet (UDI) Politidirektoratet (POD),  Utdanningsdirektoratet (UDIR) og Helsedirektoratet.

  1. Risiko for utnytting og menneskehandel: 12. mai 15.00- 16.15
    Krigen i Ukraina har skapt ein raskt vaksande humanitær krise der mange menneske, særleg kvinner og barn, har flykta. Mange er i ein sårbar situasjon som kan verta utnytta.
  2. Psykososial støtte og oppfølging av flyktninger fra Ukraina: 24. mai 15- 16.00
    Vebbinaret handlar om korleis kommunar kan bidra til å trygge kvardagen til born, unge, forelder eller følge-personar, korleis vi kan avdekke behov og kva ressursar som er tilgjengelege.

Helserettar for dei som ventar på registrering
Rettleiaren til Helsedirektoratet om helsetenester til flyktningar asylsøkarar og familieforeina er oppdatert i kapittel 10 med ei vurdering av helserettar for asylsøkarar som har meldt seg til politiet for registering, men ventar på å høve til å registrere seg.
Tilleggsinformasjon: Særlige forhold som gjelder personer som er fordrevne fra Ukraina

Vekerapport om flyktningar frå Ukraina
Vi minner om at vekerapportering frå kommunane om flyktningar frå Ukraina.
Les dei her

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Endring i Tuberkuloseforskriften
Det er vedtatt en midlertidig endring i Tuberkuloseforskriften, slik at frist for gjennomføring av tuberkuloseundersøkelse av asylsøkere og flyktninger nå er satt til så snart som mulig, og senest innen 4 uker, etter innreise (mot tidligere 14 dager). FHI sine nettsider og veiledere er oppdatert i henhold til dette, inkludert artikkelen om Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere. Endringen gjelder foreløpig frem til 1. oktober. Les mer om tuberkulosescreening her

MATTILSYNET

Kjæledyr fra Ukraina
Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk:
Kjæledyr fra Ukraina

Annen relevant informasjon fra Mattilsynet
På mattilsynet.no finner du også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap:
Konsekvenser av krigen i Ukraina