Nyhetsbrev uke 17: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 17 (pdf)

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Udi.no
På udi.no er nå informasjon både til ukrainere og russere tilgjengelig på eget språk. Scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina ble oppdatert den 26. april 2022. Det er ingen store endringer i dette bildet, men det nedre scenario er satt opp fra 22 000–25 000 til 25 000–35 000. Informasjonen finnes her: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina per 26. april 2022 (udi.no)

Mottak
UDI oppretter akuttinnkvartering og ordinære plasser fortløpende. Per 26. april er det inngått avtale om mer enn 19 000 plasser i akuttinnkvartering. I tillegg er det også inngått avtale om 7 midlertidige mottak for enslige mindreårige, og det er lyst ut konkurranse om ordinære mottak i alle regioner. Du finner en oversikt over akuttinnkvarteringer på udi.no:
Nye avtaler om akuttinnkvartering - UDI

UDI vil utbetale et tilskudd til vertskommuner som yter helsetjenester til uregistrerte ukrainske flyktninger. Målgruppen er kommuner med statlige innkvarteringsløsninger for ukrainere som venter på registrering. Tilskuddet beregnes etter innkvarteringens kapasitet, og utbetales i henhold til en fast sats på kr 6 000 per måned, per plass. Beløpet vil bli utbetalt etterskuddsvis. Kommunene trenger ikke å søke om tilskuddet.

UDI har oppdatert rutinene for vår kommunikasjon med, og varsling av, kommunene og andre berørte aktører ved endring av kapasitet i mottaksapparatet: UDI 2010-038 (udiregelverk.no)

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den nye retningslinjen for alternativ mottaksplass. De kan søke om alternativ mottaksplass etter den ordinære ordningen: Alternativ mottaksplass - UDI

HELSEDIREKTORATET

Helsedirektoratet si temaside om Ukraina-krisa
På temasida finn du mellom anna:

  • Rettleiaren om helsetenester til asylsøkjarar, flyktningar og familiegjenforeina.
  • Opptak av ulike webinar for personell som arbeidar med flyktningar.
  • Informasjonsmateriell på ukrainsk.

Temasida finn du her

Flyktningar frå Ukraina i 212 kommunar
Helsedirektoratets vekerapport viser at stadig fleire kommunar no registrerer flyktningar frå Ukraina. Vekerapporten finn du her

Webinar om vald, menneskehandel og utnytting 12. mai
Torsdag 12. mai klokken 15.00 - 16.15 arrangerer Barne- ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir), Utlendingsdirektoratet (UDI) Politidirektoratet (POD), Utdanningsdirektoratet (UDIR) og Helsedirektoratet webinar om vald, menneskehandel og utnytting knytt til flyktningsituasjonen.

Meir informasjon om webinaret kjem i nyhendbrevet neste veke.

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Fhi.no
FHI har publisert følgende tekster om vaksiner på ukrainsk:

FHI har også oversatt og publisert Egenerklæringsskjema koronavaksine

MATTILSYNET

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk: Kjæledyr fra Ukraina

På mattilsynet.no finner du også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap: Konsekvenser av krigen i Ukraina