Nyhetsbrev uke 16: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 16 (pdf)

Distribuert per epost den 21. april 2022:

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Beskyttelse
Det overføres jevnlig pasienter gjennom Medevac-initiativet, og UDI har et tett samarbeid med Nasjonal koordineringsstab (NKS) plassert ved Oslo universitetssykehus. Det har så langt kommet totalt 33 pasienter og pårørende. De plasseres i utgangspunktet ved de store byene, men vil etter hvert kunne bli plassert over hele landet. UDI venter på liste med aktuelle kandidater for assistert overføring fra Moldova. UDI har skrevet om prosessen med midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge, og samlet annen relevant informasjon fra ulike etater, til et informasjonsskriv som gis til fordrevne fra Ukraina i Moldova.

Vi har utfordringer knyttet til at det ikke er registrert riktig adresser til alle søkerne fra Ukraina, spesielt for privatboende. Det er viktig at alle privatboende som har søkt om beskyttelse sørger for at UDI og politiet kjenner til deres adresse, og at de melder fra om flytting. Hvis du ikke bor på asylmottak eller på akutt innkvartering, må du gi adressen din til politiet der du bor. Kontaktinformasjonen til politiet finner du her

Det er utarbeidet scenarioer knyttet til antall flyktninger som kan komme fra Ukraina i 2022. Disse oppdateres på tirsdager og ligger her: Tre ulike scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina

Mottak og AMOT
UDI avholdt webinar om utvidet ordning for søknader om midlertidig alternativ mottaksplassering den 8. april.
Se opptak av webinaret her (Teams)

En del av flyktningene som kommer fra Ukraina har spesielle behov for helsehjelp. Les mer om hvordan UDI håndterer dette her:
Håndtering av flyktninger med spesielle behov

Anbudskonkurransen om midlertidige akuttinnkvarteringer er nå avsluttet. Den ble gjennomført for å dekke det akutte behovet for plasser til innkvartering av asylsøkere fra Ukraina. Flere av leverandørene som ble tildelt kontrakt har allerede startet drift av akuttinnkvarteringene. Du kan lese mer om konkurransen her:
Anbudskonkurranse om midlertidige akuttinnkvarteringer

Her er oppdatert liste over akuttinnkvarteringer:
Nye avtaler om akuttinnkvartering

Kjæledyr
Mange ukrainere kommer med kjæledyr. Dyrebeskyttelsen tilbyr økonomisk støtte til personer med kjæledyr, og informasjon om dette er oversatt til ukrainsk og engelsk.
Informasjonen finner du her

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Status bosetting av flyktninger
IMDi har bedt kommunene gjøre seg klare til å bosette 35 000 flyktninger i 2022. Nå kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt. Tallene viser også hvor mange som er tildelt kommunene, men ikke bosatt ennå.
Slik går det med bosettingen (per 21. april)

Kommunenes vedtak om bosetting av flyktninger i 2022
På denne siden finner du nøkkeltall og en oppdatert oversikt over kommuners vedtak om bosetting per 21. april 2022:
Nøkkeltall og oversikt

Meld inn tidsplan for bosetting av flyktninger
For å legge til rette for rask bruk av bosettingsplassene, ber nå IMDi kommunene om å melde inn en tidsplan for bosetting av flyktninger til og med august 2022. Fristen for tilbakemelding er 25. april.
Les mer her

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Søknad om bosetting med offentlig hjelp for privatboende
Privatboende er betegnelsen på tidligere mottaksbeboere som har valgt å flytte fra mottak og bor privat, eller personer som aldri har bodd i mottak. Et stort antall ukrainere bor privat i mottaksfasen, og IMDi har derfor utviklet et nytt digitalt skjema for privatboende slik at de kan søke om å bli bosatt med offentlig hjelp. Skjemaet finnes på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.
Les mer her

BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET (Bufdir)

Brev til kommunene om menneskehandel
Krigen i Ukraina har skapt en raskt voksende humanitær krise der et stort antall mennesker har flyktet fra landet. Mange er i en sårbar situasjon som kan utnyttes, både som ledd i transport og annen bistand fra privatpersoner/organiserte nettverk eller etter ankomst til Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI) sendte 13. april 2022 et felles brev til samtlige av landets kommuner med en oppfordring til kommunene om å øke oppmerksomheten om faren for at flyktninger fra Ukraina kan utsettes for menneskehandel eller annen utnytting og overgrep.

Kommunene bør være bevisste på at de med sitt tjenesteapparat i mange situasjoner vil være de nærmeste til å legge til rette for identifisering og oppfølging av menneskehandel, eller annen utnytting og overgrep av nyankomne ukrainere som bor i deres kommune.
Brevet kan leses her

HELSEDIREKTORATET

Filmar på ukrainsk om helsetenester
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet  har fått laga tre informasjonsfilmar på ukrainsk om helsetenester i Noreg. Filmane har ulike tema:

  1. Медичні послуги в Норвегії – Helsetjenester i Norge
  2. Норвезька програма вакцинації - Det norske vaksinasjonsprogrammet
  3. Конфіденційність в сфері медичних послуг – Taushetsplikt i helsetjenesten

Du kan òg lasta ned filmane frå denne spelelista på Youtube

Filmane peiker vidare til informasjon som er oversett på Helsenoreg: Надання допомоги біженцям у Норвегії

FB-postar på ukrainsk til deling:

Om teieplikt
Om helsetenester
Om vaksinasjonsprogrammet

Webinar om nye tilskotsordningar  for allmennlegetenesta
Vekerapporten frå Helsedirektoratet viser at ein av tre kommunar melder at  kapasiteten i fastlegetenesta er utfordrande eller kritisk. Regjeringa og Helsedirektoratet arbeider med å styrke allmennlegetenesta. I mars i år blei det lyst ut to nye ordningar for tilskot knytt til spesialisering i allmennmedisin. "Nasjonal ALIS og veiledning" og "Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner".
Les vekerapporten her

Helsedirektoratet inviterer til webinar om dei to nye tilskotsordningane  onsdag 27. april klokka 13.00 til 13.45. Vi vil òg legge ut opptak av webinaret.
Les mer her

Bruk av ukrainske flyktningar som medhjelparar i kommunale helsetenester
Helsedirektoratet rår kommunane til å vurdere bruk av medhjelparar for å gjere tidlege helsekartleggingar og helsesamtalar. Dette er særleg aktuelt når mange asylsøkarar kjem til eit asylmottak samtidig. Rettleiar for helsetenester til asylsøkarar, flyktningar og familiegjenforeina er no oppdatert med eit underkapittel om bruk av ukrainske flyktningar med helsefagleg utdanning som medhjelparar og personellressursar i kommunane.
Her finner du rettleiaren

Sjå:  Tilleggsinformasjon: Særlige forhold som gjelder ukrainske flyktninger og asylsøkere

Sjå òg: Tidlig helsekartlegging og identifisering av oppfølgingsbehov

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Råd om behandling ved mistanke om rabiessmitte Folkehelseinstituttet ønsker å informere alle kommuneoverleger, fastleger og legevakter om våre råd til personer som håndterer dyr fra Ukraina. Det er viktig at de er klar over muligheten for eksponering for rabiessmitte etter bitt, klor el. av hund, katt eller ilder innført fra Ukraina som mangler gyldige papirer på gjennomført rabiesvaksine.

Her kan du lese rådene
Posteksponeringsprofylakse mot rabies

Informasjon om amming på ukrainsk
Mange av flyktningene fra Ukraina er kvinner og barn. I krisesituasjoner har sped- og småbarn den høyeste risikoen for sykdom. Informasjon til helsetjenestene og oversatt informasjon til mødre på ukrainsk, er publisert på FHIs nettsider:
Helsetjenestens veiledning om sped- og småbarnsernæring

POLITIDIREKTORATET (POD)

Oversatt informasjon
Politiet har oversatt mer informasjon til ukrainsk og russisk på politiet.no
Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge

ARBEIDSTILSYNET

Oppdatert nettside
Vi har oppdatert vår nettside med informasjon om sentrale  krav og rettigheter i arbeidslivet, og oversatt denne til ukrainsk.
Her ligger den ukrainske versjonen

Arbeidstilsynets nyhetsbrev
Få de viktigste oppdateringene fra Arbeidstilsynet direkte i innboksen din. Her informerer vi blant annet om endringer i lovverk, nyheter, nye rapporter og webinar og andre arrangementer.
Tegn abonnement her

MATTILSYNET

Kjæledyr fra Ukraina
Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk: 
Kjæledyr fra Ukraina

Annen relevant informasjon fra Mattilsynet
På mattilsynet.no finner du også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap: Konsekvenser av krigen i Ukraina