Nyhetsbrev uke 14: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 14 (pdf)

Distribuert per epost den 7. april 2022:

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Mottak og retur
UDI lanserte den 1. april en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering. 
Hvem ordningen er for og hvordan du søker finner du her

Webinar om ny utvidet ordning for søknader om midlertidig alternativ mottaksplassering
UDI inviterer til webinar om den nye ordningen og demonstrerer den digitale løsningen. Webinaret foregår på Teams fredag 8. april fra kl. 14.00 -15.00. Det vil være mulig å se det i opptak i etterkant. Bruk denne lenken for å følge webinaret eller se det i opptak.

Oppdatert oversikt over akuttinnkvarteringer:
Nye avtaler om akuttinnkvartering

Beskyttelse
Det er utarbeidet scenarioer knyttet til antall flykninger som kan komme fra Ukraina i 2022. Formålet er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen.
Tre ulike scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina

Per 5. april 2022 er det rett i underkant av 4 000 personer som har fått vedtak etter bestemmelsen om kollektiv beskyttelse. De som har fått vedtak til nå har ventet i snitt 10 dager fra de søkte beskyttelse. Det vil for noen gå noe lengre tid enn dette. Vi har utfordringer knyttet til en del adresser, spesielt for privatboende hvor det ikke er registrert hvor de bor. Det er viktig at alle privatboende som har søkt om beskyttelse sørger for at UDI og politiet kjenner til deres adresse.

Hvis du ikke bor på asylmottak eller på akutt innkvartering, må du gi adressen din til politiet der du bor.

Meld fra til politiet
De som kjører ukrainske flyktninger til Norge, må melde fra til Politiets utlendingsenhet per e-post pu.desken@politiet.no eller telefon 22 80 66 00 før de ankommer Norge. 
Ønsker du å hjelpe flyktninger

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av krigsflyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv. Her kan du blant annet finne:

  • nyttig informasjon til flyktninger fra Ukraina på engelsk, samt fortløpende oversatt materiale på ukrainsk og russisk
  • ofte stilte spørsmål og svar til kommunene om bosetting av flyktninger og om opplæring og introduksjonsprogram
  • en egen side med tips og nyttig informasjon til kommuner som ikke har bosatt flyktninger de siste årene
  • informasjon til bosettingskommuner om bruk av tolk
  • informasjon til privatpersoner og organisasjoner som vil hjelpe flykninger fra Ukraina
  • informasjon til ansatte på asylmottak om bosettingsforberedende arbeid
  • oversikt over nyheter fra IMDi om anmodning og bosetting av flyktninger fra Ukraina

Nettsidene om Ukraina blir fortløpende oppdatert med ny informasjon til de ulike målgruppene.

HELSEDIREKTORATET

Legemiddelliste
Helsedirektoratet har utarbeidd ei liste over dei mest brukte legemidla i Ukraina på ukrainsk og norsk. Lista er meint som hjelpemiddel til legar, apotek, helsetenester og mottak som skal hjelpe ukrainske flyktningar med å finne fram til norske variantar av legemiddel dei har nytta i heimlandet. Kommunane må gjerne formidle lista vidare til eigne fastlegar. Last ned legemiddellista (Excel)

Kommunen har ansvar for tilsyn med miljø og helse i mottak
Kommunen skal etter folkehelselova føre tilsyn med at dei grunnleggande krava til miljø og helse i forskrift om miljøretta helsevern er oppfylte i asylmottak og anna innlosjering av flyktningar. Les meir om tilsynsansvaret her: Rettleiar om helsetenester til asylsøkarar, flyktningar og familiegjenforeina (under punkt 1).

Webinar
Helsedirektoratet har i samarbeid med andre sentrale verksemder gjennomført to webinar om flyktningsituasjonen dei siste to vekene. Heile sendinga frå desse webinara er tilgjengelege slik at du kan sjå dei når det høver:

  1. Helseutfordringar blant ukrainske flyktningar og helserettar
  2. Helse-, utdannings- og fritidstilbud til barn på flukt fra Ukraina

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Forenklet alternativ til tuberkulosescreening for barn
FHI vil publisere et forenklet alternativ til tuberkulosescreeningen for barn. Alternativet innebærer at kun barn som har en kjent eksponering for tuberkulose behøver å ta IGRA blodprøve.  Den enkelte kommune kan velge å benytte ny eller løsning. Tekst på fhi.no er under utarbeidelse og kommer i løpet av torsdag 7/4.

Webinar om lungerøntgen brukt som screening for tuberkulose
Torsdag 7. april kl. 14-15.30, arrangerer FHI og Diagnosestasjonen ved OUS et  webinar om lungerøntgen brukt som screening for tuberkulose. 
Webinaret vil bli tatt opp og du vil finne det her

Oppdatert informasjon om flyktninger fra Ukraina
Det har kommet nye avsnitt om psykososiale og fysiske behov, medikamenter, ikke-smittsomme sykdommer, psykisk helse, informasjon om at klær og bagasje ikke trenger fryse-/varmebehandles, ingen spesielle smitteverntiltak for personer som er i kontakt med asylsøkere og flyktninger, samt informasjon om kjæledyr og smittevern. Les mer her

Stadig mer oversatt informasjon
FHI oversetter kontinuerlig informasjon til ukrainsk og russisk. Denne publiseres fortløpende på helsenorge.no sider på russisk og ukrainsk. En samlet oversikt over all oversatt og relevant informasjon til bruk i kommunene, finnes under "Informasjonsmateriell". 
Her finnes informasjonsmateriellet på ulike språk

Informasjon på fhi.no på engelsk
Oversikt over oversatt informasjon og råd til flyktninger og asylsøkere er nå også publisert på en engelsk nettside: Refugee and asylum seeker health

POLITIDIREKTORATET (POD)

Flere steder for registrering
Politiet oppretter flere nye steder for registrering av asylsøkere. Det blir nå mulig å registre seg på Torp og etter påske på Hamar. Om noen uker blir det også opprettet et registeringssenter på Gardermoen. Nytt registreringssenter etableres på Gardermoen

Kontaktpunkter til registreringsstedene
Politiet har samlet informasjon til ukrainske borgere som kommer til Norge, om hvordan de registrerer seg hos politiet for å søke om kollektiv beskyttelse. Her er en oversikt over kontaktpunkter

MATTILSYNET

Kjæledyr fra Ukraina
Mattilsynet har lagt til rette for at ukrainske flyktninger kan ta med seg kjæledyrene inn i Norge.  Det er viktig at Mattilsynet får registrert og kontrollert alle dyrene for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber alle kommuner som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, om å følge opp at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. Vi oppdaterer fortløpende kjæledyrinformasjon på våre nettsider.

Annen relevant informasjon fra Mattilsynet
På mattilsynet.no finner man også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap. 
Konsekvenser av krigen i Ukraina