Nyhetsbrev uke 13: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 13 (pdf)

Distribuert per epost den 31. mars 2022:

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Oppdaterte nettsider

Informasjon til myndigheter, frivillige og samfunnsaktører er samlet her:
Myndigheter, frivillige og andre samfunnsaktører

Du kan finne oppdatert statistikk om Ukrainasituasjonen på vår nettside her:
Statistikk om Ukrainasituasjonen

På statistikksidene finnes det også en oversikt som viser antall asylsøkere fra Ukraina i 2022 fordelt på søkegrupper.
Asylsøkere fra Ukraina i 2022

Beskyttelse

UDI har begynt å behandle søknadene om kollektiv beskyttelse. Når UDI har innvilget tillatelse får man et vedtak i posten. Derfor er det viktig at vi kjenner til adressen det skal sendes til.
Kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge

Utlendingsforvaltningen jobber nå med å hente flyktninger fra Moldova, samtidig som vi bidrar til medisinsk evakuering av pasienter og deres pårørende. Assistert overføring av flyktninger fra Ukraina

Informasjon om innkvartering og ordning med alternativ mottaksplass

På grunn av det økende antallet asylsøkere som kommer fra Ukraina, jobber UDI løpende med å bygge opp antallet mottaksplasser. I den forbindelse inngås det avtaler for akuttinnkvarteringer. Listen over avtalene om akuttinnkvarteringer blir løpende oppdatert på vår nettside.
Nye avtaler om akuttinnkvartering

Du kan lese mer om hva en akuttinnkvartering er her: Være i Norge

UDI lanserer nå søknadsportalen for den utvidede midlertidige ordningen for alternativ mottaksplass (MAMOT). Ordningen er for ukrainere som er i målgruppen for kollektiv beskyttelse, og som har midlertidig bosted i en kommune. Ordningen er frivillig for kommunen, og kommunen vil få et tilskudd per person på kr 16 105 per måned. Informasjon om søknadsprosess og den digitale søknadsportalen vil bli lagt ut på udi.no så fort denne er lansert.
Kommunen og mottaket

UDI ber kommunene publisere informasjonen om den digitale søknadsportalen på deres nettsider, og opplyse søkerne om hvordan de kommer i kontakt med dere for å søke om midlertidig alternativ mottaksplass.

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Oppdatert nettside

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av krigsflyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv. Her kan du blant annet finne:

  • Nyttig informasjon til flyktninger fra Ukraina på engelsk, samt fortløpende oversatt materiale på ukrainsk og russisk
  • Ofte stilte spørsmål og svar til kommunene om bosetting av flyktninger og om opplæring og introduksjonsprogram
  • En egen side med tips og nyttig informasjon til kommuner som ikke har bosatt flyktninger de siste årene
  • Informasjon til bosettingskommuner om bruk av tolk
  • Informasjon til privatpersoner og organisasjoner som vil hjelpe flykninger fra Ukraina
  • Informasjon til ansatte på asylmottak om bosettingsforberedende arbeid (hvis vi får på plass innen fredag?)
  • Oversikt over nyheter fra IMDi om anmodning og bosetting av flyktninger fra Ukraina

Nettsidene om Ukraina blir fortløpende oppdatert med ny informasjon til de ulike målgruppene.

BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET (Bufdir)

Bufdir samler informasjonen til kommunene på sine nettsider

Som alle andre barn i Norge, har asylsøkerbarn rett til å motta tjenester og tiltak etter barnevernloven.
Fagstøtteressurser om bosetting av enslige mindreårige asylsøkere

Viktig informasjon for ansatte

For ansatte som arbeider direkte med flyktninger og har behov for å kommunisere om hjelpetiltak i barnevernet, barnevernet for øvrig, familievernet eller krisesentre, har vi samlet hjelpemateriell. Når materiellet blir ferdig oversatt til ukrainsk, gir vi melding om det gjennom dette nyhetsbrevet.
Hjelpemateriellet finnes her  (pt på engelsk og russisk)

HELSEDIREKTORATET

Webinar om helse-, utdannings- og fritidstilbod til barn på flukt frå Ukraina

Webinaret ble gjennomført torsdag 31. april klokka 12.30 - 13.45. Arrangørar er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet.
Det vil bli lagt ut opptak av webinaret og presentasjonar på Helsedirektoratets arrangementsside

Opptak av webinar om helseutfordringar og helserettar

Torsdag 24. mars hadde UDI, IMDI, FHI og Helsedirektoratet webinar om helseutfordringar hos og helserettar for flyktningar frå Ukraina.
Opptak av webinaret med presentasjonar finner du her

Helserettar for dei som er på besøk i Noreg

På Helsenoreg finn du no informasjon om Helserettigheter for deg som er på besøk i Norge uten å søke asyl på ukrainsk og russisk.
Her kan du lese mer om det

Kommunikasjonsperm på ukrainsk og russisk

Akershus universitetssjukehus har omsett sjukehusa sin kommunikasjonsperm til ukrainsk og russisk. Dei har òg laga eit kommunikasjonshjelpemiddel til å avdekke tolkebehov hos flyktningane frå Ukraina. Dette er laga for spesialisthelsetenesta, men deler av dette kan truleg kome til nytte i kommunehelsetenesta.
Ukrainsk
Russisk
Kartlegging av tolkebehov

Betring i kapasitet kommunane

Helsedirektoratets vekerapport viser at det skjer ei gradvis betring i kapasiteten i helsetenestene i kommunane.  Talet på sjukmeldte går ned og det same gjer talet på bebuarar og pasientar med covid-19. Framleis har kommunane størst utfordringar med allmennlegetenesta. Ein del kommunar har tiltak for å hindre overbelastning av helsetenesta. Mellom anna har nokre kommunar framleis smittevernråd, rettleiing og særskilte tiltak for å verne sårbare personar i institusjonar. Færre kommunar enn tidlegare melder om risiko for overbelastning av helsetenesta.
Les vekerapporten her

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Smittevern

Folkehelseinstituttets temasider om flyktningers helsesituasjon inneholder nyttig informasjon om helse- og smittevernhensyn for kommuner og helsetjenesten. Sidene inneholder også stadig flere tekster oversatt til ukrainsk om tuberkuloseundersøkelse, vaksiner til barn, andre vaksiner, og en medikamentliste for tuberkulosemedisiner på ukrainsk.
Temasider: Flyktninger og asylsøkerens helse Informasjonsmateriell om smittevern på ulike språk

ARBEIDSTILSYNET

Oppdatert nettside

Vi har oppdatert vår nettside med informasjon om sentrale  krav og rettigheter i arbeidslivet, og oversatt denne til ukrainsk.
Her ligger den ukrainske versjonen

Arbeidstilsynets nyhetsbrev

Få de viktigste oppdateringene fra Arbeidstilsynet direkte i innboksen din. Her informerer vi blant annet om endringer i lovverk, nyheter, nye rapporter og webinar og andre arrangementer.
Tegn abonnement her

MATTILSYNET

Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle kommuner som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet.
Kjæledyr fra Ukraina (norsk, engelsk og ukrainsk)
Plakat som kan skrives ut og henges opp

Matservering på nye/midlertidige mottak for ukrainske flyktninger

Det opprettes nå en rekke midlertidige mottak for ukrainske flyktninger. Her finner du informasjon om noen av kravene som er satt til matservering og hvordan Mattilsynet vil følge opp med tilsyn på mottakene.
Matservering på mottak for ukrainske flyktninger

Atomberedskap

Ved en eventuell atomhendelse vil Kriseutvalget for atomberedskap og Mattilsynet informere om aktuelle tiltak for å begrense forurensingsnivået av radioaktivitet i matkjeden.
Atomberedskap for bønder og næringsmiddelproduksjon
Beredskap og tilsyn med radioaktivitet i drikkevann
Radioaktivitet

Annen relevant informasjon fra Mattilsynet

Konsekvenser av krigen i Ukraina