Nyhetsbrev uke 12: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 12 (pdf)

Distribuert per epost den 24. mars 2022:

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Oppdatert nettside:

På nettsiden finner du alltid oppdatert informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina, samt informasjon til kommuner og andre samfunnsaktører om mottak og bosetting av flyktninger. Besøk UDI her

Beskyttelse og opphold

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for ukrainere og russere kan du finne her: Beskyttelse og opphold i Norge for ukrainere og russere

Til deg som jobber i kommunen

Det har vært stor etterspørsel etter informasjon til flere målgrupper på udi.no. Hvis du jobber i en kommune som har eller skal få et asylmottak, finner du alt du trenger å vite om det her: Jobber i en kommune

Akuttinnkvarteringer

UDI oppretter nå en rekke akuttinnkvarteringer over hele landet. Dette gjør vi når ankomstene er store og kommer så raskt at vi ikke har mulighet til å få på plass ordinære mottaksplasser raskt nok.  Vi har inngått avtaler om ca. 10 000 akuttinnvarteringsplasser de siste ukene. Her ser du hvor de befinner seg: Nye avtaler om akuttinnkvartering

Alle kommuner som har akuttinnkvartering eller innkvartering på hotell vil få vertskommunetilskudd. Er din kommune vertskap for akuttinnkvartering?  Informasjon til vertskommune for akuttinnkvartering 2022

AMOT (Alternativ mottaksplassering)

AMOT er en løsning der asylsøkere med rett til plass i asylmottak, kan bo i en ordinær bolig i stedet for på asylmottak. Utlendingsdirektoratet utvider ordningen med AMOT til å gjelde personer fra Ukraina som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse, og som bor privat eller i andre midlertidige løsninger i kommuner inntil de blir bosatt. Kommunene som inngår AMOT avtale med UDI påtar seg ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte og å følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger. Løsningen for å søke er under utvikling, og vil være klar i løpet av uke 13. Kommunen og mottaket

D-nummer

Når du søker om beskyttelse får du et d-nummer når du registrerer deg. Mer om D-nummer

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Oppdatert nettside

IMDi sine sider om bosetting av flyktninger fra Ukraina oppdateres fortløpende med informasjon til kommuner, privatpersoner og frivillige organisasjoner. Etter hvert kommer det også med stadig mer oversatt materiale til flyktninger fra Ukraina på deres eget språk. Flyktninger fra Ukraina

IMDis nyhetsbrev

Vil du holde deg oppdatert på integrerings- og mangfoldsfeltet? Få de viktigste oppdateringene fra IMDi direkte i innboksen din. Her informeres det om endringer i lovverk, kurs og arrangementer, nyheter og nye rapporter. Her kan du abonnere på nyhetsbrevet

HELSEDIREKTORATET

Webinar

Torsdag 24. mars hadde UDI, IMDI, FHI og Helsedirektoratet webinar om helseutfordringar hos og helserettar for flyktningar. Opptak av webinaret med presentasjonar

Neste veke blir det webinar om oppfølging av barn og unge. Tidspunkt: Torsdag 31. mars kl 12.30 -13.30. Vi sender ut invitasjon neste veke. Det blir lagt ut opptak av webinaret.

Ankomstsentera manglar kapasitet til helseundersøkingar

Ankomstsentera melder at dei har lav kapasitet til å gjere helseundersøkingar. Dersom helsekartlegging av flyktningar ikkje blir gjort på nasjonalt ankomstsenter, i mottak eller i annan innkvartering, må kommunen gjere innleiande helsekartlegging av flyktningar, jamfør denne rettleiaren: Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Allmennlegetenester utfordring for kommunane

I rapporteringa om covid-19-handteringa melder fleire kommunar enn tidlegare at kapasiteten i fastlegetenesta er utfordrande. Samtidig melder mange kommunar at dei ikkje har kapasitet til å tilby allmennlegetenester til flyktningar. Dette kjem fram i vekerapporten frå Helsedirektoratet som no inneheld informasjon om både covid-19-handteringa og flyktningsituasjonen. Les vekerapporten her

Tilgang til pasientinformasjon for flyktningar

Helsedirektoratet og Helse Vest har sett på korleis helsetenesta kan få tilgang på pasientinformasjon for flyktningar. Norsk helsenett (NHN) har laga forslag til ei løysning der skjema for registrering av helseundersøking for asylsøkarar blir digitalisert og knytt til kjernejournal. Norsk Forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen støtter ei slik løysing. Helsedirektoratet vil arbeide vidare med dette og sende eit forslag til Helse- og omsorgsdepartementet.

Spreiing av informasjon om helserettar

Denne veka har Helsedirektoratet sendt ut informasjon om helserettar for asylsøkarar og flyktningar via sosiale medium. Posten har vore aktivt spreidd til alle som har ukrainske språkinnstillingar og oppheld seg i Noreg. Vi vil snart gjere tilsvarande også på russisk.

HELSEDIREKTORATET  / FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Plakat på ukrainsk med QR-kode:

Plakatar med QR-kode som viser til meir helseinformasjon og -rettar kan lastast ned og skrivast ut her: Koronamateriell

Tekstane på plakatane:

NORSK UKRAINSK
Kjem du frå Ukraina, eller kjenner nokon som gjer det? Her finn du informasjon om helsehjelp.

Ви приїхали з України або знаєте когось з України? Тут ви знайдете інформацію про надання медичних послуг.

Når du har kome til Noreg har du rett til helsehjelp om du treng det. Her finn du meir informasjon.

Прибувши до Норвегії, ви маєте право на необхідну медичну допомогу. Тут ви знайдете докладнішу інформацію.

Alt helsepersonell har tausheitsplikt om deg og helsa di. Her finn du informasjon om kva helserettar du har.

Увесь медперсонал дотримується конфіденційності у питаннях, що стосуються вас та вашого здоров’я. Тут ви знайдете інформацію про  ваші права у сфері охорони здоров’я.