Veileder for tilsyn med farlig stoff - Versjon 2 – januar 2023


Kommunen er den primære tilsynsmyndigheten etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 23. Normalt er det brann- og redningsvesenet som utfører tilsyn på vegne av kommunene.

Veileder

Last ned PDF (4,5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-530-4
HR-nummer
2455
Utgitt

For å øke oppmerksomheten rundt denne type tilsyn, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lagt til rette for årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff siden 2012. Disse tilsynsaksjonene initieres og organiseres av DSB, og brannvesenet gjennomfører tilsynene. 

Veiledere og maler fra disse tilsynsaksjonene kan brukes ved gjennomføring av brannvesenets øvrige tilsyn med farlig stoff. Hensikten med temaveilederen er å legge til rette for en lik og enhetlig bruk av tilsyn som virkemiddel på tvers av kommunegrensene.