Rettleiar i kontinuitetsplanlegging (nynorsk utgåve)


Denne rettleiaren skal gje praktiske råd om korleis verksemder kan halde oppe produksjonen av varer og tenester ved alvorlege hendingar som rammar samfunnet og verksemda.

Veileder

Last ned PDF (365,4KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-514-4 (PDF)
HR-nummer
2440
Utgitt

Kontinuitetsplanlegging som metode kan brukast for å planleggje for bortfall av innsatsfaktorar som arbeidskraft, varer og tenester. Alle verksemder med kritisk samfunnsfunksjon bør planleggje for å halde leveransane sine ved lag nær sagt uansett kva påkjenningar dei blir utsette for. For private verksemder vil leveringsevne sjølvsagt også vere viktig for å halde innteninga oppe og i siste instans eksistensen av verksemda.