Rettleiar for tilsynet som brann- og redningsvesenet skal ha med særskilde brannbjekt (§ 13) - Versjon 5 - august 2022 (Nynorsk utgåve)


Hensikta med rettleiinga er å leggje til rette for lik og einskapleg bruk av tilsyn som verkemiddel på tvers av kommunegrensene. Dette vil i sin tur bidra til auka rettstryggleik for tilsynsobjektet. Rettleiinga er meint å vere eit levende dokument. Endring i regler og metode for tilsyn blir vareteke gjennom jamlege oppdateringar, og nye døme og prinsipielle avgjerder blir supplerte etter kvart som dei kjem til.

Veileder

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-517-5
HR-nummer
2443
Utgitt

Tilsynsrettleiaren er avgrensa til tilsyn med særskilde brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernlova § 13, og erstattar i hovudsak DSB-rettleiinga frå 2006 for styresmaktutøving av tilsyn. Denne rettleiaren inngår i prosjektet Handbok i brannførebygging.

Tilsynsmetoden og regelverkforståinga i denne rettleiinga kan nyttast også for tilsyn med fyringsanlegg.

Det er lagt ved utarbeidde/oppdaterte malar til  rettleiinga. Der de ikkje finn nokon mal, gjeld 2006-versjonen framleis. Nye malar kjem fortlaupande.
For å sikre ei relevant og oppdatert rettleiing er DSB avhengig av innspel frå brann- og redningsvesenet som tilsynsmynde og brukar. Vi fekk mange nyttige og viktige innspel frå brann- og redningsvesenet i utarbeidinga av første utkast, og vi håper de vil bidra vidare med å halde dokumentet levande og relevant.

Malar og bokmålsutgåve


Vedlegg 1: Varsel om tilsyn mal.docx (21,3KB)
Vedlegg 2: Tilsynsrapport mal.docx (48,1KB)
Vedlegg 2.1: Alternativ tilsynsrapport.docx (19,1KB)
Vedlegg 7: Palegg om retting mal.docx (20,2KB)