Forbode å selje isposar med ammoniumnitrat til private


Privatpersonar skal ikkje lenger ha tilgang til isposar som inneheld ≥ 16vektprosent nitrogen (N) frå ammoniumnitrat (AN).

Faktaark

Last ned PDF (178,6KB)
Utgitt

Dette gjeld også personar som ikkje har behov for slike isposar til bruk i yrket. Dette er eitt av mange tiltak for å hindre at kjemikaliar som kan brukast til å lage bomber, hamnar i urette hender.