Reportasje

Totalforsvaret: Sammen for et tryggere Norge

...

Foto: DSB

...

Det handler om å bygge et robust samfunn som også skal fungere dersom det blir krig
Per Brekke, assisterende direktør i DSB

Regjeringen har bestemt at det er nødvendig å modernisere totalforsvaret og øke motstandsdyktigheten i såkalte kritiske samfunnsfunksjoner – blant annet energiforsyning, mat- og vannforsyning og kommunikasjons- og transportsystemer. Bakgrunnen er at Norge og Europa i dag opplever et endret sikkerhetspolitisk bilde. Stikkord er den geopolitiske situasjonen i Europa, hybride trusler, terrorisme og cyberangrep.

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Begrepet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig.

  ̶  I et samfunn som endres hele tiden må vi også ha et troverdig totalforsvar. Kort fortalt er totalforsvaret hvordan alle som jobber med beredskap i Norge kommer sammen for å håndtere de aller vanskeligste krisene. Men totalforsvaret handler også om hvordan hver enkelt kan ta vare på seg og sine, sier Brekke.

Foto av en familie på tur

Foto: Johner

Å gi oppdaterte råd til befolkningen om hvordan norske husholdninger kan være best mulig forberedt hvis noe uforutsett skulle skje, er noe DSB jobber aktivt med. I samarbeid med Oslo kommune lanseres en egenberedskapskampanje høsten 2018. Kampanjen vil ta utgangspunkt i befolkningsrådene som finnes på DSBs nettsted sikkerhverdag.no.

 • Tenk igjennom hvilke farer, ulykker og utfordringer du kan møte hjemme

 • Tenk igjennom konsekvensene av langvarig strøm-, vann og telebrudd

 • Finn ut hvilke risiko som kan reduseres på forhånd

 • Avklar behovet for å bedre beredskapen i ditt hjem

 • drikkevann
 • tørrmat
 • radio med batterier
 • lommelykt
 • stearinlys
 • fyrstikker
 • ved/alternativ oppvarming
 • førstehjelpsutstyr
 • kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varmmat
 • kontanter
 • medisiner du er avhengig av

Kilde: sikkerhverdag.no

Må forberede oss sammen

 ̶  Jo flere som jobber sammen om et felles mål – å gjøre Norge til et tryggere samfunn – jo enklere er det å finne de gode løsningene du trenger når krisen er der, sier Brekke.

Han er opptatt av at kriser løses i fellesskap, og at kunnskap om de man skal jobbe sammen med må bygges mellom kriser. Når krisen oppstår, er det for sent.

Foto av Per Brekke
Foto: DSB
Innen 2020 skal vi sørge for at alle som har en rolle i beredskapsarbeid i Norge – enten det er i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor – skal kjenne til hvordan vi jobber sammen for å være best mulig forberedt
Per Brekke, assisterende direktør i DSB

Støtte til Forsvaret

Å fornye og styrke sivile myndigheters og det sivile samfunnets støtte til Forsvaret er en viktig målsetting med regjeringens totalforsvarsprogram. Forsvaret er med årene blitt stadig mer avhengig av sivile leverandører.

Målet med programmet som Regjeringen opprettet i 2016 er todelt:

 • Å øke motstandsdyktigheten i følgende samfunnskritiske funksjoner: nasjonale styringssystemer, energiforsyning, mat- og vannforsyning, kommunikasjons- og transportsystemer samt evnen til å håndtere ukontrollerte forflytninger av mennesker og masseskader
 • Å videreutvikle et totalforsvar som er tilpasset nye utfordringer, rammebetingelser og forutsetninger innen utgangen av 2020

 

Programmet ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for å administrere og koordinere programmet, mens den enkelte sektor selv er ansvarlig for gjennomføringen av eventuelle tiltak.

– Samfunnet er utsatt for flere typer trusler i dag enn for bare få år siden. Norge er et lite land som ikke har råd til dublerende ressurser. Derfor er det viktig – både for innbyggernes og nasjonens sikkerhet – at alle som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap kommer sammen og lager gode planer, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Sivil støtte til Forsvaret er en viktig del av totalforsvarsprogrammet, men det er også jobben med å skape et mer robust sivilsamfunn. Det siste handler for eksempel om at samfunnet i alle typer kriser kan opprettholde en fungerende nasjonal kriseledelse, håndtere mange skadde, sikre mat-, vann- og energiforsyning og kommunikasjons- og transportsystemer. NATO understreker at sivil beredskap, krisehåndtering og robuste samfunnskritiske funksjoner er en forutsetning for det enkelte lands, og dermed alliansens, samlede beredskap og forsvar.

Foto av sivilforsvaret i innsats

Foto: Sivilforsvaret

Stor øvelse i høst

 – En viktig milepæl i arbeidet med totalforsvarsprogrammet er øvelse Trident Juncture  i oktober og november, sier Jakobsen.

Under NATO-øvelsen, den største på flere tiår, kommer det rundt 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner til Norge. Om lag 150 fly, ca. 70 fartøy og rundt 10 000 kjøretøy vil delta på øvelsen. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med militære styrker – noe som forutsetter et godt sivilt-militært samarbeid. Store deler av totalforsvaret vil få testet sitt planverk i øvelsen. Der vil over 50 offentlige og private virksomheter øve sine roller i et scenario hvor Norge er i krig og mottar alliert støtte. 

Foto fra øvelse

Foto: Sivilforsvaret

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter tror gjennomføringen av øvelse Trident Juncture kommer til å gå bra, og viser til Norges lange erfaring med store NATO-øvelser. Han er også meget fornøyd med totalforsvarsarbeidet generelt.

Foto av Rune Jakobsen
Foto: Forsvaret
Engasjementet til alle totalforsvarsaktørene har vært over all forventning. Viljen til å bidra er stor. Vi kommer aldri i mål, men vi vil ha et totalforsvar av en helt annen kvalitet i 2020 enn vi har i dag
Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

Denne saken ble publisert 4. april 2018