Øvelse Digital 2020

Den digitale sikkerheten utsettes stadig for nye trusler. For å være bedre rustet har DSB fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere en nasjonal tverrsektoriell digital sikkerhetsøvelse: Øvelse Digital 2020.

Foto: Colourbox

Den digitale sikkerheten utsettes stadig for nye trusler. For å være bedre rustet har DSB fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere en nasjonal tverrsektoriell digital sikkerhetsøvelse: Øvelse Digital 2020.

 

Øvelse Digital 2020 skal planlegges, gjennomføres og evalueres i tett samarbeid med relevante offentlige virksomheter og private aktører. Øvelse Digital 2020 er et tredelt konsept med følgende elementer:

  • Gjennomføring av spilløvelse 3. desember med en rekke offentlige virksomheter og private aktører.
  • Utarbeide diskusjonsøvelser (øvingspakker) som blir tilgjengelig for både privat og offentlig sektor, samt organisasjoner. Lanseres under Sikkerhetsmåneden.
  • Gjennomføre kompetansehevingsløp som skal tilbys relevante virksomheter.

DSB har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å etablere prosjektet Digital 2020. Utgangspunktet er utviklingen innen digital sikkerhet og gjeldende trusselbilde, samt lansering av en ny digital strategi for digital sikkerhet.

DSB også fått ansvar for å lede planlegging, gjennomføring og evaluering av en nasjonal tverrsektoriell digital sikkerhetsøvelse: Øvelse Digital 2020.

Diskusjonsøvelser (øvingspakker)

Det er utviklet en rekke forskjellige øvingsopplegg, som alle ligger tilgjengelig på nettsiden www.ovelse.no. Her kan for eksempel ledergrupper i alle typer offentlige og private virksomheter diskutere ulike scenarioer som oppstår når uønskede digitale hendelser rammer og hvordan en bør jobbe for å forebygge og håndtere slike hendelser.

Øke bevisstheten omkring virksomheters digitale sårbarheter
Scenarioene er tilpasset forskjellige typer virksomheter, organisasjoner, foreninger og lag, slik at de skal oppleves som mest mulig realistiske for flest mulig.

Scenarioene er utarbeidet i et bredt samarbeid mellom DSB, NorSIS, Digitaliseringsdirektoratet, NSM og NTNU.

 

Mer informasjon

Prosjekt Digital/Øvelse Digital 2020: Prosjektleder Tor Honningsvåg, epost: tor.honningsvag@dsb.no, mobil: 922 65 242

Øvingspakkene: Prosjektleder Anders Gundersen, epost: anders.gundersen@dsb.no, mobil: 930 93 093

Webinar om digital sikkerhet: Prosjektleder Per Arne Kvam, per.kvam@dsb.no, mobil: 414 18 848